OHP Logo OCHOTNICZE HUFCE PRACY
Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi

 
obrazek
ul. Boczna 1, 19-500 Gołdap Tel./Fax: 087 615 03 53, e-mail: gospomkg4@ohp.pl

 


Ogłoszenie o zamówieniu

   Usługi

 Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

 I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi

ul. Boczna 1

Osoba do kontaktów: Bogusława Mieczkowska

19-500 Gołdap

POLSKA

Tel.: +48 876150353

E-mail: gospomkg4@ohp.pl

Faks: +48 876150353

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej:

http://www.ckiw-goldap.ohp.pl

 Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy punkt kontaktowy

 

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :

 Usługa przeprowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć z prawnikiem dla 15 uczestników projektu „Równi na rynku pracy -YEI” wdrażanego w ramach Gwarancji dla Młodzieży - Operacji wspierania w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Krótki opis zamówienia lub zakupu :

 

1. Zajęcia grupowe będą realizowane w jednej grupie 15 osobowej, w wymiarze 5 godzin dydaktycznych + przerwy.

2. Zajęcia indywidualne zostaną przeprowadzone dla 15 uczestników projektu w wymiarze średnio 2 godzin/ osobę, maksymalnie 30 godzin dydaktycznych.

8. Zakres tematyczny:

a. Grupowe zajęcia z prawnikiem – zajęcia mają na celu wprowadzenie uczestników w tematykę obejmującą swym zakresem zagadnienia z prawa rodzinnego i opiekuńczego, a także prawa pracy.

b. Indywidualne zajęcia z prawnikiem – jako uzupełnienie grupowych zajęć z prawnikiem, zajęcia te dostosowane zostaną do indywidualnych potrzeb beneficjentów projektu (np. pomoc prawna dla ofiar przemocy, porady prawne z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy). Zajęcia będą miały formę konsultacji.

3. Zajęcia skierowane są do młodzieży w wieku 18-24 lat nieuczącej się i niepracującej, której ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pacy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy.

4. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2014r.

5. Zajęcia muszą odbywać się w terminach zgodnych z Harmonogramem realizowanych zajęć w ramach projektu „Równi na rynku pracy” uzgodnionym z koordynatorem projektu. Zmiana harmonogramu może nastąpić za zgodą koordynatora projektu.

6. Z przyczyn od siebie niezależnych, Zamawiający może dokonać zmiany terminu zakończenia realizacji zamówienia.

7. Wykonawca gwarantuje ciągłość nauki.

8. Zajęcia będą przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca nie ponosi kosztów związanych z wynajmem sal.

9. Wykonawca przedstawi niezwłocznie (przed rozpoczęciem zajęć) harmonogram oraz konspekty zajęć grupowych – do zatwierdzenia przez koordynatora projektu.

10. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dziennika zajęć, potwierdzania obecności uczestników na listach.

11. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć.

12. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania koordynatora projektu o powtarzających się nieobecnościach każdego z uczestników.

13. Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania logo wszystkich dokumentów sporządzonych w ramach projektu wg wzoru szczegółowych zasad opisywania i oznaczania projektów. Dopuszczalne jest stosowanie zarówno kolorowych logotypów, jak i logotypów czarno-białych.

14. Usługa będąca przedmiotem zamówienia winna być wykonana i dokumentowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

15. Wykonawca nie będzie mógł powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.

16. Zapłata za wykonanie usługi nastąpi przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę, w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury (rachunku) oraz „Protokołu odbioru usługi.

17. Z przyczyn od siebie niezależnych Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia terminu zapłaty należności za wykonanie usługi w przypadku opóźnienia przekazania środków finansowych z Rezerwy Celowej.

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych oraz inne nośniki informacji które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub pisemnie informacji dotyczących wykonania zadania.

19. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania koordynatorowi projektu następującej dokumentacji:

- harmonogram oraz konspekty zajęć,

- oryginał dziennika zajęć,

- oryginały imiennych list obecności, potwierdzonych własnoręcznym podpisem uczestników projektu,

- dokumentacji zdjęciowej z przebiegu zajęć na płycie CD oraz w wersji papierowej (max 5 opisanych zdjęć).

20. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją usługi do dnia 31 grudnia 2026 rok

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Przedmiot zamówienia - załącznik nr 1

4. Oferta - załącznik nr 2

5. Formularz Cenowy - załacznik nr 3

6. Oświadczenie - załącznik nr 4

7. Wykaz usług - załącznik nr 5

8. Wykaz osób - załacznik nr 6

9. Wzór umowy - załącznik nr 7

 Ogłoszenie o zamówieniu

   Usługi

 Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

 I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi

ul. Boczna 1

Osoba do kontaktów: Bogusława Mieczkowska

19-500 Gołdap

POLSKA

Tel.: +48 876150353

E-mail: gospomkg4@ohp.pl

Faks: +48 876150353

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej:

http://www.ckiw-goldap.ohp.pl

 Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy punkt kontaktowy

 

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu języka angielskiego dla uczestników projektów: „Pomysł na siebie-YEI” i „Równi na rynku pracy-YEI” wdrażanych w ramach „Gwarancje dla Młodzieży”- Operacji wspierania w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

 
Krótki opis zamówienia lub zakupu :

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu języka angielskiego dla 10 uczestników projektu „Pomysł na siebie-YEI” oraz 6 uczestników projektu „Równi na rynku pracy-YEI” , wdrażanych w ramach „Gwarancji dla Młodzieży”- Operacji wspierania w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

2. Kursy języka angielskiego zostaną przeprowadzone minimum w dwóch grupach w wymiarze 120 godzin na osobę (1 godz. = 45 min zajęć + 10 min przerwy).

3. Wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy do 31.05.2015 roku.

4. Wsparcie skierowane jest do młodzieży w wieku 15-16 lat (10 osób), która posiada słabe wyniki w nauce i wykazuje dużą absencję na zajęciach szkolnych oraz jest zagrożona wykluczeniem społecznym oraz młodzieży w wieku 18-24 lat (6 osób) nieuczącej się i niepracującej, której ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pacy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat

skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy.

5. Poziom zajęć powinien zostać dostosowany do poziomu zaawansowania poszczególnych uczestników. Istotą szkoleń językowych powinno być dostarczenie młodzieży umiejętności komunikowania się w języku obcym, w tym np. odpowiedniego słownictwa ułatwiającego poszukiwanie zatrudnienia.

6. Osoby objęte wsparciem powinny uzyskać poświadczenie ukończenia kursu języka obcego, określające poziom nabytych kompetencji na poziomie co najmniej podstawowym (A1), ustalonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

7. Kursy językowe będą przeprowadzone w salach zapewnionych przez Zamawiającego, zgodnie ze szczegółowym harmonogram zajęć ustalonym przed rozpoczęciem kursu. Wykonawca nie ponosi kosztów związanych z wynajmem sal.

8. Wykonawca na własny koszt zapewni sprzęt do odtwarzania plików audio na potrzeby przeprowadzenia kursów języka angielskiego.

10. Wykonawca zapewnienia materiały i pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć.

11. Wykonawca na własny koszt zapewni nieodpłatnie na własność każdemu uczestnikowi kursu materiały dydaktyczne i pomoce:

- podręcznik, ćwiczenia, słownik zawierający minimum 66500 słów i wyrażeń,

- zestaw piśmienniczy (długopis, ołówek, gumkę);

- zeszyt (notatnik).

28. Wykonawca zobowiązuje się do wydania uczestnikom projektu zaświadczeń o nabyciu kompetencji co najmniej na poziomie podstawowym (A1) zgodnych z obowiązującym rozporządzeniem MEN oraz certyfikatów ukończenia kursu co najmniej na poziomie podstawowym (A1), oznaczonych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Przedmiot zamówienia - załącznik nr 1

4. Oferta - załącznik nr 2

5. Oświadczenie - załącznik nr 3

6. Oświadczenie - załącznik nr 4

7. Wykaz usług - załącznik nr 5

8. Wykaz osób - załącznik nr 6

9 Wzór umowy - załącznik nr 7

10. Oświadczenie - załącznik nr 8

 


 


Ogłoszenie o zamówieniu

   Usługi

 Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

 I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi

ul. Boczna 1

Osoba do kontaktów: Bogusława Mieczkowska

19-500 Gołdap

POLSKA

Tel.: +48 876150353

E-mail: gospomkg4@ohp.pl

Faks: +48 876150353

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej:

http://www.ckiw-goldap.ohp.pl

 Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy punkt kontaktowy

 

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :

Usługa przeprowadzenia treningów umiejętności społecznych dla 9 uczestników projektu „Równi na rynku pracy/YEI” wdrażanego w ramach Gwarancji dla młodzieży - Operacja wspierania w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 


Krótki opis zamówienia lub zakupu :

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia treningów umiejętności społecznych dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy/YEI” w wieku 18-24 lat realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Liczba godzin:
- Trening umiejętności społecznych – 9 os. x 20h/gr. (ogółem 20 godzin dydaktycznych),
- termin realizacji: listopad 2014r. – grudzień 2014r.
Miejscowość wykonania zamówienia: Gołdap
Celem treningu jest podwyższenie umiejętności społecznych w obszarze komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji, a także poziomu funkcjonowania społecznego uczestników, obniżenie lęku społecznego oraz szeroko pojęta praca nad sobą, panowanie nad emocjami praz prawidłowe ich wdrażanie. Młodzież nabędzie umiejętności budowania pozytywnych relacji interpersonalnych (nawiązywanie kontaktu i prowadzenie rozmowy), pogłębienia poziomu empatii i dostrzegania potrzeb innych osób, asertywnego odmawiania itp.

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia

3. Przedmiot zamówienia - załącznik nr 1

4. Oferta - załącznik nr 2

5. Formularz cenowy - załącznik nr 3

6. Oświadczenie - załącznik nr 4

7. Wykaz usług - załącznik nr 5

8. Wykaz osób - załącznik nr 6

9. Wzór umowy - załącznik nr 7Ogłoszenie o zamówieniu

   Usługi

 Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

 I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi

ul. Boczna 1

Osoba do kontaktów: Bogusława Mieczkowska

19-500 Gołdap

POLSKA

Tel.: +48 876150353

E-mail: gospomkg4@ohp.pl

Faks: +48 876150353

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej:

http://www.ckiw-goldap.ohp.pl

 Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy punkt kontaktowy

 

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :

Usługa przeprowadzenia podstawowego kursu komputerowego dla uczestników projektów: „Pomysł na siebie/YEI” i „Równi na rynku pracy/YEI” wdrażanych w ramach Gwarancji dla młodzieży - Inicjatywa na rzecz zatrudnienia osób młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 


Krótki opis zamówienia lub zakupu :

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia podstawowego kursu komputerowego dla 10 uczestników projektu „Pomysł na siebie/YEI” w wieku 15-16 lat oraz 3 uczestników projektu „Równi na  rynku pracy/YEI” w wieku 18-24 lat, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

1. Podstawowy kurs komputerowy zostanie zrealizowany w wymiarze 30 godzin.

2. Jedna godzina lekcyjna trwa 45 minut zegarowych.

3. Wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania zamówienia w okresie od listopada 2014r.

do grudnia 2014r.

4. Wykonawca dostarczy nieodpłatnie na własność każdemu uczestnikowi kursu materiały

dydaktyczne( książkę, zeszyt, długopis, ołówek).

5. Każdy uczestnik projektu otrzyma zaświadczenie i certyfikat o ukończeniu kursu.

6. Kurs komputerowy zostanie przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca nie ponosi kosztów związanych z wynajmem sal.

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Przedmiot zamówienia - załącznik nr 1

4. Formularz ofertowy - załącznik nr 2

5. Oświadczenie - załącznik nr 3

6. Oświadczenie - załącznik nr 4

7. Wykaz osób - załącznik nr 5

8. Wykaz usług - załącznik nr 6

9. Informacja o podwykonawcach - załącznik nr 7

10. Wzór umowy - załącznik nr 8


 


Ogłoszenie o zamówieniu

   Usługi

 Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

 I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi

ul. Boczna 1

Osoba do kontaktów: Bogusława Mieczkowska

19-500 Gołdap

POLSKA

Tel.: +48 876150353

E-mail: gospomkg4@ohp.pl

Faks: +48 876150353

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej:

http://www.ckiw-goldap.ohp.pl

 Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy punkt kontaktowy

 

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :

Usługa przygotowania i dostarczenia wyżywienia wraz z odbiorem odpadów pokonsumpcyjnych, stanowiąca element realizacji projektu „Równi na rynku pracy/YEI” wdrażanego w ramach Gwarancji dla młodzieży - Inicjatywa na rzecz zatrudnienia osób młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Krótki opis zamówienia lub zakupu :

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostarczenia wyżywienia wraz z odbiorem odpadów pokonsumpcyjnych dla 30 uczestników projektu „Równi na rynku pracy/YEI” w wieku 18 -24 lat realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

1. Przez wyżywienie rozumie się posiłek składający się z:

- drugiego dania obiadowego,

- deseru (owoce, ciastko, ciasto, słodka bułka, batonik),

- napoju (ciepłego lub zimnego).

2. Wyżywienie będzie dostarczane do miejsca realizacji zajęć, na terenie Gołdapi.

3. Zamówienie będzie realizowane od listopada 2014r. do grudnia 2015r.

4. Liczba posiłków do przygotowania i dostarczenia, termin, godzina i miejsce ich dostawy, będą przedstawiane Wykonawcy przez Zamawiającego z 3-dniowym wyprzedzeniem w formie 1-tygodniowych harmonogramów.

5. Zamawiający ze względu na specyfikę projektu, w dniu ogłoszenia przetargu, nie jest w stanie określić precyzyjnie łącznej ilości posiłków. Zakładany harmonogram działań projektu w odniesieniu do 10 osób, określa średnią liczbę dni szkoleniowych, maksymalnie 60 dni szkoleniowych, co oznacza, iż Zamawiający planuje zamówienie maksymalnie do 1800 posiłków. Liczba ta jest wartością szacunkową i Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania całości przedmiotu zamówienia.

6. Ilość zamówionych posiłków może ulec zmianie, w miarę zapotrzebowania Zamawiającego, w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia liczby dni szkoleniowych, nieobecności uczestników projektu na zajęciach bądź rezygnacji z projektu.

7. W przypadku nieobecności jednego lub kilku uczestników w danym dniu szkoleniowym, Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie przez Zamawiającego co najmniej 3 godziny przed ustalonym w harmonogramie terminem dostawy posiłków. Od momentu otrzymania takiej informacji Wykonawca przygotowuje i dostarcza ilość posiłków zmniejszoną o liczbę nieobecnych uczestników w danym dniu szkoleniowym.

8. Z tytułu zmniejszenia ilości zamawianych posiłków lub niewykorzystania całości przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie oraz żadne roszczenie cywilnoprawne.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia okresu obowiązywania umowy po wykorzystaniu kwoty przeznaczonej na wyżywienie uczestników w trakcie trwania zajęć.

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Oferta - załącznik nr1

4. Formularz cenowy - załącznik nr 2

4. Oświadczenie - załącznik nr 3

5. Oświadczenie - załacznik nr 4

6. Wzór umowy - załacznik nr 5

 

 Ogłoszenie o zamówieniu

   Usługi

 Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

 I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi

ul. Boczna 1

Osoba do kontaktów: Bogusława Mieczkowska

19-500 Gołdap

POLSKA

Tel.: +48 876150353

E-mail: gospomkg4@ohp.pl

Faks: +48 876150353

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej:

http://www.ckiw-goldap.ohp.pl

 Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy punkt kontaktowy

 

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :

Usługa przygotowania i dostarczenia wyżywienia wraz z odbiorem odpadów pokonsumpcyjnych, stanowiąca element realizacji projektu „Pomysł na siebie/YEI” wdrażanego w ramach Gwarancji dla młodzieży – Inicjatywa na rzecz zatrudnienia osób młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  

Krótki opis zamówienia lub zakupu :

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostarczenia wyżywienia wraz z odbiorem odpadów pokonsumpcyjnych dla 10 uczestników projektu „Pomysł na siebie/YEI” w wieku 15-16 lat realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

1. Przez wyżywienie rozumie się posiłek składający się z: 

 - drugiego dania obiadowego,

- deseru (owoce, ciastko, ciasto, słodka bułka, batonik),

- napoju (ciepłego lub zimnego).

2. Wyżywienie będzie dostarczane do miejsca realizacji zajęć, na terenie Gołdapi. 

3. Zamówienie będzie realizowane od listopada 2014r. do czerwca 2015r. 

4. Liczba posiłków do przygotowania i dostarczenia, termin, godzina i miejsce ich dostawy, będą przedstawiane Wykonawcy przez Zamawiającego z 3-dniowym wyprzedzeniem w formie 1-tygodniowych harmonogramów. 

5. Zamawiający ze względu na specyfikę projektu, w dniu ogłoszenia przetargu, nie jest w stanie określić precyzyjnie łącznej ilości posiłków. Zakładany harmonogram działań projektu w odniesieniu do 10 osób, określa średnią liczbę dni szkoleniowych, maksymalnie 65 dni szkoleniowych, co oznacza, iż Zamawiający planuje zamówienie maksymalnie do 650 posiłków. Liczba ta jest wartością szacunkową i Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania całości przedmiotu zamówienia.  

6. Ilość zamówionych posiłków może ulec zmianie, w miarę zapotrzebowania Zamawiającego, w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia liczby dni szkoleniowych, nieobecności uczestników projektu na zajęciach bądź rezygnacji z projektu.  

7. W przypadku nieobecności jednego lub kilku uczestników w danym dniu szkoleniowym, Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie  przez Zamawiającego co najmniej 3 godziny przed ustalonym w harmonogramie terminem dostawy posiłków. Od momentu otrzymania takiej informacji Wykonawca przygotowuje i dostarcza ilość posiłków zmniejszoną o liczbę nieobecnych uczestników w danym dniu szkoleniowym.  

8. Z tytułu zmniejszenia ilości zamawianych posiłków lub niewykorzystania całości przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie oraz żadne roszczenie cywilnoprawne.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia okresu obowiązywan

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Formularz cenowy - załącznik nr 1

4. Oświadczenie - załącznik nr 2

5. Oświadczenie - załacznik nr 3

6. Wzór umowy - załacznik nr 4 

 Ogłoszenie o zamówieniu

   Usługi

 Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

 I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi

ul. Boczna 1

Osoba do kontaktów: Bogusława Mieczkowska

19-500 Gołdap

POLSKA

Tel.: +48 876150353

E-mail: gospomkg4@ohp.pl

Faks: +48 876150353

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej:

http://www.ckiw-goldap.ohp.pl

 Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy punkt kontaktowy

 

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu o standardzie ECDL (European Computer Driving Licence) START lub kursu równoważnego dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy/YEI” wdrażanego w ramach Gwarancji dla młodzieży - Inicjatywa na rzecz zatrudnienia osób młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Krótki opis zamówienia lub zakupu :

1. Kurs o standardzie ECDL START lub kurs równoważny skierowany jest do 6 osób w wieku 18-24 lat.

2. Kurs zostanie zrealizowany zgodnie z wymiarem czasu określonym przez standardy kursu ECDL START lub kursu równoważnego, jednak nie mniejszym niż 60 godzin dydaktycznych.

3. Jedna godzina lekcyjna trwa 45 minut zegarowych.

4. Za kurs o równoważnym standardzie wobec kursu ECDL START, uważa się szkolenie zakończone wydaniem certyfikatu wydawanego i uznawanego, co najmniej we wszystkich krajach UE, posiadającego publicznie dostępną listę instytucji wydających go w tych krajach, oraz udokumentowany system zapewnienia jakości. W przypadku złożenia oferty na kurs o równoważnym standardzie wobec ECDL Start, obowiązkiem Wykonawcy jest wykazanie, iż oferowany kurs odpowiada standardom kursu ECDL Start.

5. Wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania zamówienia w okresie od listopada 2014r. do grudnia 2014r.

6. Szkolenie musi być przeprowadzone zgodnie ze standardami dla kursu ECDL Start lub kursu równoważnego, tj. obejmować co najmniej cztery z siedmiu wskazanych poniżej zagadnień: - Podstawy technik informatycznych wraz z egzaminem teoretycznym, - Użytkowanie komputerów wraz z egzaminem praktycznym, - Przetwarzanie tekstów wraz z egzaminem praktycznym, - Arkusze kalkulacyjne wraz z egzaminem praktycznym, - Bazy danych wraz z egzaminem praktycznym, - Grafika menedżerska i prezentacyjna wraz z egzaminem praktycznym, - Przeglądanie stron internetowych i komunikacja wraz z egzaminem praktycznym.

7. Wybór czterech modułów dla wszystkich uczestników nastąpi na pierwszych zajęciach po uzgodnieniu pomiędzy prowadzącym a uczestnikami. Podział godzinowy na poszczególne wybrane moduły określi Wykonawca bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu w taki sposób, żeby najskuteczniej wykorzystać co najmniej 60 godzin szkolenia do realizacji wszystkich czterech modułów. Każdy z 4 modułów będzie zakończony egzaminem.

8. Wykonawca zorganizuje i pokryje koszty zewnętrznych egzaminów potwierdzających nabycie kompetencji określonych na poziomie podstawowym i wyższym, zgodnym ze standardem European Computer Driving Licence (ECDL) lub równoważnym.

9. W przypadku uzyskania negatywnej oceny, Wykonawca zorganizuje uczestnikom szkolenia egzaminy poprawkowe, maksymalnie 12 poprawek na grupę, łącznie dla wszystkich modułów.

10. Wykonawca przejmuje wszystkie kwestie związane z wydaniem certyfikatów ECDL Star w wersji papierowej lub certyfikatów o równoważnym standardzie. Za certyfikat o równoważnym standardzie uważa się wydany i uznawany, co najmniej we wszystkich krajach UE, posiadający publicznie dostępną listę instytucji wydających go w tych krajach, oraz udokumentowany system zapewnienia jakości.

11. Wykonawca dostarczy nieodpłatnie na własność każdemu uczestnikowi kursu materiały szkoleniowe: podręcznik, specjalną multimedialną płytę CD do samodzielnej nauki w domu, zeszyt i długopis, pamięć przenośną USB minimum 6GB.

12. Kurs komputerowy będzie przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego, zgodnie ze szczegółowym harmonogram zajęć ustalonym przed rozpoczęciem kursu. Wykonawca nie ponosi kosztów związanych z wynajmem sal, natomiast jest zobowiązany do zapewnienia sprzętu komputerowego.

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

3. Przedmiot zamówienia - zalłcznik nr 1 

4. Oferta - załącznik nr 2 

5. Oświadczenie - załącznik nr 3 

6. Oświadczenie - załącznik nr 4 

7. Wykaz usług - załącznik nr 5 

8. Wzór umowy - załącznik nr 6

9. Oświadczenie - załącznik nr 7

 


 


Ogłoszenie o zamówieniu

   Usługi

 Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

 I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi

ul. Boczna 1

Osoba do kontaktów: Bogusława Mieczkowska

19-500 Gołdap

POLSKA

Tel.: +48 876150353

E-mail: gospomkg4@ohp.pl

Faks: +48 876150353

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej:

http://www.ckiw-goldap.ohp.pl

 Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy punkt kontaktowy

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
Usługa przeprowadzenia grupowego wsparcia psychologicznego - treningi i warsztaty oraz indywidualnych konsultacji psychologicznych dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy/YEI” wdrażanego w ramach Gwarancji dla młodzieży - Inicjatywa na rzecz zatrudnienia osób młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Krótki opis zamówienia lub zakupu :
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia grupowego wsparcia psychologicznego - treningi i
warsztaty oraz indywidualnych konsultacji psychologicznych dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy/
YEI” w wieku 18-24 lat realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Liczba godzin:
- Grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty –30 osób podzielonych na 2 grupy x 10h/gr. = 20h,
listopad 2014r. – grudzień 2014r.
- Indywidualne konsultacje psychologiczne – 15 os. x śr. 5h = 75h, listopad 2014r. – kwiecień 2015r.
Miejscowość wykonania zamówienia: Gołdap

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Przedmiot zamówienia - załącznik nr 1

4. Oferta - załącznik nr 2

5. Formularz cenowy - załącznik nr 3

6. Oświadczenie - załącznik nr 4

7. Wykaz usług załącznik nr 5

8. Wykaz osób załącznik nr 6

9. Umowa - załącznik nr 7

 Ogłoszenie o zamówieniu

   Usługi

 Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

 I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi

ul. Boczna 1

Osoba do kontaktów: Bogusława Mieczkowska

19-500 Gołdap

POLSKA

Tel.: +48 876150353

E-mail: gospomkg4@ohp.pl

Faks: +48 876150353

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej:

http://www.ckiw-goldap.ohp.pl

 Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy punkt kontaktowy


Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
Usługa przeprowadzenia grupowego wsparcia psychologicznego - treningi i warsztaty oraz indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu „Pomysł na siebie/YEI” wdrażanego w ramach Gwarancji dla młodzieży - Inicjatywa na rzecz zatrudnienia osób młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Krótki opis zamówienia lub zakupu :
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia grupowego wsparcia psychologicznego - treningi i
warsztaty oraz indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 10 uczestników projektu „Pomysł na siebie/YEI” w wieku 15-16 lat realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Liczba godzin wsparcia psychologicznego:
- Grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty –10h, listopad 2014r. – grudzień 2014r.
- Indywidualne wsparcie psychologiczne – 10 os. x śr. 5h = 50h, listopad 2014r. – maj 2015r.
Miejscowości wykonania zamówienia: Gołdap

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Przedmiot zamówienia - załącznik nr 1

4. Oferta - załącznik nr 2

5. Formularz cenowy - załącznik nr 3

6. Oświadczenie - załącznik nr 4

7. Wykaz usług załącznik nr 5

8. Wykaz osób załącznik nr 6

9. Umowa - załącznik nr 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


drukuj

CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA
ul. Boczna 1, 19-500 Gołdap
Tel./Fax: 087 615 03 53
e-mail: gospomkg4@ohp.pl
BIP
MCK   DMP   OBP  
Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

INICJATYWA MŁODZIEŻOWA