OHP Logo OCHOTNICZE HUFCE PRACY
Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi

 
obrazek
ul. Boczna 1, 19-500 Gołdap Tel./Fax: 087 615 03 53, e-mail: gospomkg4@ohp.pl

Gołdap dn. 24.03.2015r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na  przygotowanie i dostarczenie wyżywienia wraz z odbiorem odpadów pokonsumpcyjnych dla 5 uczestników projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”.

Informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania na  przygotowanie i dostarczenie wyżywienia wraz z odbiorem odpadów pokonsumpcyjnych dla 5 uczestników projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”, wybrano ofertę złożoną przez:

„INSPIRATION”  Jacek Bogdan ul. Plac Zwycięstwa 21 19-500 Gołdap.

Wybrana oferta uzyskała maksymalną ilość punktów w kryterium cena - 80 pkt. oraz maksymalną ilość punktów w kryterium doświadczenie w realizacji usług  – 5 pkt.

Łącznie 85 pkt.

Była to jedyna złożona oferta w niniejszym postępowaniu.

Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana w terminie określonym w ustawie Pzp.

 
Dyrektor

CKiW OHP w Gołdapi

Sylwester Graczyk

 

 


Gołdap dn. 24.03.2015r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursu  zawodowego kowal dla 5 uczestników projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania na usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursu  zawodowego kowal dla 5 uczestników projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wybrano ofertę złożoną przez:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek  Kształcenia  Zawodowego w Gołdapi 19-500 Gołdap ul. Mazurska 25

Wybrana oferta uzyskała maksymalną ilość punktów w kryterium cena - 80 pkt. oraz maksymalną ilość punktów w kryterium doświadczenie – 20 pkt.

Łącznie 100 pkt.

Była to jedyna złożona oferta w niniejszym postępowaniu.

Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana w terminie określonym w ustawie Pzp.

 

Dyrektor

CKiW OHP w Gołdapi

Sylwester Graczyk

 

 


 

Znak sprawy: PNS/RNRP/1/2/2015


OGŁOSZENIE

 

Wspólny Słownik Zamówień :  CPV 80500000


Instytucja zamawiająca

Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Ochotnicze Hufce Pracy Centrum

Kształcenia i Wychowania w Gołdapi

Adres pocztowy: ul. Boczna 1

Miejscowość: Gołdap Kod pocztowy: 19-500 Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: Tel.: +48 876150353

Osoba do kontaktów: Bogusława Mieczkowska

E-mail: gospomkg4@ohp.pl Faks: +48 876150353

http://www.ckiw-goldap.ohp.pl

 

Przedmiot zamówienia

Opis :

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :

Kurs przedsiębiorczości.

 

Krótki opis zamówienia lub zakupu :

Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu przedsiębiorczości dla 2 uczestników projektu „Pomysł na siebie-YEI” oraz 6 uczestników projektu „Równi na rynku pracy-YEI”, wdrażanych w ramach Gwarancje dla Młodzieży - Operacji wspieranej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 25/03/2015 Godzina: 09:00

 

Warunki otwarcia ofert:

Data : 25/03/2015 (dd/mm/rrrr) Godzina 09:10

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1

4. Formularz ofertowy - załącznik nr 2

5. Oświadczenie - załącznik nr 3

6. Wykaz usług - załącznik nr 4

7. Wykaz osób - załącznik nr 5

8. Oświadczenie kadry - załącznik nr 6

9. Umowa - załącznik nr 7


 

Znak sprawy: GZ/3/2015


OGŁOSZENIE

 

Wspólny Słownik Zamówień :  CPV 80000000


Instytucja zamawiająca

Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Ochotnicze Hufce Pracy Centrum

Kształcenia i Wychowania w Gołdapi

Adres pocztowy: ul. Boczna 1

Miejscowość: Gołdap Kod pocztowy: 19-500 Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: Tel.: +48 876150353

Osoba do kontaktów: Bogusława Mieczkowska

E-mail: gospomkg4@ohp.pl Faks: +48 876150353

http://www.ckiw-goldap.ohp.pl

 

Przedmiot zamówienia

Opis :

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :

Kurs przedsiębiorczości.

 

Krótki opis zamówienia lub zakupu :

Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu przedsiębiorczości dla 5 uczestników projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”w wieku 18-24 lata. Kurs jest przeznaczony dla osób nieaktywnych zawodowo (nie pracujących i nie uczących się). Kurs przedsiębiorczości zostanie przeprowadzony w jednej grupie 5-osobowej w wymiarze 30 godzin dydaktycznych. Jedna godzina lekcyjna trwa 45 minut zegarowych + przerwa.Zakres tematyczny kursu powinien obejmować podstawy prawa pracy, gospodarki rynkowej, rozliczeń finansowo-podatkowych i księgowych aspektów prowadzenia działalności
gospodarczej.

 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 22/03/2015 Godzina: 09:00

 

Warunki otwarcia ofert:

Data : 22/03/2015 (dd/mm/rrrr) Godzina 09:30

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Przedmiot zamówienia - załącznik nr 1

4. Formularz ofertowy - załącznik nr 2

5. Oświadczenie - załącznik nr 3

6. Wykaz ułsug - załącznik nr 4

7. Wykaz osób - załącznik nr 5

8. Oświadczenie kadry - załącznik nr 6

9. Wzór umowy - załącznik nr 7

 


 

Znak sprawy: GZ/2/2015


OGŁOSZENIE

 

Wspólny Słownik Zamówień :  CPV 55300000


Instytucja zamawiająca

Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Ochotnicze Hufce Pracy Centrum

Kształcenia i Wychowania w Gołdapi

Adres pocztowy: ul. Boczna 1

Miejscowość: Gołdap Kod pocztowy: 19-500 Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: Tel.: +48 876150353

Osoba do kontaktów: Bogusława Mieczkowska

E-mail: gospomkg4@ohp.pl Faks: +48 876150353

http://www.ckiw-goldap.ohp.pl

 

Przedmiot zamówienia

Opis :

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :

Przygotowanie i dostarczenie wyżywienia.

 

Krótki opis zamówienia lub zakupu :

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostarczenia wyżywienia wraz z odbiorem odpadów pokonsumpcyjnych dla 5 uczestników projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”.

 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 22/03/2015 Godzina: 09:00

 

Warunki otwarcia ofert:

Data : 22/03/2015 (dd/mm/rrrr) Godzina09:40

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Formularz cenowy - załącznik nr 1

4. Oświadczenie - załącznik nr 2

5. Oświadczenie - załącznik nr 3

6. Wykaz usług - załącznik nr 4

7. Wzór umowy - załącznik nr 5

8. Przedmiot zamówienia

9. Oferta

  


Gołdap dn. 14.03.2015r.

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowania i przeprowadzenia kursu przedsiębiorczości dla 2 uczestników projektu „Pomysł na siebie-YEI”  oraz  6 uczestników projektu  „Równi na rynku pracy-YEI”, wdrażanych w ramach Gwarancje dla Młodzieży - Operacji wspieranej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Działając na podstawie Art. 93 ust.1 pkt. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1232), informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  oznaczenie sprawy: PNS/RNRP/1/2015, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowania i przeprowadzenia kursu przedsiębiorczości dla 2 uczestników projektu „Pomysł na siebie-YEI”  oraz  6 uczestników projektu  „Równi na rynku pracy-YEI”, wdrażanych w ramach Gwarancje dla Młodzieży

Uzasadnienie :

 W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Wpłynęła jedna oferta zawierająca cenę budząca wątpliwość zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi przez zamawiającego. Na podstawie art. 90. ust. 1, Zamawiający zwrócił się o udzielenie w naznaczonym terminie wyjaśnień,  w tym przedstawienia dowodów dotyczących elementów złożonej oferty mających wpływ na wysokość ceny w przetargu. Zamawiający nie uzyskał wyjaśnień wobec czego ofertę odrzucił. 

 Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1232), zamawiający unieważnia postępowanie.

 

Dyrektor

CKiW OHP w Gołdapi

Sylwester Graczyk

 

 


 

Znak sprawy: PNS/1/2/2015


OGŁOSZENIE

 

Wspólny Słownik Zamówień :  CPV 80570000


Instytucja zamawiająca

Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Ochotnicze Hufce Pracy Centrum

Kształcenia i Wychowania w Gołdapi

Adres pocztowy: ul. Boczna 1

Miejscowość: Gołdap Kod pocztowy: 19-500 Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: Tel.: +48 876150353

Osoba do kontaktów: Bogusława Mieczkowska

E-mail: gospomkg4@ohp.pl Faks: +48 876150353

http://www.ckiw-goldap.ohp.pl

 

Przedmiot zamówienia

Opis :

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :

zajęcia z zapobiegania agresji i przemocy

 

Krótki opis zamówienia lub zakupu :

1. Zajęcia z zapobiegania agresji zostaną przeprowadzone w 10 osobowej grupie, w wymiarze 8 godzin dydaktycznych.
2. Wsparcie skierowane jest do młodzieży w wieku 15-16 lat, która posiada słabe wyniki w nauce i wykazuje dużą absencję na zajęciach szkolnych oraz jest zagrożona wykluczeniem społecznym.
3. Zakres tematyczny:
W ramach szkolenia przewiduje się realizację treści związanych z zapobieganiem i kontrolowaniem agresji, radzenia sobie ze stresem oraz nauki właściwego reagowania w sytuacjach konfliktowych. Zajęcia warsztatowe powinny wskazywać uczestnikom pozytywne sposoby i techniki hamowania i rozładowywania agresji. Mają one również na celu rozwinięcie umiejętności interpersonalnych: komunikowania się z ludźmi, podejmowania decyzji, chronienia siebie w sytuacji nacisku grupowego, budowania właściwego wizerunku własnej osoby, a także otwartości i empatii.

 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 17/03/2015 Godzina: 09:00

 

Warunki otwarcia ofert:

Data : 17/03/2015 (dd/mm/rrrr) Godzina09:40

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Przedmiot zamówienia - załącznik nr 1

4. Formularz ofertowy - załącznik nr 2

5. Oświadczenie - załącznik nr 3

6. Wykaz usług - załącznik nr 4

7. Wykaz osób - załącznik nr 5

8. Oświadczenie kadry - załącznik nr 6

9. Wzór umowy - załącznik nr 7

 


 

Znak sprawy: RNRP/1/2/2015


OGŁOSZENIE

 

Wspólny Słownik Zamówień :  CPV 80411200


Instytucja zamawiająca

Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Ochotnicze Hufce Pracy Centrum

Kształcenia i Wychowania w Gołdapi

Adres pocztowy: ul. Boczna 1

Miejscowość: Gołdap Kod pocztowy: 19-500 Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: Tel.: +48 876150353

Osoba do kontaktów: Bogusława Mieczkowska

E-mail: gospomkg4@ohp.pl Faks: +48 876150353

http://www.ckiw-goldap.ohp.pl

 

Przedmiot zamówienia

Opis :

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :

kurs prawa jazdy

 

Krótki opis zamówienia lub zakupu :

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazy kat. B z egzaminami dla 6 uczestników projektu Równi na rynku pracy - YEI, wdrażanego w ramach Gwarancje dla Młodzieży - Operacji wspieranej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 17/03/2015 Godzina: 09:00

 

Warunki otwarcia ofert:

Data : 17/03/2015 (dd/mm/rrrr) Godzina09:50

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

 


 

Znak sprawy: GZ/1/2015


OGŁOSZENIE

 

Wspólny Słownik Zamówień :  CPV 80530000


Instytucja zamawiająca

Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Ochotnicze Hufce Pracy Centrum

Kształcenia i Wychowania w Gołdapi

Adres pocztowy: ul. Boczna 1

Miejscowość: Gołdap Kod pocztowy: 19-500 Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: Tel.: +48 876150353

Osoba do kontaktów: Bogusława Mieczkowska

E-mail: gospomkg4@ohp.pl Faks: +48 876150353

http://www.ckiw-goldap.ohp.pl

 

Przedmiot zamówienia

Opis :

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :

Kurs zawodowy kowal

 

Krótki opis zamówienia lub zakupu :

Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu zawodowego
kowal dla 5 osób - uczestników projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”. Kurs skierowany jest do 5 osób w wieku 18-24 lat.
1. Kurs zostanie przeprowadzony w wymiarze 180 godzin, podzielonych na część teoretyczną (40 godzin) i praktyczne zajęcia warsztatowe przygotowujące do określonego zawodu (140 godzin), zgodnie z następującymi modułami:
10 godzin – technologia
10 godzin – maszynoznawstwo
10 godzin – rysunek techniczny
10 godzin – materiałoznawstwo
140 godzin praktyczne zajęcia warsztatowe przygotowujące do określonego zawodu.
Szczegółowy program szkolenia opracowuje podmiot szkolący.
W trakcie kursu uczestnik szkolenia powinien nabyć umiejętność z zakresu:
wykonywania szkiców wyrobów kowalskich, dobierania materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych zgodnie z dokumentacją, użytkowania przyrządów pomiarowych, przyrządów specjalnych, narzędzi oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach technologicznych, wykonywania pomiarów warsztatowych, wykonywania podstawowych prac ślusarskich, użytkowania kowalskich urządzeń grzewczych, przygotowywania materiałów wsadowych do kucia swobodnego ręcznego i mechanicznego, wykonywania kucia swobodnego ręcznego oraz kucia swobodnego na prasach i młotach, wykonywania obróbki cieplnej, dokonywania konserwacji oraz naprawy narzędzi i urządzeń wykorzystywanych w procesach technologicznych, oceniania jakości wykonywanych prac. Po zakończeniu kursu uczestnik szkolenia powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

• wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich metodą kucia ręcznego,
• wykonywanie wyrobów kowalskich metodą kucia maszynowego.
3. Kurs zakończy się egzaminem sprawdzającym umiejętności zawodowe. Uczestnik powinien otrzymać
zaświadczenie i certyfikat o ukończeniu kursu.

 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 17/03/2015 Godzina: 09:00

 

Warunki otwarcia ofert:

Data : 17/03/2015 (dd/mm/rrrr) Godzina 09:30

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Przedmiot zamówienia - załącznik nr 1

4. Załącznik nr 2

5. Załącznik nr 3

6. Załacznik nr 4

7. Wykaz osób - załącznik nr 5

8. Oświadczenie kadry - załącznik nr 6

9. Wzór umowy - załącznik nr 7

 


 

Gołdap dn. 03.03.2015r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przeprowadzenia zajęć z zapobiegania agresji i przemocy dla 10 uczestników projektu „Pomysł na siebie -  YEI” wdrażanego w ramach Gwarancji dla młodzieży –  Operacji wspierania w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oznaczenie sprawy:  PNS/1/2015

 

Działając na podstawie Art. 93 ust.1 pkt. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1232), informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przeprowadzenia zajęć z zapobiegania agresji i przemocy dla 10 uczestników projektu „Pomysł na siebie -  YEI” wdrażanego w ramach Gwarancji dla młodzieży.

Uzasadnienie :

W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1232), zamawiający unieważnia postępowanie.

 

Dyrektor

CKiW OHP w Gołdapi

Sylwester Graczyk

 


Gołdap dn. 06.03.2015r.

 

 
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazy kat. B  z egzaminami  dla  6 uczestników projektu „Równi na rynku pracy - YEI” wdrażanego w ramach Gwarancje dla Młodzieży - Operacji wspierania w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oznaczenie sprawy:  RNRP/1/2015

 

Działając na podstawie Art. 93 ust.1 pkt. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1232), informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazy kat. B  z egzaminami  dla  6 uczestników projektu „Równi na rynku pracy - YEI” wdrażanego w ramach Gwarancje dla Młodzieży.

Uzasadnienie :

W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1232), zamawiający unieważnia postępowanie.

 

Dyrektor

CKiW OHP w Gołdapi

Sylwester Graczyk

 


Gołdap, 27.02.2015r.

 

Odpowiedz na zapytanie.

Zapytanie do PNS/1/2015 – przetargu nieograniczonego na usługę przeprowadzenia zajęć z zapobiegania agresji i przemocy dla 10 uczestników projektu „Pomysł na siebie -  YEI” wdrażanego w ramach Gwarancji dla młodzieży.

Treść zapytania:

1. Proszę o udzielenie informacji dot. ogłoszonego przez Państwa przetargu dot. przeprowadzenia zajęć zapobiegania agresji i przemocy dla 10 uczestników:

Dlaczego podany jest psycholog do przeprowadzenia zajęć dla uczestników i w ten sposób zamykacie Państwo innym osobom do wzięcia udziału w przetargu, którzy mają do tego kwalifikacje?

I na jakiej podstawie prawnej został wymieniony tylko psycholog, że może wziąć w nim udział?

 

Odpowiedz Zamawiającego:

Zatwierdzony do realizacji wniosek dotyczący projektu  „Pomysł na siebie -  YEI” wdrażany w ramach Gwarancji dla młodzieży,  zawiera zapis określający kwalifikacje kadry realizującej poszczególne zajęcia.
Zgodnie z zapisem zatwierdzonego do realizacji wniosku, zajęcia  z zapobiegania agresji i przemocy prowadzić będzie wykwalifikowany psycholog. Wobec powyższego,  kwalifikacje kadry określone zostały na podstawie zapisu wniosku.

 

Z poważaniem

Andrzej Nierwiński.

 

 

 


 

Znak sprawy: RNRP/1/2015


OGŁOSZENIE

zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazy kat. B  z egzaminami  dla  6 uczestników projektu „Równi na rynku pracy - YEI” wdrażanego w ramach Gwarancje dla Młodzieży - Operacji wspieranej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

 

Wspólny Słownik Zamówień :  CPV 80411200


Sekcja I : Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Ochotnicze Hufce Pracy Centrum

Kształcenia i Wychowania w Gołdapi

Adres pocztowy: ul. Boczna 1

Miejscowość: Gołdap Kod pocztowy: 19-500 Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: Tel.: +48 876150353

Osoba do kontaktów: Bogusława Mieczkowska

E-mail: gospomkg4@ohp.pl Faks: +48 876150353

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.ckiw-goldap.ohp.pl

 

Sekcja II : Przedmiot zamówienia

Opis :

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :

Kurs prawa jazdy kategorii b

 

Krótki opis zamówienia lub zakupu :

1. Kurs prawa jazdy kat. B skierowany jest do 6 osób w wieku 18-24 lat.

2. Kurs zostanie zrealizowany w wymiarze 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych na osobę wraz z państwowym egzaminem zewnętrznym teoretycznym i państwowym egzaminem zewnętrznym praktycznym z jazdy, przeprowadzanym przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego i ewentualnymi dwoma egzaminami poprawkowymi (teoretycznymi i/lub praktycznymi).

3. Wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy do 30.11.2015r.

 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 02/03/2015 Godzina: 09:00

 

Warunki otwarcia ofert:

Data : 02/03/2015 (dd/mm/rrrr) Godzina09:40

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 


 

Znak sprawy: PNS/1/2015


OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na usługę przeprowadzenia zajęć z zapobiegania agresji i przemocy dla 10 uczestników projektu „Pomysł na siebie -  YEI” wdrażanego w ramach Gwarancji dla młodzieży –  Operacji wspieranej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Wspólny Słownik Zamówień :  CPV 80570000


Sekcja I : Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Ochotnicze Hufce Pracy Centrum

Kształcenia i Wychowania w Gołdapi

Adres pocztowy: ul. Boczna 1

Miejscowość: Gołdap Kod pocztowy: 19-500 Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: Tel.: +48 876150353

Osoba do kontaktów: Bogusława Mieczkowska

E-mail: gospomkg4@ohp.pl Faks: +48 876150353

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.ckiw-goldap.ohp.pl

 

Sekcja II : Przedmiot zamówienia

Opis :

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :

zapobieganie agresji i przemocy

 

Krótki opis zamówienia lub zakupu :

1. Zajęcia z zapobiegania agresji zostaną przeprowadzone w 10 osobowej grupie, w wymiarze 8 godzin

dydaktycznych.

2. Wsparcie skierowane jest do młodzieży w wieku 15-16 lat, która posiada słabe wyniki w nauce i wykazuje dużą absencję na zajęciach szkolnych oraz jest zagrożona wykluczeniem społecznym.

3. Zakres tematyczny:

W ramach szkolenia przewiduje się realizację treści związanych z zapobieganiem i kontrolowaniem agresji, radzenia sobie ze stresem oraz nauki właściwego reagowania w sytuacjach konfliktowych. Zajęcia warsztatowe powinny wskazywać uczestnikom pozytywne sposoby i techniki hamowania i rozładowywania agresji. Mają one również na celu rozwinięcie umiejętności interpersonalnych:

komunikowania się z ludźmi, podejmowania decyzji, chronienia siebie w sytuacji nacisku grupowego, budowania właściwego wizerunku własnej osoby, a także otwartości i empatii.

 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 02/03/2015 Godzina: 09:00

 

Warunki otwarcia ofert:

Data : 02/03/2015 (dd/mm/rrrr) Godzina09:30

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Przedmiot zamówienia - załącznik nr1

4. Formularz ofertowy - załącznik nr 2

5. Oświadczenie - załacznik nr 3

6. Wykaz usług - załącznik nr 4

7. Wykaz osób - załącznik nr 5

8. Oświadczenie kadry - załącznik nr 6

9. Umowa - załącznik nr 7

 

 


 

Gołdap, 12. 02.2015r. 

Znak sprawy: PNS/RNRP/1/2015


OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na zorganizowania i przeprowadzenia kursu przedsiębiorczości dla 2 uczestników projektu „Pomysł na siebie -YEI”  oraz  6 uczestników projektu  „Równi na rynku pracy -YEI”.

Wspólny Słownik Zamówień :  CPV 80000000-4.

I. Nazwa i adres Zamawiającego.

Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania.                                                      

REGON 511283608   NIP 8471443876

Adres pocztowy:

ul. Boczna  1

19-500 Gołdap

Województwo: Warmińsko-Mazurskie

tel/fax.   (87) 6150353

 

Osoba upoważniona do kontaktów:

Bogusława Mieczkowska

tel/fax  (87) 6150353

e-mail  gospomkg4@ohp.pl

 

II. Określenie trybu zamówienia.

Przetarg nieograniczony


III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie:

www.ckiw-goldap.ohp.pl

  

IV. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie OHP Centrum Kształcenia i Wychowania 19-500 Gołdap  ul. Boczna 1,  w godz.  8:00  do 14:00 od poniedziałku do piątku lub pobrać ze strony Zamawiającego: www.ckiw-goldap.ohp.pl

 

V. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

Kursy przedsiębiorczości zostaną przeprowadzone w dwóch grupach w wymiarze 20 godzin dydaktycznych na grupę.

Jedna godzina lekcyjna trwa 45 minut zegarowych + przerwa.

Wsparcie skierowane jest do młodzieży w wieku 15-16 lat (2 osoby), która posiada słabe wyniki w nauce i wykazuje dużą absencję na zajęciach szkolnych oraz jest zagrożona wykluczeniem społecznym oraz młodzieży w wieku 18-24 lat (6 osób) nieuczącej się i niepracującej, której ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt  niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pacy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy.


VI. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

VII. Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy do:

   -  31.03.2015 roku w projekcie Równi na rynku pracy-YEI,

   -  30.05.2015 roku w projekcie Pomysł na siebie-YEI.   

 

VIII.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

-  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.: posiadają uprawnienia do prowadzenia szkoleń i wydawania powszechnie honorowanych zaświadczeń;

- posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 2 usługi polegające na przeprowadzeniu kursu przedsiębiorczości dla min. 10 osób w wymiarze min. 15 godzin;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj: dysponują osobami posiadającymi odpowiednie wykształcenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia oraz posiadającymi minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj: znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6 SIWZ, dołączonych do oferty zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.

Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy.


IX. Informacja na temat wadium.

Wadium obowiązuje.

 

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, według kryterium: Cena - 80 %, Doświadczenie 20%

XI. Miejsce, termin składania i termin otwarcia ofert.

1.   Oferta powinna być złożona w formie pisemnej w sekretariacie Ochotnicze Hufce Pracy  Centrum Kształcenia i Wychowania 19-500  Gołdap ul. Boczna 1,

2.    Termin składania ofert -   do dnia 03.03.2015r.  do godz. 09:00.

3.    Termin otwarcia ofert -  03.03.2015r. godz. 09:30 :, Gołdap, ul. Boczna 1, gabinet dyrektora.

 

XII. Termin związania ofertą.

Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

XIV.  Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty  z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1

4. Formularz ofertowy - załącznik nr 2

5. Oświadczenie - załącznik nr 3

6, Wykaz usług - załącznik nr 4

7. Wykaz osób - załacznik nr 5

8. Oświadczenie kadry - załącznik nr 6

9. Umowa - załacznik nr 7

 

 


Gołdap dn. 12.02.2015r.

  

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przeprowadzenia zajęć z zapobiegania agresji i przemocy dla 10 uczestników projektu „Pomysł na siebie -  YEI” wdrażanego w ramach Gwarancji dla młodzieży –  Operacji wspierania w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Oznaczenie sprawy:  PNS/5/2014

Działając na podstawie Art. 93 ust.1 pkt. 7  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1232), informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przeprowadzenia zajęć z zapobiegania agresji i przemocy dla 10 uczestników projektu „Pomysł na siebie -  YEI” wdrażanego w ramach Gwarancji dla młodzieży.


Uzasadnienie :

Zamawiający dokonał czynności z naruszeniem art. 91 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1232), poprzez zastosowanie jednego kryterium oceny ofert. 

Przepis art. 91 ust. 2a, ma na celu ograniczenie stosowania przez zamawiającego ceny jako jedynego kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty tylko do tych zamówień, których przedmiot jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe. W przypadku pozostałych zamówień zamawiający jest obowiązany zastosować obok ceny jeszcze co najmniej jedno kryterium oceny ofert spośród wymienionych w art. 91 ust. 2 ustawy Pzp lub inne, związane z przedmiotem zamówienia.

Dyrektor

CKiW OHP w Gołdapi

Sylwester Graczyk

 Gołdap dn. 12.02.2015r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazy kat. B  z egzaminami  dla  6 uczestników projektu „Równi na rynku pracy - YEI” wdrażanego w ramach Gwarancje dla Młodzieży - Operacji wspierania w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Oznaczenie sprawy:  RNRP/7/2014

Działając na podstawie Art. 93 ust.1 pkt. 4  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1232), informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazy kat. B  z egzaminami  dla  6 uczestników projektu „Równi na rynku pracy - YEI” wdrażanego w ramach Gwarancje dla Młodzieży.

Uzasadnienie :

Cena zaproponowanej oferty znacznie przewyższa  kwotę jaka zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dyrektor

CKiW OHP w Gołdapi

Sylwester Graczyk

 

 


Gołdap dn.30.01.2015r

  

Informacja o wyborze oferty

  

Znak sprawy: ZP-02/01/2015.

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dn, 29 styczeń 2004r., Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907) informuję, że  Centrum Kształcenia i Wychowania OHP  w Gołdapi jako Zamawiający,  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę opałowego w ilości ok. 100  000 litrów dla potrzeb Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi, dokonało wyboru najkorzystniejszej oferty tj: oferty  złożonej przez  PHU Pal – Gaz   Łukasz Biłyk 11-612 Kruklanki ul. Wodna 9 B.

Przedmiotową decyzję zamawiający uzasadnia tym, iż oferta w/w Wykonawcy otrzymała najwyższą (maksymalną) liczbę punktów w wyniku oceny ofert, przeprowadzonej na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu.  Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została uznana jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty. Wykaz i porównanie złożonych ofert przedstawia się następująco.

 

 

 

 

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

 

Liczba punktów w kryterium  cena

oferta nr1

PHU Pal – Gaz Łukasz Biłyk 11-612 Kruklanki ul. Wodna 9 B

100

oferta nr2

Seton Spółka Jawna K. Cichocki R. Matusiewicz 19-300 Ełk Nowa Wieś Ełcka ul. Ełcka 9 B

93,40

oferta nr3

Auto-Myjnia Hurtowa i Detaliczna

Sprzedaż Paliw Płynnych i Gazowych

Adam Kozłowski 19-400 Olecko

ul. Aleje Lipowe 1D0

99,00

oferta nr4

Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe Budownictwa Transbud Ełk sp. z o.o. 19-300 Ełk ul. Łukaszewicza 1

92,60

 

Andrzej Nierwiński


drukuj

CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA
ul. Boczna 1, 19-500 Gołdap
Tel./Fax: 087 615 03 53
e-mail: gospomkg4@ohp.pl
BIP
MCK   DMP   OBP  
Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


INICJATYWA MŁODZIEŻOWA