OHP Logo OCHOTNICZE HUFCE PRACY
Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi

 
obrazek
ul. Boczna 1, 19-500 Gołdap Tel./Fax: 087 615 03 53, e-mail: gospomkg4@ohp.pl

Gołdap, 27.01.2015r.


Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej


Znak Postępowania: ZP-02/01/2015.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę oleju opałowego dla Ochotnicze Hufce Pracy   Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi.

W związku ze złożeniem w przedmiotowym postępowaniu dwóch najkorzystniejszych ofert  o identycznych cenach, Zamawiający działając na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) wzywa niżej wymienionych Wykonawców do złożenia oferty dodatkowej:

1)    PHU PAL-GAZ Łukasz Biłyk  11-612 Kruklanki ul. Wodna 9 B,

2)    Auto-Myjnia Hurtowa i Detaliczna Sprzedaż Paliw Płynnych i Gazowych
Adam Kozłowski 19-400 Olecko ul. Aleje Lipowe 1D.

Zgodnie z art. 91 ust 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Oferty należy składać na załączonym formularzu oferty dodatkowej. Opakowanie/koperta zawierające ofertę powinno być opisane następująco:

Adresat:   

Ochotnicze Hufce Pracy  
Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi
19-500 Gołdap ul. Boczna 1

 Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 30.01.2015r. godz. 12:15Termin złożenia ofert dodatkowych:  30.01.2015r. godz. 12:00.
 
Miejsce złożenia ofert dodatkowych:
Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania 19-500 Gołdap ul. Boczna 1,
sekretariat pokój 101.

Termin otwarcia ofert dodatkowych:  30.01.2015r. godz. 12:15.

 

Pliki do pobrania:

1. Oferta dodatkowa


drukuj

CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA
ul. Boczna 1, 19-500 Gołdap
Tel./Fax: 087 615 03 53
e-mail: gospomkg4@ohp.pl
BIP
MCK   DMP   OBP  
Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

INICJATYWA MŁODZIEŻOWA