OHP Logo OCHOTNICZE HUFCE PRACY
Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi

 
obrazek
ul. Boczna 1, 19-500 Gołdap Tel./Fax: 087 615 03 53, e-mail: gospomkg4@ohp.pl

Gołdap dn. 31.03. 2014r.

 
Ogłoszenie o wyborze oferty

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: 02/2014/NP2/POKL/EFS, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów informatycznych  dla 10 osób w ramach projektu  "Nowe Perspektywy 2"współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3 zgodnie z umową nr: UDA-POKL.01.03.03-00-076/13-00 z dnia 1 sierpnia 2013r.

Informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów informatycznych  dla 10 osób w ramach projektu  "Nowe Perspektywy 2", wpłynęły trzy oferty.  Jedynym kryterium oceny ofert w prowadzonym postępowaniu była najniższa cena.

Spośród złożonych ofert najniższą cenę zaproponował Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego ul. Mazurska 25 19-500 Gołdap otrzymując 100 pkt w/w kryterium.

Pozostali Wykonawcy biorący udział w postępowaniu oraz ilość uzyskanych punktów w kryterium cena:

 

  1. Placówka Kształcenia Ustawicznego „Logos” Centrum Edukacyjne 18-400 Łomża ul. Kard. Wyszyńskiego 6 lok. 44. Ilość uzyskanych punktów w kryterium Cena: 93,88.

 

  1. PRO-EURO Consulting Dominik Karmazyn 96-100 Skierniewice ul. Armii krajowej 59/17.  Ilość uzyskanych punktów w kryterium Cena: 99,55.

Podpisanie umów z Wykonawcą nastąpi w terminie przewidzianym w ustawie  PZP.

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania , ul. Boczna 1, 19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-87 615-03-53, faks 0-87 615-03-53.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka administracyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Warsztaty informatyczne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów informatycznych dla 10 osób w ramach projektu Nowe Perspektywy 2 zgodnie z załącznikiem nr1 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.30.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów, oświadczeń i zaświadczeń określonych w SIWZ.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów, oświadczeń i zaświadczeń określonych w SIWZ.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów, oświadczeń i zaświadczeń określonych w SIWZ.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów, oświadczeń i zaświadczeń określonych w SIWZ.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów, oświadczeń i zaświadczeń określonych w SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby wykonawcy lub certyfikat MEN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ckiw-goldap.ohp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania 19-500 Gołdap ul. Boczna 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania 19-500 Gołdap ul. Boczna 1 sekretariat pokój 101.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3. Poddziałanie 1.3.3. zgodnie z umową nr: UDA-POKL.01.03.03-00-076/13-00 z dnia 1 sierpnia 2013r..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Pliki do pobrania:

1.Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załączniki do Specyfikacji

4. Wykaz usług - załącznik nr 6

5. Wzór umowy - załącznik nr 8

 

 

 


Gołdap dn. 20.03. 2014r.

  

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy - znak sprawy: 01/2014/NP2/POKL/EFS, 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu  zawodowego handlowiec dla 2 osób w ramach  projektu "Nowe Perspektywy 2" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3. Poddziałanie 1.3.3.  zgodnie z umową nr: UDA-POKL.01.03.03-00-076/13-00 z dnia 1 sierpnia 2013r.

Informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu  zawodowego handlowiec dla 2 osób w ramach  projektu "Nowe Perspektywy 2", Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi, dokonało wyboru najkorzystniejszej oferty tj: oferty nr 1 złożonej przez:   Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Gołdapi 19-500 Gołdap ul. Mazurska 25.

Przedmiotową decyzję zamawiający uzasadnia tym, iż cena zawarta w ofercie złożonej przez  w/w Wykonawcę mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację tego zamówienia i jest to  jedyna oferta złożona w niniejszym postępowaniu.  Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w oparciu o podane kryterium wyboru, została uznana jako najkorzystniejsza.

 

Podpisanie umów z Wykonawcami nastąpi w terminie przewidzianym w ustawie  PZP.

  

 

                                                                                                                    Dyrektor

                                                                                              CKiW OHP w Gołdapi

                                                                                                                  Sylwester Graczyk

 

 

 


Polska-Gołdap: Usługi szkolenia zawodowego

2014/S 030-048463

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

 

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

 

Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi
ul. Boczna 1
Osoba do kontaktów: Bogusława Mieczkowska
19-500 Gołdap
POLSKA
Tel.: +48 876150353
E-mail:
gospomkg4@ohp.pl
Faks: +48 876150353

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.ckiw-goldap.ohp.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

 

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

 

Inna: Państwowa jednostka budzetowa nie posiadajaca osobowości prawnej

 

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

 

Inny: Ochotnicze Hufce Pracy

 

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

 

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

 

II.1)Opis

 

 

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

 

Kurs zawodowy handlowiec.

 

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

 

Usługi
Kategoria usług: nr 24: Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: OHP CKiW w Gołdapi.

 

Kod NUTS PL623

 

 

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

 

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

 

 

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu zawodowego handlowiec, dla 2 osób w ramach projektu "Nowe Perspektywy 2" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3. Poddziałanie 1.3.3. zgodnie z umową nr: UDA-POKL.01.03.03-00-076/13-00 z dnia 1 sierpnia 2013r.

 

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

80530000

 

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

 

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

 

II.1.8)Części

 

To zamówienie podzielone jest na części: nie

 

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

 

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

 

 

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

 

 

II.2.2)Informacje o opcjach

 

Opcje: nie

 

II.2.3)Informacje o wznowieniach

 

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

 

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

 

Okres w miesiącach: 2 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

 

 

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w formie:
a) pieniężnej, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Olecku Oddział w Gołdapi nr 37 9339 0006 0040 0405 5592 0006 lub,
b) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancji bankowej;
d) gwarancji ubezpieczeniowej;
e) poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
2. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium uznaje się dzień zaksięgowania środków na rachunku Zamawiającego, jednak nie później niż do dnia poprzedzającego dzień składania ofert.
3. Zamawiający wyznacza wartość wadium w wysokości 200,00 PLN (dwieście złotych).

 

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

 

 

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

 

 

III.1.4)Inne szczególne warunki

 

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

 

III.2)Warunki udziału

 

 

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

 

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający wymaga, abyWykonawca posiadał certyfikat MEN lub wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP.
Koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwoleń lub licencjina podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym.

 

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

 

 

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

 

 

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

 

 

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

 

 

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

 

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

 

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

 

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

 

IV.1)Rodzaj procedury

 

 

IV.1.1)Rodzaj procedury

 

Otwarta

 

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

 

 

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

 

 

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

 

 

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

 

Najniższa cena

 

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

 

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

 

IV.3)Informacje administracyjne

 

 

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

 

01/2014/NP2/POKL/EFS

 

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

 

nie

 

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

 

 

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 

20.3.2014 - 10:00

 

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

 

 

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 

polski.

 

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

 

w dniach: 30 (od ustalonej daty składania ofert)

 

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

 

Data: 20.3.2014 - 10:30
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

 

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

 

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

 

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt „Nowe Perspektywy 2” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ProgramuOperacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3 zgodnie z umową nr: UDA-POKL.01.03.03-00-076/13-00 z dnia 1.8.2013 r.

 

VI.3)Informacje dodatkowe

 

 

VI.4)Procedury odwoławcze

 

 

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

 

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

Faks: +48 224587700

 

VI.4.2)Składanie odwołań

 

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Ustawa prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. nr113, poz. 759 z zm.) – Dział VI – środki ochrony prawnej.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załączniki 1-7

4. Załączniki 8

5. Wzór umowy - załacznik nr 9

 
 


Gołdap dn. 07.01. 2014r.

 

 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: 08/2013/NP2/POKL/EFS, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategoria B z egzaminami dla 7 osób w ramach  projektu „Nowe Perspektywy 2 ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3 zgodnie z umową nr: UDA-POKL.01.03.03-00-076/13-00 z dnia 1 sierpnia 2013r.

Informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategoria B z egzaminami dla 7 osób w ramach  projektu „Nowe Perspektywy 2 ”, Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi, dokonało wyboru najkorzystniejszej oferty tj: oferty nr 1 złożonej przez:  

Szkoła Kierowców Marek Stankiewicz 19-500 Gołdap ul. Paderewskiego 13/109.

Przedmiotową decyzję zamawiający uzasadnia tym, iż cena zawarta w ofercie złożonej przez  w/w Wykonawcę mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację tego zamówienia i jest  jedyną złożoną ofertą.  Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w oparciu o podane kryterium wyboru, została uznana jako najkorzystniejsza.

Podpisanie umów z Wykonawcami nastąpi w terminie przewidzianym w ustawie  PZP.


 


Gołdap, 02.01.2014r.

 

Ochotnicze Hufce Pracy                         

Centrum Kształcenia i Wychowania

19-500 Gołdap ul. Boczna 1

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Znak sprawy: PN- 03/12/2013


Dotyczy przetargu nieograniczonego na:  dostawę artykułów żywnościowych.


CKiW OHP w Gołdapi zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych, wybrano następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa części

Wykonawca

Ilość punktów w kryterium                           CENA

1.

Część I

Dostawa warzyw surowych, warzyw kiszonych i owoców

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HORTUS Marek Chilicki 19-500 Gołdap ul. Suwalska 16

 

 

100

2.

Część II Dostawa artykułów mleczarskich,

„Mona Kontra” spółka z o.o.

ul. Majora Hubala  6     16-400 Suwałki

 

 100

3.

Część III

Dostawa mięsa, drobiu

i wyrobów wędliniarskich

Franko Dystrybucja sp. z o.o.  Hurtownie Mięsa Drobiu i Wędlin 15-111 Białystok     Al. 1000 – Lecia P.P. 4

Oddział 11-500 Giżycko ul. Bema 6

 

 

 

100

4.

Część IV Dostawa ryb, przetworów rybnych i mrożonek

Iglotex - Łukasz  sp. z o.o. 16-070 Choroszcz

Porosły 99 Oddział w Ełku 19-300 Ełk ul. Krzemowa 16B

 

 

100

5.

 

Część V

Dostawa pieczywa

Piekarnia „Kaja” Kobza spółka Jawna z siedzibą Jeziorki Wielkie 1 19-500 Gołdap ul. Boczna 1

 

 

100

6.

Część VI Dostawa produktów spożywczych suchych,

Pakrom sp.j. D. i J. Romejko

11-500 Giżycko ul. Suwalska 25

 

100

7.

 

Część VII

Dostawa jaj kurzych

Robert Bernard Buczyński Handel Hurtowy i Detaliczny Artykułami Spożywczymi 19-500 Gołdap ul. Paderewskiego 17/3

 

 

 

100

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Jedynym krtyerium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu była cena. Wymienieni Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu i uzyskali  100    pkt. w kryterium cena w poszczegóolnych częściach.

Umowa o realizacje zadania zostanie zawarta w terminie zgodnym z art. 94 ust.1 pkt 2.

 

 

Pozostali Wykonawcy, którzy wzięli udział w postępowaniu oraz ilość uzyskanych punktów.

 

Lp.

Nazwa części

Wykonawca

Ilość uzyskanych punktów w kryterium                           CENA

1.

 

Część III

Dostawa mięsa, drobiu

i wyrobów wędliniarskich

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Mięsnego „KBS” Sp. z o.o. 19-100 Mońki

Potoczyzna  33 A

 

 

97,41

2.

 

Część VII

Dostawa jaj kurzych

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HORTUS Marek Chilicki 19-500 Gołdap ul. Suwalska 16

 

 

96,55

 

 

 


Gołdap dn.27.12.2013r

 

Informacja o wyborze oferty

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dn, 29 styczeń 2004r., Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907) informuję, że  Centrum Kształcenia i Wychowania OHP  w Gołdapi jako Zamawiający,  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę opałowego w ilości ok. 100  000 litrów dla potrzeb Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi, dokonało wyboru najkorzystniejszej oferty tj: oferty nr 1 złożonej przez  PHU Pal – Gaz   Łukasz Biłyk 11-612 Kruklanki ul. Wodna 9 B, oferującego wykonanie przedmiotu zmówienia objętego przetargiem za cenę brutto 349320 zł.

 

Przedmiotową decyzję zamawiający uzasadnia tym, iż oferta w/w Wykonawcy zawiera najniższą cenę brutto spośród ofert nieodrzuconych, a w związku z tym otrzymała najwyższą (maksymalną) liczbę punktów w wyniku oceny ofert, przeprowadzonej na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu tj. cena brutto 100%.  Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została uznana jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty. Wykaz i porównanie złożonych ofert przedstawia się następująco.


 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

 

Liczba punktów w kryterium  cena

oferta nr1

PHU Pal – Gaz Łukasz Biłyk 11-612 Kruklanki ul. Wodna 9 B

100

oferta nr2

Seton Spółka Jawna K. Cichocki R. Matusiewicz 19-300 Ełk Nowa Wieś Ełcka ul. Ełcka 9 B

97,21

oferta nr3

Auto-Myjnia Hurtowa i Detaliczna

Sprzedaż Paliw Płynnych i Gazowych

Adam Kozłowski 19-400 Olecko

ul. Aleje Lipowe 1A

97,48

oferta nr4

Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe Budownictwa Transbud Ełk sp. z o.o. 19-300 Ełk ul. Łukaszewicza 1

97,48

 

 Andrzej Nierwiński

 

 


Gołdap dn.27.12.2013r

 

Informacja o wyborze oferty

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dn, 29 styczeń 2004r., Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907) informuję, że  Centrum Kształcenia i Wychowania OHP  w Gołdapi jako Zamawiający,  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dwukrotne w ciągu dnia dowożenie posiłków do Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich i Domu Pomocy Społecznej w Golubiach, dokonało wyboru najkorzystniejszej oferty tj: oferty nr 1 złożonej przez  Usługi transportowe Emilian Przemysław Graczyk 19-500 Gołdap ul. Żeromskiego 13/8.

 

Przedmiotową decyzję zamawiający uzasadnia tym, iż oferta w/w Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu a zaproponowana przez Wykonawcę cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizacje zamówienia. Złożona ofetra otrzymała najwyższą (maksymalną) liczbę punktów w wyniku oceny ofert, przeprowadzonej na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu tj. cena brutto 100%.  Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została uznana jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

 

 
Andrzej Nierwiński

 


  Ochotnicze Hufce Pracy

    Centrum Kształcenia i Wychowania 19- 500 Gołdap ul. Boczna 1

   OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

 na: CODZIENNE DOWOŻENIE  POSIŁKÓW DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  w KOWALACH OLECKICH oraz  do DOMU POMOCY w GOLUBIACH w okresie od podpisania umowy do 31.12.2014r.

 

1.Przedmiotem zamówienia jest codzienne dowożenie posiłków (śniadania, obiadokolacje) dwukrotne w ciągu dnia z siedziby Zamawiającego tj. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi ul. Boczna 1 Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich oraz do Domu Pomocy Społecznej w Golubiach w okresie od podpisania umowy do 31.12.2014 roku.

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 55520000-1 Usługi dowożenia posiłków.

2.Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej ani ofert częściowych.

3.Termin realizacji zamówienia (wymagany): od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudzień 2014 roku.

4.W przedmiotowym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1.      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2.      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia,

3.      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia,

4.      nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (teks jedn. Dz. U. Nr 164 z 2006 r., poz. 1163 z późn. zm.).

Spełnienie wymaganych od wykonawców warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na podstawie kompletności oraz poprawności dokumentów wchodzących w skład oferty.

5. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

 cena brutto za 1 km - 100%. 

7. Oferty należy złożyć w sekretariacie Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi 19- 500 Gołdap ul. Boczna 1, tel. fax, 87 6150353 pokój 101

Termin składania ofert upływa w dniu 27.12.13r. o godzinie 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w Siedzibie Zamawiającego pokój nr 101 w dniu 27.12.2013r. o godzinie 09:30.

8.Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia wadium.

9.Wykonawcy są związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

10.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

11.Specyfikację istotnych warunków zamówienia/nieodpłatnie/ można odebrać w: sekretariacie Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi

19 - 500 Gołdap ul. Boczna 1 pokój 101 lub pobrać ze strony internetowej: 

 www.ckiw-goldap.ohp.pl

12.Upoważniony do kontaktów z Wykonawcami: Emil Wojtukiewicz tel. 87 615 03 53 w. 212 od poniedziałku do piątku w godz. 8-14:00.

 

Pliki do pobrania

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

3. Formularz ofertowy - załącznik nr 1

 

4. Oświadczenie - załącznik nr 2

 

5. Umowa - załącznik nr 3

   


GŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

 

1.       Oficjalna nazwa i adres zamawiającego:

Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi

19-500 Gołdap ul. Boczna  1          

tel. fax    (087) 6150353

 

2.       Osoba do kontaktów:

w sprawie przedmiotu zamówienia: Andrzej Nierwiński, tel.(087) 6150353 w.208  

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ: www.ckiw-goldap.ohp.pl

 

3.       Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony

 

4.       Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienie jest dostawa artykułów spożywczych

Wspólny słownik zamówień (CPV): 15300000-1, 15500000-3, 15131100-6, 15100000-9, 03000000-1, 15612500-6, 15800000-6, 03142500-3

 

5.   Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

SIWZ można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego tj. ul. Boczna 1, 19-500 Gołdap  lub za zaliczeniem pocztowym.

SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej zamawiającego:  www.ckiw-goldap.ohp.pl

 

6.       Zamawiający  dopuszcza złożenie ofert częściowych 

 

7.       Zamawiający nie dopuszcza złożenie ofert wariantowych

 

8.       Termin wykonania zamówienia:

 

9.       Od chwili podpisania umowy do 31.12.2014r.

 

10.   Wykonawcy nie są zobowiązani do wpłacania wadium.

 

 11.   Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1

2. Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

 

12.   Kryteria oceny ofert ich znaczenie:

Nazwa kryterium: Cena – 100%

 

13.   Miejsce i termin składania ofert:

Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi 

19-500 Gołdap ul. Boczna  1   sekretariat pokój 101

Termin składnia ofert upływa dnia: 31.12..2013 r.  godz. 09:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.12..2013r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego w gabinecie Dyrektora CKiW OHP w Gołdapi.

 

14.   Termin związania ofertą: 30 dni.

 

15. Umowa ramowa: nie

 

16. Dynamiczny system zakupów: nie

 

17. Aukcja elektroniczna: nie

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Umowa warzywa

4. Umowa art. mleczarskie

5. Umowa drób i wyroby wędliniarskie

6. Umowa ryby, przetwory rybne, mrożonki

7. Umowa dostawa pieczywa

8. Umowa dostawa produktów suchych

9. Umowa dostawa jaj kurzych

 

 Gołdap, dn. 17.12.2014 r

 

 

 


Gołdap dnia  16. 12.2014r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DLA POTRZEB OCHOTNICZE HUFCE PRACY  CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA  W GOŁDAPI


I. NAZWA  I ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO

 

 

 Nazwa:

Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania.

REGON 511283608   NIP 8471443876

 

 Adres pocztowy:

ul. Boczna  1

19-500 Gołdap

Województwo: Warmińsko-Mazurskie

tel/fax.   (87) 6150353


Osoba upoważniona do kontaktów:

Sylwester Graczyk

tel/fax  (87) 6150353

e-mail  gospomkg4@ohp.pl

 

II. OKREŚLENIE  TRYBU  ZAMÓWIENIA

 

 Przetarg nieograniczony

 

 III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie:

www.ckiw-goldap.ohp.pl

 

IV. OKREŚLENIE SPOSOBU UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi  ul. Boczna 1 w godz.  8:00  do 14:00 od poniedziałku do piątku lub pobrać ze strony Zamawiającego: www.ckiw-goldap.ohp.pl.

 

V. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA, Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego w ilości ok. 100  000 litrów dla potrzeb Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi o następujących wymaganiach minimalnych:

- gęstość w temperaturze 15oC nie większa niż 0,860 g/ml,

- temperatura zapłonu nie mniejsza niż 60oC,

- temperatura płynięcia nie większa niż -20oC,

- zawartość siarki 0,110 - 0,125 % m/m,

- zawartość wody nie większa niż 160 mg/kg,

- wartość opałowa nie mniejsza niż 42 MJ/kg

- temperatura wytrącania się parafiny nie wyższa niż - 15oC

Olej należy dostarczyć na koszt wykonawcy w dostawach cyklicznych w sezonie opałowym 2014 do budynku  kotłowni przy ul. Boczna 1 i Stadionowa 10 w Gołdapi.

 

Wspólny słownik zamówień CPV: 09135100-5

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

VI. INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w okresie od dnia podpisania umowy do

31.12. 2013 roku.

 

VIII.  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą wyłącznie Wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniają wszystkie wymagane przez ustawę prawo zamówień publicznych warunki tj.:

1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP

2. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP tj:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Przedłożą aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Zaoferują własny termin płatności i sposobu zapłaty, jednak nie krótszego niż   wymagany termin płatności 14 dni, w formie przelewu.

5. Zapewnią sukcesywną dostawę oleju opałowego w terminie 2 dni od dnia otrzymania zamówienia.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty z załącznikami w wyznaczonym terminie oraz spełnienie warunków i innych wymogów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów, oświadczeń i zaświadczeń wymaganych postanowieniami specyfikacji.

 

IX. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM

Wadium nie obowiązuje.

 

X. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

 Kryterium oceny ofert – najniższa cena.

 

XI. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej w Sekretariacie Ochotnicze Hufce Pracy  Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi ul. Boczna 1, 19-500 Gołdap

2. Termin składania ofert -  do dnia 27.12. 2013 rok do godz. 9:00

3. Termin otwarcia ofert –   27.12. 2013 rok godz. 10:00 Gołdap, ul. Boczna 1, gabinet dyrektora.

 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

XIV.  INFORMACJE O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

XV. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Oferta

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

4. Załączniki 1,2,4,5 do SIWZ

5. Załącznik 3 - umowa

 


 

Gołdap dn. 21.11. 2013r.

 Ogłoszenie o wyborze oferty

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: 09/2013/NP2/POKL/EFS, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa wyprawki edukacyjnej do warsztatów  wyrównawczych dla 10 osób w ramach projektu „Nowe Perspektywy 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3 zgodnie z umową nr: UDA-POKL.01.03.03-00-076/13-00 z dnia 1 sierpnia 2013r.

Informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania na dostawa wyprawki edukacyjnej do warsztatów  wyrównawczych dla 10 osób w ramach projektu „Nowe Perspektywy 2”, wpłynęły trzy oferty.  Jedynym kryterium oceny ofert w prowadzonym postępowaniu była najniższa cena.

Spośród złożonych ofert najniższą cenę zaproponowała Księgarnia Kruk Krzysztof Filipowicz 16-400 Suwałki ul. Noniewicza 85C,  otrzymując 100 pkt w/w kryterium.

Pozostali Wykonawcy biorący udział w postępowaniu oraz ilość uzyskanych punktów w kryterium cena:

1. INSPIRO Maciej Helbrecht ul. B. Prusa 7/4 10-288 Olsztyn – 92,85 pkt.

2. PPPHU VIKA Renata Musielska 98-235 Błaszki Lubanów 28B – 92,09 pkt.

 

Podpisanie umów z Wykonawcą nastąpi w terminie przewidzianym w ustawie  PZP.

 

Dyrektor

CKiW OHP w Gołdapi

Sylwester Graczyk

 

 


Gołdap dn. 20.11. 2013r.

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:

 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: 07/2013/NP2/POKL/EFS, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie indywidualnych warsztatów wyrównawczych z przedmiotów szkolnych stanowiących element realizacji projektu „Nowe Perspektywy 2”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3 zgodnie z umową nr: UDA-POKL.01.03.03-00-076/13-00.

Informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania na przeprowadzenie indywidualnych warsztatów wyrównawczych z przedmiotów szkolnych, wpłynęły cztery oferty.

Zamawiający dopuszczał składanie ofert częściowych, co oznacza, że wykonawca mógł złożyć ofertę na jedną lub więcej części postępowania.  W przedmiotowym postępowaniu złożono  po jednej ofercie na każdą z czterech jego części.

Wszystkie złożone oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu. Jedynym kryterium oceny ofert w prowadzonym postępowaniu była najniższa cena za która wykonawca otrzymywał 100 pkt..

 

Oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.Małgorzata Sojko ul. Matejki 2/12 19-500 Gołdap – warsztaty wyrównawcze z języka polskiego,

2. Izabela Wojtas Juchnajcie 9 19-500 Gołdap - warsztaty wyrównawcze z matematyki,

3. Halina Jasińska ul. Partyzantów 6/6 19-500 Gołdap - warsztaty wyrównawcze z fizyki,

4. Anna Elżbieta Gawza ul. Osiedle Młodych 1/45 19-500 Gołdap - warsztaty wyrównawcze z chemii.

 

Wobec braku innych ofert zamawiający uznał złożone oferty za najkorzystniejsze.

Podpisanie umów z Wykonawcami nastąpi w terminie przewidzianym w ustawie  PZP.


Dyrektor

CKiW OHP w Gołdapi

Sylwester Graczyk

 

 


Gołdap dn. 20.11.2013r.

 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – 05/2013/NP2/POKL/EFS

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Informujemy, iż w toku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie  kursu ECDL (European Computer Driving Licence) START lub kursu o równoważnym standardzie dla 10 osób  w ramach  projektu „Nowe Perspektywy 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3 zgodnie z umową nr: UDA-POKL.01.03.03-00-076/13-00 z dnia 1 sierpnia 2013r.,  wybrano ofertę złożoną przez:

 ATForum Damian Dmuchowski 44-200 Rybnik ul. Rudzka 14   

 Powyższa oferta otrzymała najwyższą ilość punktów  w ocenianych kryteriach.

 

Przy ocenie ofert, Zamawiający kierował się następującymi kryteriami:

1. Cena brutto – 60%

2. Certyfikat jakości usług – 20%

3. Doświadczenie w realizacji kursów komputerowych zgodnych ze standardem ECDL Start lub równoważnym dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym – 20%.

Wykaz Wykonawców biorących udział w przeprowadzonym postępowaniu oraz uzyskany przez nich  wynik punktowy w ocenie poszczególnych kryteriów zawiera tabela nr 1.

 Tabela Nr 1.

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Uzyskane punkty w kryterium CENA

Uzyskane punkty w kryterium CERTYFIKAT

Uzyskane punkty w kryterium DOŚWIADCZENIE

Suma uzyskanych punktów

1

ATForum Damian Dmuchowski

44-200 Rybnik

ul. Rudzka 14

53,95

20

9

82,95

2

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Elźbieta Czerniawska ul. Grunwaldzka 52 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

60

0

3

63

3

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Ośrodek Kształcenia Zawodowego

ul. Mazurska 25     19-500 Gołdap

48,25

0

5

53,25

 Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi w terminie przewidzianym w ustawie PZP.

 
z-ca Dyrektorar

CKiW OHP w Gołdapi

Andrzej Nierwiński

 

 

 


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – 06/2013/NP2/POKL/EFS

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Informujemy, iż w toku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla dwóch grup dziesięcioosobowych w wymiarze 100 godzin na każdą grupę, stanowiącego element realizacji projektu „Nowe Perspektywy 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  wybrano ofertę złożoną przez:

Pro – Euro Consulting Dominik Karmazyn 96-100 Skierniewice ul. Armii Krajowej 59/17.   Powyższa oferta otrzymała 100 pkt. w kryterium CENA.

Pozostali wykonawcy biorący udział w przetargu oraz ilość uzyskanych punktów w kryterium cena:

Queen's School Szkoła Języków Obcych ul. Szczytna 9    87-100 Toruń   – 79,38 pkt.

THE Challenge Group A. J. Molscy sp.j. ul. Długa 44/50 00-241 Warszawa   – 84,25 pkt

Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi w terminie przewidzianym w ustawie PZP.

 

z-ca Dyrektorar

CKiW OHP w Gołdapi

Andrzej Nierwiński

 

  


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

OGŁOSZENIE

O przetargu nieograniczonym na dostawę wyprawki edukacyjnej  do warsztatów  wyrównawczych dla 10 osób w ramach projektu "Nowe Perspektywy 2" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3 zgodnie z umową nr: UDA-POKL.01.03.03-00-076/13-00 z dnia 1 sierpnia 2013r. 

Wspólny Słownik Zamówień :  CPV      

 22111000-1 (podręczniki szkolne) 

 30190000-7 (różny sprzęt i artykuły biurowe)

30192000-1 (wyroby biurowe) 

I. Nazwa i adres Zamawiającego.                                                                                              

Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania.

REGON 511283608  NIP 8471443876                                                                                                   

Adres pocztowy:

19-500 Gołdap

Województwo: Warmińsko-Mazurskie

tel/fax.   (87) 6150353

Osoba upoważniona do kontaktów:

Bogusława Mieczkowskakoordynator  projektu

tel/fax  (87) 6150353e-mail  gospomkg4@ohp.pl

II. Określenie trybu zamówienia.

  Przetarg nieograniczony  

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie:                  

www.ckiw-goldap.ohp.pl

  IV. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie OHP Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi  ul. Boczna 1,  w godz.  8:00  do 15:00 od poniedziałku do piątku lub pobrać ze strony Zamawiającego: www.ckiw-goldap.ohp.pl

 V. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyprawki edukacyjnej do warsztatów  wyrównawczych dla 10 osób w ramach projektu „Nowe Perspektywy 2” Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 VI. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 VII. Termin wykonania zamówienia.

  Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 29.11.2013r.

VIII.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:  

a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwoleń lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym.

b)     posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;

c)      dysponują odpowiednim potencjałem technicznym;

d)     dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

e)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.

Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy.

IX. Informacja na temat wadium.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, według kryterium: Cena - 100 %

XI. Miejsce, termin składania i termin otwarcia ofert.

1.   Oferta powinna być złożona w formie pisemnej w sekretariacie Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi ul. Boczna 1, 19-500 Gołdap

2.    Termin składania ofert   do:  21 listopad  2013r. do godz. 10:00.

3.    Termin otwarcia ofert:  21 listopad  2013r.  godz. 10:20, Gołdap, ul. Boczna 1, pokój 205.

XII. Termin związania ofertą.

Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIV.  Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty  z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Gołdap, 13.11.2013r.

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 


 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

OGŁOSZENIE

na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategoria B z egzaminami dla 7 osób w ramach projektu "Nowe Perspektywy 2" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3 zgodnie z umową nr: UDA-POKL.01.03.03-00-076/13-00 z dnia 1 sierpnia 2013r. 

 

Wspólny Słownik Zamówień :  CPV  80.41.12.00-0

I. Nazwa i adres Zamawiającego.                                                                                             

Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania. 

REGON 511283608  

NIP 8471443876                                                                                                  

Adres pocztowy:                                                                                                                       

ul. Boczna  1

19-500 Gołdap                                                                                                                       

Województwo: Warmińsko-Mazurskie

tel/fax.   (87) 6150353

Osoba upoważniona do kontaktów:

Bogusława Mieczkowskakoordynator  projektu

tel/fax  (87) 6150353

e-mail  gospomkg4@ohp.pl

II. Określenie trybu zamówienia.

 Przetarg nieograniczony  

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie:  www.ckiw-goldap.ohp.pl

 IV. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie OHP Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi  ul. Boczna 1,  w godz.  8:00  do 15:00 od poniedziałku do piątku lub pobrać ze strony Zamawiającego: www.ckiw-goldap.ohp.pl

 

 V. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategoria B z egzaminami dla 7 osób w ramach  projektu „Nowe Perspektywy 2 ”

 

 2. Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

VI. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.

 

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 VII. Termin wykonania zamówienia.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie od zawarcia umowy do 31.05.2014r.

 

VIII.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:  

a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwoleń lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym.

b)     posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;

c)      dysponują odpowiednim potencjałem technicznym;

d)     dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

e)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.

Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy.

Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy..

IX. Informacja na temat wadium.

Zamawiający żąda wniesienia wadium.

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, według kryterium: Cena - 100 %

XI. Miejsce, termin składania i termin otwarcia ofert.

1.   Oferta powinna być złożona w formie pisemnej w sekretariacie Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi ul. Boczna 1, 19-500 Gołdap

2.    Termin składania ofert   do:  19 grudzień  2013r. do godz. 10:00.

3.    Termin otwarcia ofert: 19 grudzień 2013r.  godz. 10:30, Gołdap, ul. Boczna 1, pokój 205.

XII. Termin związania ofertą.

Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIV.  Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty  z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Gołdap, 13.11.2013r.

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Umowa

 

4. Załączniki do SIWZ

 

 


 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Gołdap, 07.11.2013r.

 
Ogłoszenie

 

Dotyczy:   Znak sprawy: 06/2013/NP2/POKL/EFS,  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego   prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla dwóch grup dziesięcioosobowych w wymiarze 100 godzin na każdą grupę,  stanowiącego element realizacji projektu "Nowe Perspektywy 2" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3 zgodnie z umową nr: UDA-POKL.01.03.03-00-076/13-00 z dnia 1 sierpnia 2013r.

W przedmiotowym postępowaniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienie w pkt. 8, zawiera informację o konieczności wniesienia przez Wykonawców wadium, nie zawiera natomiast informacji o wysokości wnoszonego wadium oraz terminów wnoszenia wadium jak również  informacji o numerze konta bankowego Zamawiającego, na które należy wpłacić wadium i konsekwencjach braku wniesienia wadium.

Poniżej zamieszczamy SIWZ do zamówienia nr  06/2013/NP2/POKL/EFS, uzupełnioną o brakujące informacje.

Pliki do pobrania:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkow zamówienia

  


 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi
ul. Boczna 1
Punkt kontaktowy: Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi 19-500 Gołdap ul. Boczna1
Osoba do kontaktów: Bogusława Mieczkowska
19-500 Gołdap
POLSKA
Tel.: +48 876150353
E-mail:
gospomkg4@ohp.pl
Faks: +48 876150353

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.ckiw-goldap.ohp.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inna

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Inny: Ochotnicze Hufce Pracy

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Przeprowadzenie indywidualnych warsztatów wyrównawczych z przedmiotów szkolnych stanowiących element realizacji projektu "Nowe Perspektywy 2" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3 zgodnie z umową nr: UDA-POKL.01.03.03-00-076/13-00 z dnia 1 sierpnia 2013r.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: 19-500 Gołdap ul. Boczna 1

 

Kod NUTS PL62

  

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia indywidualnych warsztatów wyrównawczych z przedmiotów szkolnych stanowiących element realizacji projektu "Nowe Perspektywy 2" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3 zgodnie z umową nr: UDA-POKL.01.03.03-00-076/13-00 z dnia 1 sierpnia 2013r. realizowanego przez OHP Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi   

 1. Warsztaty wyrównawcze będą przeprowadzone z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka i chemia.
2. Celem organizacji warsztatów  wyrównawczych z ww. przedmiotów jest udzielenie pomocy w nauce dla młodzieży mającej problemy z nauką i tym samym zagrożonej wypadnięciem z systemu szkolnego.
3. Grupę docelową stanowi młodzież w wieku 15 – 17 lat – ogółem 10 osób.
4. Warsztaty  wyrównawcze będą realizowane w wymiarze 20 godz./osobę z 2 przedmiotów -– ogółem 200 godzin lekcyjnych.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, co oznacza, że wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej n/w części:
Część 1. Warsztaty wyrównawcze z języka polskiego,
Część 2. Warsztaty wyrównawcze z matematyki,
Część 3. Warsztaty wyrównawcze z fizyki.

Część 4. Warsztaty wyrównawcze z chemii.

 II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

II.1.8) Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych dla 10-cio osobowej grupy w wieku 15-17 lat. Warsztaty  będą realizowane w wymiarze 20 godz./osobę – ogółem 200 godzin lekcyjnych.

Miejsce wykonania zamówienia: 19-500 Gołdap ul. Boczna 1

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, co oznacza, że wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej n/w części.

1.Warsztaty wyrównawcze z języka polskiego - będą realizowane indywidualne dla 6 osób w wieku 15 – 17 lat.

Program zajęć będzie obejmował 10 godz./osobę - ogółem 60 godzin. Termin realizacji zajęć: 30 godzin do 10.12.2013r., pozostałe 30 godzin do 16.05.2014r.

2. Warsztaty wyrównawcze z matematyki - będą realizowane indywidualnie dla 9 osób w wieku 15 – 17 lat. Program zajęć będzie obejmował 10 godz./osobę - ogółem 90 godzin. Termin realizacji zajęć: 45 godzin do 10.12.2013r., pozostałe 45 godziny do 16.05.2014r.

3. Warsztaty wyrównawcze z fizyki - będą realizowane indywidualnie dla 3 osób w wieku 15 – 17 lat. Program zajęć będzie obejmował 10 godz./osobę. Termin realizacji zajęć: 15 godziny do 10.12.2013r., pozostałe 15 godzin do 16.05.2014r.

4. Warsztaty wyrównawcze z chemii – będą realizowane indywidualnie dla 2 osób w wieku 15 – 17 lat. Program zajęć będzie obejmował 10 godz./osobę - ogółem 20 godzin. Termin realizacji zajęć: 10 godzin do 10.12.2013r., pozostałe 10 godziny do 16.05.2014r.

 II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Warsztaty wyrównawcze z języka polskiego.

1)Krótki opis

 Warsztaty wyrównawcze z języka polskiego - będą realizowane indywidualne dla 6 osób w wieku 15 – 17 lat. Program zajęć będzie obejmował 10 godz./osobę - ogółem 60 godzin. Termin realizacji zajęć: 30 godzin do 10.12.2013r., pozostałe 30 godzin do 16.05.2014r.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

 

80000000

3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 Część nr: 2 Nazwa: Warsztaty wyrównawcze z matematyki.

1)Krótki opis

 Warsztaty wyrównawcze z matematyki - będą realizowane indywidualnie dla 9 osób w wieku 15 – 17 lat. Program zajęć będzie obejmował 10 godz./osobę - ogółem 90 godzin. Termin realizacji zajęć: 45 godzin do 10.12.2013r., pozostałe 45 godzin do 16.05.2014r.

 2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 Część nr: 3 Nazwa: Warsztaty wyrównawcze z fizyki.

1)Krótki opis

 Warsztaty wyrównawcze z fizyki - będą realizowane indywidualnie dla 3 osób w wieku 15 – 17 lat. Program zajęć będzie obejmował 10 godz./osobę. Termin realizacji zajęć: 15 godzin do 10.12.2013r., pozostałe 15 godzin do 16.05.2014r. 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 Część nr: 4 Nazwa: Warsztaty wyrównawcze z chemii.

1)Krótki opis

 Warsztaty wyrównawcze z chemii – będą realizowane indywidualnie dla 2 osób w wieku 15 – 17 lat. Program zajęć będzie obejmował 10 godz./osobę - ogółem 20 godzin. Termin realizacji zajęć: 10 godzin do 10.12.2013r., pozostałe 10 godzin do 16.05.2014r. 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy, dotyczące:
-  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- posiadania wiedzy i doświadczenia,
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Dysponują osobami posiadającymi odpowiednie wykształcenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia tj. zajęcia wyrównawcze muszą prowadzić czynni zawodowo nauczyciele kontraktowi, mianowani lub dyplomowani specjalizujący się w przedmiotach objętych zamówieniem, posiadający doświadczenie w pracy dydaktycznej.
3. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów, opisanych w SIWZ, zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia.”.
Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez wykonawcę oświadczenia zgodnie z formułą "spełnia/nie spełnia".

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez wykonawcę oświadczenia zgodnie z formułą "spełnia/nie spełnia".

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

  07/2013/NP2/POKL/EFS

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

18.11.2013 - 10:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 18.11.2013 - 10:10
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami


 

 


 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

OGŁOSZENIE

na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla dwóch grup dziesięcioosobowych w wymiarze 100 godzin na każdą grupę, 

stanowiącego element realizacji projektu "Nowe Perspektywy 2" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3 zgodnie z umową nr: UDA-POKL.01.03.03-00-076/13-00 z dnia 1 sierpnia 2013r. 

 

Wspólny Słownik Zamówień :  CPV 80580000-3

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego.                                                                                             

Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania.

REGON 511283608 NIP 8471443876

Adres pocztowy:

ul. Boczna  1

19-500 Gołdap

Województwo: Warmińsko-Mazurskie

tel/fax.   (87) 6150353

Osoba upoważniona do kontaktów:

Bogusława Mieczkowskakoordynator  projektu

tel/fax  (87) 6150353

e-mail  gospomkg4@ohp.pl

II. Określenie trybu zamówienia.

 Przetarg nieograniczony  

 III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie:                 

 www.ckiw-goldap.ohp.pl

 IV. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie OHP Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi  ul. Boczna 1,  w godz.  8:00  do 15:00 od poniedziałku do piątku lub pobrać ze strony Zamawiającego: www.ckiw-goldap.ohp.pl

 V. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla dwóch grup dziesięcioosobowych w wymiarze 100 godzin na każdą grupę

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

VI. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania zamówienia.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie od zawarcia umowy do 16 maja 2014r. 

VIII.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:  

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.: posiadają uprawnienia do prowadzenia szkoleń i wydawania powszechnie honorowanych zaświadczeń;

- posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 2 usługi polegające na przeprowadzeniu kursu języka angielskiego dla min. 10 osób w wymiarze min. 100 godzin;

 - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj: dysponują osobami posiadającymi odpowiednie wykształcenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia oraz posiadają doświadczenie w realizacji kursów języka  angielskiego dla młodzieży tj. dla osób w wieku 15-25 lat. Zamawiający wymaga aby wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 1 usługę polegającą na przeprowadzeniu szkolenia/kursu języka angielskiego dla osób w wieku 15-25 lat, w wymiarze min. 60 godzin. Z załączonych dokumentów musi jasno wynikać, że szkolenie/kurs było przeprowadzone dla osób w podanym przedziale wiekowym.  

- sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj: znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6 SIWZ, dołączonych do oferty zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.

Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy.

Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy..

IX. Informacja na temat wadium.

Zamawiający żąda wniesienia wadium.

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, według kryterium: Cena - 100 %

XI. Miejsce, termin składania i termin otwarcia ofert.

1.   Oferta powinna być złożona w formie pisemnej w sekretariacie Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi ul. Boczna 1, 19-500 Gołdap

2.    Termin składania ofert   do dnia 18.11.2013r. do godz. 10:00.

3.    Termin otwarcia ofert 18.11.2013r. o godz. 10:30, Gołdap, ul. Boczna 1, pokój 205.

XII. Termin związania ofertą.

Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIV.  Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty  z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Oferta - załącznik nr 1

4. Formularz cenowy - załącznik nr 2

5. Oświadczenie - załącznik nr 3

6. Wykaz usług - załącznik nr 4

7. Wykaz osób -załącznik nr 5

8 Wzór umowy - załącznik nr 6

9. Przedmiot zamówienia - załacznik nr 1 do umowy 


 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Polska-Gołdap: Kursy komputerowe

2013/S 186-321082

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi
ul. Boczna 1
Osoba do kontaktów: Bogusława Mieczkowska
19-500 Gołdap
POLSKA
Tel.: +48 876150353
E-mail:
gospomkg4@ohp.pl
Faks: +48 876150353

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.ckiw-goldap.ohp.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inna: Państwowa jednostka budzetowa nie posiadajaca osobowości prawnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Inny: Ochotnicze Hufce Pracy

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu ECDL (European Computer Driving Licence) START lub kursu o równoważnym standardzie dla 10 osób w ramach projektu „Nowe Perspektywy 2”.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 24: Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: OHP CKiW w Gołdapi.

Kod NUTS PL623

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowanie i przeprowadzenie kursu ECDL (European Computer Driving Licence) START lub kursu o równoważnym standardzie dla 10 osób w ramach projektu „Nowe Perspektywy 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3 zgodnie z umową nr: UDA-POKL.01.03.03-00-076/13-00 z dnia 1.8.2013 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa – załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80533200

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 4 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w formie:
a) pieniężnej, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr: Bank Spółdzielczy w Olecku Oddział w Gołdapi nr 37933900060040040555920006
lub
b) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancji bankowej;
d) gwarancji ubezpieczeniowej;
e) poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z 2008 r. nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620).
Zamawiający wyznacza wartość wadium w wysokości 200,00 PLN.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)Inne szczególne warunki

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał certyfikat MEN lub wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP.
Koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwoleń lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

05/2013/NP2/POKL/EFS

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

31.10.2013 - 10:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 31.10.2013 - 10:30
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt „Nowe Perspektywy 2” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3 zgodnie z umową nr: UDA-POKL.01.03.03-00-076/13-00 z dnia 1.8.2013 r.

VI.3)Informacje dodatkowe

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy:
http:////www.uzp.gov.pl

Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Ustawa prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. nr 113, poz. 759 z zm.) – Dział VI – środki ochrony prawnej.

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Przedmiot zamówienia - załącznik nr 1

4. Oferta - załącznik nr 2

5. Oświadczenie - załącznik nr 3

6. Oświadczenie o wykluczeniu - załącznik nr 4

7. Wykaz usług - załącznik nr 5

8. Wzór umowy - załącznik nr 6

9. Oświadczenie o wpisie - załącznik nr 7


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Gołdap dn. 18.09.2013r.

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

nr: 03/2013/NP2/POKL/EFS

 Informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na  zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości dla dziesięcioosobowej grupy w wymiarze 20 godzin dydaktycznych, stanowiącego element realizacji projektu „Nowe perspektywy 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3 zgodnie z umową nr: UDA-POKL.01.03.03-00-076/13-00 z dnia 1 sierpnia 2013r.

 W toku prowadzonego postępowania wpłynęła jedna oferta złożona przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Gołdapi 19-500 Gołdap ul. Mazurska 25, spełniająca warunki udziału w postępowaniu. Jedynym kryterium oceny ofert była najniższa cena za która wykonawca otrzymywał 100 pkt.. Wykonawca zaproponował cenę mieszczącą się poniżej kwoty , którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 
Dyrektor

CKiW OHP w Gołdapi

Sylwester Graczyk

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Gołdap dn. 18.09.2013r.

 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  nr: 04/2013/NP2/POKL/EFS

 

 Informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na jednorazową dostawę materiałów biurowych i tonerów w ramach projektu "Nowe Perspektywy 2" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3 zgodnie z umową nr UDA-POKL.01.03.03-00-076/13-00 z dnia 1 sierpnia 2013r. wybrano ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Prywatne „Globo” Barbara Sułkowska

11-500 Giżycko

ul. Dąbrowskiego 2.

 
W toku prowadzonego postępowania wpłynęły cztery oferty spełniające warunki udziału w postępowaniu. Jedynym kryterium oceny ofert była najniższa cena za która wykonawca otrzymywał 100 pkt.. Spośród złożonych ofert najniższą cenę zaproponowało Przedsiębiorstwo Prywatne „Globo” Barbara Sułkowska 11-500 Giżycko  ul. Dąbrowskiego 2. uzyskując 100 pkt.

 Pozostali Wykonawcy biorący udział w postępowaniu oraz ilość uzyskanych punktów w kryterium  cena:


Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów

 

1.

„Ghaj” Krupińscy Spółka Jawna 16-400 Suwałki

ul. Przytorowa 19

 

93,6

 

 

2.

Biuro Plus Ewa i Krzysztof Jatek SP.J

15-688 Białystok ul. Przędzalniana 8

 

89,2

 

 

3.

Alfa-Print Wacław Karwel

19-500 Gołdap ul. Partyzantów 7

 

79,1

 

 

 

 

Dyrektor

CKiW OHP w Gołdapi

Sylwester Graczyk

 

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Gołdap, 04.09.2013r.

oznaczenie sprawy:  02/2013/NP2/POKL/EFS                                        

OGŁOSZENIE

 o przetargu nieograniczonym na przygotowanie i dostarczenie wyżywienia dla 20 uczestników projektu na terenie Gołdapi, w okresie od podpisania umowy do 31.05.2014 roku  wraz z odbiorem odpadów pokonsumpcyjnych, w ramach projektu "Nowe Perspektywy 2" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3  zgodnie z umową nr: UDA-POKL.01.03.03-00-076/13-00 z dnia 1 sierpnia 2013r.                                                                                                                                                 

 Wspólny Słownik Zamówień :  CPV 15894200  

I. Nazwa i adres Zamawiającego.

Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania.                                                    

NIP 8471443876                                                                                                                                   REGON 511283608   

Adres pocztowy:      

ul. Boczna  1

19-500 Gołdap                                                                                                                  

Województwo: Warmińsko-Mazurskie                                                                                                

tel/fax.   (87) 6150353

 Osoba upoważniona do kontaktów:

  Bogusława Mieczkowskakoordynator projektu                                                                              

tel/fax  (87) 6150353                                                                                                                                     

e-mail  gospomkg4@ohp.pl

II. Określenie trybu zamówienia.

Przetarg nieograniczony

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie:

www.ckiw-goldap.ohp.pl

 IV. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie OHP Centrum Kształcenia i Wychowania 19-500 Gołdap  ul. Boczna 1,  w godz.  8:00  do 15:00 od poniedziałku do piątku lub pobrać ze strony Zamawiającego: www.ckiw-goldap.ohp.pl

V. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

 1. Przedmiotem zamówienia jest

przygotowanie i dostarczenie wyżywienia dla 20 uczestników projektu na terenie Gołdapi, w okresie od podpisania umowy do 31.05.2014 roku  wraz z odbiorem odpadów pokonsumpcyjnych, w ramach projektu "Nowe Perspektywy 2" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2. Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VI. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 VII. Termin wykonania zamówienia.

  Przedmiot zamówienia należy zrealizować do   31.05.2014r.

VIII.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1.      Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie postanowień określonych w treści art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych.

2.      Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzana w oparciu
o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia.

2.1    Oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.

2.2    Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6 SIWZ, dołączonych do oferty zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.

Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy.

IX. Informacja na temat wadium.

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w formie pieniężnej w wysokości 200 zł  na rachunek nr: 37933900060040040555920006 Bank Spółdzielczy Olecko Oddział Gołdap.

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, według kryterium: Cena - 100 %

XI. Miejsce, termin składania i termin otwarcia ofert.

1.   Oferta powinna być złożona w formie pisemnej w sekretariacie Ochotnicze Hufce Pracy  Centrum Kształcenia i Wychowania 19-500 Gołdap ul. Boczna 1,

2.    Termin składania ofert -   do dnia 15.10.2013r. do godz. 11:00.

3.    Termin otwarcia ofert -  15.10.2013r. o godz. 11:30  Ochotnicze Hufce Pracy  Centrum Kształcenia i Wychowania 19-500 Gołdap ul. Boczna 1-POKÓJ 205.

XII. Termin związania ofertą.

Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIV.  Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty  z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Przedmiot zamówienia

4. Oferta

5. Formularz cenowy - załącznik nr 1

6. Załącznik nr 2

7. Załącznik nr 3

8. Wzór umowy - załącznik nr 4

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

PL-Gołdap: Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

01/2013/NP2/POKL/EFS

  Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

  I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

 

Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi
ul. Boczna 1
Osoba do kontaktów: Bogusława Mieczkowska
19-500 Gołdap
POLSKA
Tel.: +48 876150353
E-mail:
gospomkg4@ohp.pl
Faks: +48 876150353

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.ckiw-goldap.ohp.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

  I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

 Inna

  I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

 Inny: Ochotnicze Hufce Pracy

  I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

 Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

    II.1)Opis

   II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Przeprowadzenie grupowego i indywidualnego wsparcia psychologicznego stanowiącego element realizacji projektu "Nowe Perspektywy 2" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3 zgodnie z umową nr: UDA-POKL.01.03.03-00-076/13-00 z dnia 1 sierpnia 2013r. 

  II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

 Usługi
Kategoria usług: nr 24: Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: 19-500 Gołdap ul. Boczna 1

  Kod NUTS PL623

  II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

  Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

  II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

   II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie grupowego i indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu "Nowe Perspektywy 2" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
3.1. Grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty - zostanie przeprowadzone w dwóch grupach dziesięcioosobowych, w wymiarze 10 godzin/grupę, łącznie 20 godzin dydaktycznych.
3.2. Wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania grupowego wsparcia w okresie od dnia podpisania umowy do 10.12.2013 roku.
3.3. Indywidualne wsparcie psychologiczne zostanie przeprowadzone dla 20 uczestników projektu w wymiarze średnio 4 godzin/osobę, maksymalnie 80 godzin dydaktycznych.
3.4. Wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania 40 godzin indywidualnego wsparcia          ( śr. 2h/os.) w okresie od dnia podpisania umowy do 10.12.2013 roku.

3.5. Wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania 40 godzin indywidualnego wsparcia   ( śr. 2h/os.) w okresie od  01 stycznia 2014 roku do 16 maja 2014r. 

 II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 85121270-6

  II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

 Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

  II.1.8) Części

 To zamówienie podzielone jest na części: nie

  II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych

 Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

  II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

    II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

1. Grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty zostanie przeprowadzone w dwóch grupach dziesięcioosobowych, w wymiarze 10 godzin/grupę, łącznie 20 godzin dydaktycznych.
2. Wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania zajęć grupowych w okresie od dnia podpisania umowy do 10.12.2013 roku.
3. Indywidualne wsparcie psychologiczne zostanie przeprowadzone dla 20 uczestników projektu w wymiarze średnio 4 godzin/osobę, maksymalnie 80 godzin dydaktycznych.
4. Wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania 40 godzin indywidualnego wsparcia          ( śr. 2h/os.) w okresie od dnia podpisania umowy do 10.12.2013 roku.
5. Wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania 40 godzin indywidualnego wsparcia             ( śr. 2h/os.) w okresie od  01 stycznia 2014 roku do 16 maja 2014r. 

6. Z przyczyn od siebie niezależnych, Zamawiający może dokonać zmiany terminu zakończenia realizacji zamówienia.
7. Zajęcia będą przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, zgodnie ze szczegółowym harmonogram zajęć ustalonym przed rozpoczęciem zajęć.
8. Zmiana harmonogramu może nastąpić za zgodą koordynatora projektu.
9. Zajęcia skierowane są do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w dwóch kategoriach wiekowych:
-  Kategoria A - młodzież w wieku 15-17 lat,
-  Kategoria B - młodzież w wieku 18-25 lat.

   II.2.2) Informacje o opcjach

 Opcje: nie 

II.2.3) Informacje o wznowieniach

 Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

  II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

 Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  III.1) Warunki dotyczące zamówienia

  III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

 Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w formie pieniężnej w wysokości 200 zł  na rachunek nr:

37933900060040040555920006 Bank Spółdzielczy Olecko Oddział Gołdap.

  III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

   III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

   III.1.4) Inne szczególne warunki

 Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie 

III.2) Warunki udziału

 

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

 

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:                      

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1.1) spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy, dotyczące:
− posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
− posiadania wiedzy i doświadczenia;
− dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
− sytuacji ekonomicznej i finansowej.
5.1.2) posiadają doświadczenie w realizowaniu grupowego wsparcia psychologicznego – treningi i warsztaty oraz  indywidualnego wsparcia psychologicznego dla młodzieży tj. dla osób w wieku 15-25 lat.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- minimum 10 godzin grupowego wsparcia psychologicznego (łącznie treningi i warsztaty),
- minimum 40 godzin indywidualnego wsparcia psychologicznego.

Z załączonych dokumentów musi jasno wynikać, że wsparcie było przeprowadzone dla osób w podanym przedziale wiekowym.
5.1.3) dysponują osobami posiadającymi odpowiednie wykształcenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia tj. osoby prowadzące zajęcia muszą posiadać tytuł magistra psychologii i doświadczenie w pracy z młodzieżą.
5.1.4) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

  III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

 Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez wykonawcę oświadczenia zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.

  III.2.3) Kwalifikacje techniczne

 Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez wykonawcę oświadczenia zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.

   III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

   III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

  III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

 Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

  III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura 

IV.1) Rodzaj procedury 

 IV.1.1) Rodzaj procedury

 Otwarta

  IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

 

  IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

 

  IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

 

  IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

 Najniższa cena

  IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

 Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

   IV.3) Informacje administracyjne

   IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

    01/2013/NP2/POKL/EFS

  IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

 

 nie

  IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

 Dokumenty odpłatne: nie

  IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 15.10.2013 -  do godz.11:00

  IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

  IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

polski.

 IV.3.7 )Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

 

 w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

  IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

 Data: 15.10.2013 – godz. 11:15

Miejscowość:

19-500 Gołdap ul. Boczna 1

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

  VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

 Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

  VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt "Nowe Perspektywy 2" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3. 

  VI.3) Informacje dodatkowe Zamawiający zgodnie z art. 42 ust.1 umieści Specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej www.ckiw-goldap.ohp.pl od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

  VI.4) Procedury odwoławcze

  VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

 Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

  VI.4.2) Składanie odwołań

 Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Ustawa prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z zm.) - Dział VI - środki ochrony prawnej.

  VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

  VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

 03.09.2013

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Przedmiot zamówienia - załącznik nr 1

4. Oferta - załącznik nr 2

5. Formularz cenowy - załącznik nr 3

6. Oświadczenie - załącznik nr 4

7. Wykaz usług - załącznik nr 5

8. Wykaz osób - załącznik nr 6

9. Umowa - załącznik nr 7 

 


 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

Znak sprawy: 03/2013/NP2/POKL/EFS                                                            

Gołdap, 05.09.2013r. 

 

OGŁOSZENIE

 

o przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości  dla dziesięcioosobowej grupy w wymiarze 20 godzin dydaktycznych, stanowiącego element realizacji projektu „Nowe perspektywy 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3 zgodnie z umową nr: UDA-POKL.01.03.03-00-076/13-00 z dnia 1 sierpnia 2013r. 

 
Wspólny Słownik Zamówień :  CPV 80580000-3


I. Nazwa i adres Zamawiającego.

Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania.                                                     

REGON 511283608   NIP 8471443876

Adres pocztowy:

ul. Boczna  1

19-500 Gołdap

Województwo: Warmińsko-Mazurskie

tel/fax.   (87) 6150353

Osoba upoważniona do kontaktów:

Bogusława Mieczkowskakoordynator projektu

tel/fax  (87) 6150353

e-mail  gospomkg4@ohp.pl

II. Określenie trybu zamówienia.

Przetarg nieograniczony

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie:

www.ckiw-goldap.ohp.pl

 

IV. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie OHP Centrum Kształcenia i Wychowania 19-500 Gołdap  ul. Boczna 1,  w godz.  8:00  do 15:00 od poniedziałku do piątku lub pobrać ze strony Zamawiającego: www.ckiw-goldap.ohp.pl

 

V. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu przedsiębiorczości w wymiarze 20 godzin dydaktycznych, stanowiącego element realizacji projektu „Nowe perspektywy 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

VI. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

VII. Termin wykonania zamówienia.

 Przedmiot zamówienia należy zrealizować od zawarcia umowy do  10.12.2013 roku.

 

VIII.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

-  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.: posiadają uprawnienia do prowadzenia szkoleń i wydawania powszechnie honorowanych zaświadczeń;

- posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 2 usługi polegające na przeprowadzeniu kursu przedsiębiorczości dla min. 10 osób w wymiarze min. 15 godzin;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj: dysponują osobami posiadającymi odpowiednie wykształcenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia oraz posiadającymi minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj: znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6 SIWZ, dołączonych do oferty zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.

Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy.

 

IX. Informacja na temat wadium.

Wadium nie obowiązuje.

 

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, według kryterium: Cena - 100 %

 

XI. Miejsce, termin składania i termin otwarcia ofert.

1.   Oferta powinna być złożona w formie pisemnej w sekretariacie Ochotnicze Hufce Pracy  Centrum Kształcenia i Wychowania 19-500  Gołdap ul. Boczna 1,

2.    Termin składania ofert -   do dnia 13.09.2013r. do godz. 11:00.

3.    Termin otwarcia ofert -  13.09.2013r. o godz. 11:05, Gołdap, ul. Boczna 1, gabinet dyrektora.

 

XII. Termin związania ofertą.

Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

XIV.  Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty  z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1

4. Oferta - załącznik nr 2

5. Formularz cenowy - załącznik nr 3

6. Oświadczenie - załącznik nr 4

7. Wykaz usług - załącznik nr 5

8. Wykaz osób - załącznik nr 6

9. Umowa - załącznik nr 7 

 


 


         

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                            

 

                                                                           Gołdap, 05.09.2013

 

Ogłoszenie o  przetargu nieograniczonym na jednorazowej dostawa materiałów biurowych i tonerów.

Znak sprawy:    04/2013/NP2/POKL/EFS   

ZAMAWIAJĄCY

Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania , ul. Boczna 1, 19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-87 615-03-53, faks 0-87 615-03-53.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Jednorazowa dostawa materiałów biurowych i tonerów.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr1 do SIWZ.

     CPV 30100000-0   

Termin wykonania zamówienia: do   31.10.2013r.  

 WADIUM

Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium                            


WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o niedzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

 

Kryteria oceny ofert: najniższa cena

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania 19-500 Gołdap ul. Boczna 1.

  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  

13.09.2013 godzina 11:00, miejsce: Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania 19-500 Gołdap ul. Boczna 1.

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia

 
 


Gołdap dn.14.06.2013r

   

Informacja o wyborze oferty 

 zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z zm.) Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na zakup samochodu dostawczego izoterma dla CKiW OHP w Gołdapi, wybrano ofertę złożoną przez: Autosalon EUCAR Sp. z o.o.  19-300 Ełk  ul. Kilińskiego 5 Autoryzowany Dealer.

    

Uzasadnienie.

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta.  Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jedynym kryterium podlegającym ocenie była cena. Oferta mieści się w kwocie, jaką  zamawiający przeznaczył na realizacje zamówienia.

  

Wykonawca, który złożył ofertę oraz punktacja przyznana ofercie w kryterium cena:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium  - cena

Łączna punktacja

 

oferta nr1

 

Autosalon EUCAR Sp. z o.o. 

19-300 Ełk  ul. Kilińskiego 5

Autoryzowany Dealer

 

100

 

100

 

Umowa o realizacje zadania zostanie zawarta w terminie zgodnym z art. 94 ust 2 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z zm.).

 Andrzej Nierwiński

 

 


Gołdap, 05.06.2013r.

 

Wszyscy Wykonawcy

 

Dotyczy:

 

Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

zakup samochodu dostawczego izoterma dla CKiW OHP w Gołdapi.

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), w związku z zapytaniem skierowanym przez Wykonawcę, Zamawiający wyjaśnia:

 

 

Pytanie 1.

 

Czy ze względu na długie terminy produkcyjne samochodów oraz odbywającą się w fabrykach  w miesiącach letnich przerwę produkcyjno-wakacyjną,  Zamawiający wydłuży termin wykonania zamówienia o 50 dni?

 

 

Odpowiedź Zamawiającego.

 

Zamawiający nie wydłuży terminu wykonania zamówienia. Termin wykonania zamówienia określony jest w SIWZ w pkt. VI  i wynosi 60 dni od daty podpisania umowy.

 

 

Pytanie 2.

 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu pojazd którego dopuszczalna masa całkowita wynosi 2900 kg?

 

Odpowiedź Zamawiającego.

 

 

Zamawiający nie dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawcy, który zaproponuje  pojazd o masie całkowitej powyżej granicy określonej w Załączniku nr 4 pozycja 13, do SIWZ.  

 

 

 

Pytanie 3.

 

 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu pojazd bez układu wspomagania ruszania na wzniesieniach?

 

Odpowiedź Zamawiającego.

 

Zamawiający nie dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawcy, który zaproponuje  pojazd nie posiadający układu wspomagania ruszania na wzniesieniach. Opis parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia zawarty jest w pkt V SIWZ oraz w załączniku nr 4 do SIWZ i nie może zostać zmieniony.

 

 

Pytanie 4.

 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu pojazd bez elektrycznie ogrzewanej szyby przedniej?

 

Odpowiedź Zamawiającego.

 

Zamawiający nie dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawcy, który zaproponuje  pojazd bez elektrycznie ogrzewanej szyby przedniej. Opis parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia zawarty jest w pkt V SIWZ oraz w załączniku nr 4 do SIWZ i nie może zostać zmieniony.

 

 

Pytanie 5.

 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu pojazd, którego przebieg między przeglądowy to 30 tyś km?

 

Odpowiedź Zamawiającego.

 

Zamawiający nie dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawcy, który zaproponuje  przebieg między przeglądowy krótszy niż 50 tyś km.

 

 


Gołdap, 03.06.2013r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO IZOTERMA

DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA  OHP W GOŁDAPI

 

 

I. NAZWA  I ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa:

Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania.                                                     

REGON 511283608   NIP 8471443876

Adres pocztowy:

ul. Boczna  1

19-500 Gołdap

Województwo: Warmińsko-Mazurskie

tel/fax.   (87) 6150353

Osoba upoważniona do kontaktów:

Andrzej Nierwiński

tel/fax  (87) 6150353

e-mail  gospomkg4@ohp.pl

II. OKREŚLENIE  TRYBU  ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie:

www.ckiw-goldap.ohp.pl

IV. OKREŚLENIE SPOSOBU UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi  ul. Boczna 1 w godz.  8:00  do 14:00 od poniedziałku do piątku lub pobrać ze strony Zamawiającego: www.ckiw-goldap.ohp.pl 

V. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA.

1.    Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2013 roku samochodu dostawczego typu VAN z zabudowa izotermiczną  o dopuszczalnej masie całkowitej do 2650 kg. Pojazd ma posiadać homologację ciężarową oraz na dzień odbioru, musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa (min.: Ustawę z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym, tekst jednolity Dz. U. z 2005 nr 108 poz. 908 z późn.zm.).

Wspólny słownik zamówień CPV: 34131000-7

2.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VI. INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy.

VIII.  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą wyłącznie Wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniają wszystkie wymagane przez ustawę prawo zamówień publicznych warunki tj.:

1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP.

2. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP tj:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

3 Przedstawią aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualna informacja z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty z załącznikami w wyznaczonym terminie oraz spełnienie warunków i innych wymogów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów, oświadczeń i zaświadczeń wymaganych postanowieniami specyfikacji.

 

IX. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM

Wadium nie obowiązuje.

X. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Kryterium oceny ofert – najniższa cena.

XI. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej w Sekretariacie Ochotnicze Hufce Pracy  Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi ul. Boczna 1, 19-500 Gołdap

2.    Termin składania ofert -  do dnia 14.06. 2013 rok do godz.  10:00

3.    Termin otwarcia ofert –   14.06. 2013 rok godz. 10:30 Gołdap, ul. Boczna 1, pokój nr 205.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIV.  INFORMACJE O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

XV. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Formularz ofertowy - załącznik nr 1

4. Oświadczenie - załącznik nr 2

5. Wzór umowy - załącznik nr 3

6. Opis parametrów technicznych - załącznik nr 4

 

 


Gołdap dn.15.04.2013r

 

Informacja o wyborze oferty

 zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z zm.) Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego w ilości ok. 100  000 litrów dla potrzeb Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi wybrano ofertę złożoną przez

PHU Pal – Gaz   Łukasz Biłyk 11-612 Kruklanki ul. Wodna 9 B.

Uzasadnienie.

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły trzy oferty spełniające warunki udziału w postępowaniu. Jedynym kryterium podlegającym ocenie była najniższa cena. Spośród złożonych ofert,  najniższą cenę zawiera oferta  złożona przez  PHU Pal – Gaz   Łukasz Biłyk 11-612 Kruklanki ul. Wodna 9 B.

 

Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz punktacja przyznana oferentom w kryterium cena:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium  - cena

Łączna punktacja

oferta nr1

PHU Pal – Gaz Łukasz Biłyk 11-612 Kruklanki ul. Wodna 9 B

100

100

oferta nr2

Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe Budownictwa Transbud Ełk sp. z o.o. 19-300 Ełk ul. Łukaszewicza 1

96,8

96,8

oferta nr3

Auto-Myjnia Hurtowa i Detaliczna

Sprzedaż Paliw Płynnych i Gazowych

Adam Kozłowski 19-400 Olecko

ul. Aleje Lipowe 1A

99,63

99,63

 

Umowa o realizacje zadania zostanie zawarta w terminie zgodnym z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z zm.).

 

Andrzej Nierwiński

 

 


Gołdap dnia  05. 04.2013r.


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DLA POTRZEB OCHOTNICZE HUFCE PRACY  CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA  W GOŁDAPI

 

I. NAZWA  I ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa:

 Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania.                                                       

REGON 511283608   NIP 8471443876

 

Adres pocztowy:

ul. Boczna  1

19-500 Gołdap

Województwo: Warmińsko-Mazurskie

tel/fax.   (87) 6150353

 

Osoba upoważniona do kontaktów:

Sylwester Graczyk

tel/fax  (87) 6150353

e-mail  gospomkg4@ohp.pl

 

II. OKREŚLENIE  TRYBU  ZAMÓWIENIA

 Przetarg nieograniczony

 

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie:

www.ckiw-goldap.ohp.pl

 

IV. OKREŚLENIE SPOSOBU UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi  ul. Boczna 1 w godz.  8:00  do 14:00 od poniedziałku do piątku lub pobrać ze strony Zamawiającego: www.ckiw-goldap.ohp.pl .

V. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA, Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego w ilości ok. 100  000 litrów dla potrzeb Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi o następujących wymaganiach minimalnych:

- gęstość w temperaturze 15oC nie większa niż 0,860 g/ml

- temperatura zapłonu nie mniejsza niż 60

-temperatura płynięcia nie większa niż -20oC,

- zawartość siarki 0,110 - 0,125 % m/m,

- zawartość wody nie większa niż 160 mg/kg,

- wartość opałowa nie mniejsza niż 42 MJ/kg

- temperatura wytrącania się parafiny nie wyższa niż - 15oC

Olej należy dostarczyć na koszt wykonawcy w dostawach cyklicznych w sezonie opałowym 2013 do budynku kotłowni przy ul. Boczna 1 i Stadionowa 10 w Gołdapi.


Wspólny słownik zamówień CPV: 09135100-5

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

VI. INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 Przedmiot zamówienia należy zrealizować w okresie od dnia podpisania umowy do

31.12. 2013 roku.

 

VIII.  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą wyłącznie Wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniają wszystkie wymagane przez ustawę prawo zamówień publicznych warunki tj.:

1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP

2. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP tj:                                                                             

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,                                 

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Przedłożą aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

4.  Zaoferują własny termin płatności i sposobu zapłaty, jednak nie krótszego niż   wymagany termin płatności 14 dni, w formie przelewu.

5.  Zapewnią sukcesywną dostawę oleju opałowego w terminie 2 dni od dnia otrzymania zamówienia.

 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty z załącznikami w wyznaczonym terminie oraz spełnienie warunków i innych wymogów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów, oświadczeń i zaświadczeń wymaganych postanowieniami specyfikacji.

 

IX. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM

Wadium nie obowiązuje.


X. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Kryterium oceny ofert – najniższa cena.

 

XI. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej w Sekretariacie Ochotnicze Hufce Pracy  Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi ul. Boczna 1, 19-500 Gołdap

2. Termin składania ofert -  do dnia 15.04. 2013 rok do godz.  10:00

3. Termin otwarcia ofert – 15.04. 2013 rok godz. 10:10 Gołdap, ul. Boczna 1, gabinet dyrektora.

 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

XIV.  INFORMACJE O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

XV. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Pliki do pobrania:

1.Ogłoszenie

2. Oferta

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

4. Załączniki 1, 2, 4, 5 do SIWZ

5. Umowa - załącznik 3 do SIWZ  


 

 


drukuj

CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA
ul. Boczna 1, 19-500 Gołdap
Tel./Fax: 087 615 03 53
e-mail: gospomkg4@ohp.pl
BIP
MCK   DMP   OBP  
Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

INICJATYWA MŁODZIEŻOWA