OHP Logo OCHOTNICZE HUFCE PRACY
Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi

 
obrazek
ul. Boczna 1, 19-500 Gołdap Tel./Fax: 087 615 03 53, e-mail: gospomkg4@ohp.pl

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na remont pomieszczeń pomieszczeń w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym

Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi

 


Zamówienie publiczne:

na dostawę artykułów spożywczych do Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi

 


 

 

Zamówienie publiczne:

Dostawa oleju opałowego do Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi

 


Zaproszenie do składania ofert:

na wywóz odpadów komunalnych

z terenu obiektów Centrum Kształcenia i Wychowani Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi

w kontenerach dostarczonych przez wykonawcę zamówienia.

 


Zaproszenie do składania ofert:

na dostawę łóżek do Centrum Kształcenia i Wychowania

Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi

 


 

Zaproszenie do składania ofert:

na dostawę wykładzin do Centrum Kształcenia i Wychowania

Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi

 


 

Zaproszenie do składania ofert:

na dostawę 45 telewizorów do Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi

 



Zamówienie publiczne:

 na usługę przeprowadzenia warsztatów przez kreatora wizerunku w zakresie kreowania wizerunku obejmująca zakup ubioru zakończona metamorfozą 10 uczestników projektu „Obudź swój potencjał – YEI” – Gołdap

(ponowne)

 



Zamówienie publiczne:

 

na usługę przeprowadzenia warsztatów przez kreatora wizerunku w zakresie kreowania wizerunku obejmująca zakup ubioru zakończona metamorfozą 10 uczestników projektu „Obudź swój potencjał – YEI” – Gołdap

 

 


 

 

  Zamówienie publiczne:
na usługę zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów wyrównawczych z przedmiotów szkolnych dla 10 uczestników projektu „Akcja aktywizacja - YEI” – Gołdap.

 


 

Zamówienie publiczne:
na usługę zorganizowania i przeprowadzenia grupowego i indywidualnego wsparcia psychologicznego oraz zajęć z zakresu zapobiegania depresji dla 10 uczestników projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” – Gołdap

 


Zamówienie publiczne:

na usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursu z języka angielskiego
dla grupy 10 uczestników projektu „Akcja Aktywizacja - YEI” w wymiarze 120 godz.

 



ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na dostawę wyprawki edukacyjnej dla uczestników projektu Akcja Aktywizacja - YEI

 



Zamówienie publiczne:

 na usługę wyżywienia 10 uczestników projektu „Akcja aktywizacja - YEI”

 


 

 

Zamówienie publiczne:

na usługę zorganizowania oraz przeprowadzenia kursu ECDL lub równoważnego
i podstawowego kursu komputerowego

 



Zamówienie publiczne:

na usługę zorganizowania oraz przeprowadzenia kursu przedsiębiorczości
dla 1 uczestnika projektu „Obudź swój potencjał - YEI” w Gołdapi
w wymiarze 20 godzin dydaktycznych

 


 

Zaproszenie do skłądania ofert

na dostawę odzieży roboczej do Centrum Kształcenia i Wychowania
Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi

 


 

Zaproszenie do składania ofert

na ubezpieczenie 18 osób na podróż i pobyt w Niemczech

 

 


Zamówienie publiczne:

na usługę zorganizowania oraz przeprowadzenia kursu językowego (język angielski) dla 2 uczestników projektu „Obudź swój potencjał - YEI” w Gołdapi w wymiarze 120 godz./os.

 

 


 

Zamówienie publiczne: 

na usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B z egzaminami dla 2 uczestników projektu „Obudź swój potencjał - YEI”- Gołdap.

 

 


 

Zamówienie publiczne:

 na usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursów zawodowych
(spawacz, kelner/barman)
dla 10 uczestników projektu „Obudź swój potencjał - YEI”

 

 


Zaproszenie do składania ofert:

na usługę transportową

 


 

 Zamówienie Publiczne

na usługę organizacji oraz przeprowadzenia wsparcia psychologicznego

dla 10 uczestników projektu: „Obudź swój potencjał - YEI”

 


 

Zamówienie publiczne

na usługę wyżywienia 10 uczestników projektu „Obudź swój potencjał - YEI”

 



 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

na dostawę odzieży roboczej

 więcej...

 


Gołdap, dn. 13.06.2016r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zorganizowanie i przeprowadzenie przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego dla uczestników projektu „Europejskie rzemiosło” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nr postępowania: 3/2016/ER/POWER/EFS


ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty



Gołdap, 6 czerwca 2016 roku

 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów spożywczych suchych

 Znak sprawy PN – 01/05/2016r. 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 


Gołdap, dn.23.05.2016r.

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie przygotowania językowego, kulturowegoi pedagogicznego dla uczestników projektu "Europejskie rzemiosło" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwójwspółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Nr postępowania 3/2016/ER/POWER/EFS


Gołdap, dn. 23.05.2016r.

ZAWIADOMIENIE 

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr postępowania 2/2016/ER/POWER/EFS

 


Gołdap, dn.16.05.2016 r.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:

dostawę produktów spożywczych suchych.

 


Gołdap, dnia 13.05.2016r.

 

Zamawiający:

Ochotnicze Hufce Pracy

Centrum Kształcenia i Wychowania

ul. Boczna 1, 19-500 Gołdap

 

 

Zawiadomienie

 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

zorganizowanie i przeprowadzenie przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego dla uczestników projektu Europejskie rzemiosło realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  

Postępowanie numer: 2/2016/ER/POWER/EFS

 

Zamawiający informuje, że  postanawia anulować wybór najkorzystniejszej oferty z dnia 9 maja 2016 r. zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i jednocześnie informuje, że ponawia czynności związane z badaniem i oceną ofert w postępowaniu.

O wynikach powyższego wszyscy uczestnicy postępowania zostaną poinformowani
w najbliższym czasie.

 

Urszula Jankowska

Dyrektor

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi

 

 


 INFORMACJA 

o wyborze oferty

Zorganizowanie i przeprowadzenie przygotowania językowego, kulturowego
i pedagogicznego dla uczestników projektu „Europejskie rzemiosło” realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 


PRZETARG NIEOGRANICZONY na:

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie przygotowania językowego, kulturowego

i pedagogicznego dla uczestników projektu „Europejskie rzemiosło” realizowanego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


Gołdap dn. 20.04.2016 r.

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na zorganizowanie i przeprowadzenie przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego dla uczestników projektu „Europejskie rzemiosło” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

znak:1/2016/ER/POWER/EFS.

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

Dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy, działając zgodnie z art.92 ust.2 oraz art. 93 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 94 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Pzp, Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: zorganizowanie i przeprowadzenie przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego dla uczestników projektu „Europejskie rzemiosło” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 94 ust.3 ustawy – Pzp.

 

UZASADNIENIE

W postępowaniu przetargowym na w/w zadanie - prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wyłoniono Wykonawcę – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.03.2016 r. została przesłana do Wykonawców oraz upubliczniona na stronie Zamawiającego. W dniu 18.04.2016 r. Zamawiający otrzymał od Wykonawcy oświadczenie woli od odstąpienia podpisania umowy w zakresie realizacji zadania w przedmiotowym postępowaniu, dlatego też Zamawiający zmuszony był do unieważnienia postępowania przetargowego, gdyż oferty pozostałych Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym zostały wykluczone.

 

Urszula Jankowska

Dyrektor

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP

 


Gołdap, 07.03.2016r.

 

Ochotnicze Hufce Pracy                         

Centrum Kształcenia i Wychowania

19-500 Gołdap ul. Boczna 1 

Informacja o wyborze ofert 

Znak sprawy: 1/2016/ER/POWER/EFS 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:  na zorganizowanie i przeprowadzenie przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego dla uczestników projektu „Europejskie rzemiosło” realizowanego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków  Europejskiego  Funduszu Społecznego. 

CKiW OHP w Gołdapi zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego dla uczestników projektu „Europejskie rzemiosło” realizowanego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków  Europejskiego  Funduszu Społecznego, wybrano następującą ofertę:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium doświadczenie

Razem

1.

PRO-EDU sp.j.

D. Karmazyn, R. Krokocki

Ul. Mszczonowska 33/35

96-100 Skierniewice

80

20

100

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wybrana oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i jest zgodna z treścią SIWZ. Wybrana oferta zawiera najkorzystniejsze propozycje w kryterium wyboru ofert tj. cena 80% oraz doświadczenie 20%.   

Pozostałe oferty i Wykonawcy, którzy wzięli udział w postępowaniu oraz ilość uzyskanych punktów:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium doświadczenie

Razem

2.

Collegium Medyczne Medica s.c.

Ul. Mieszka I 4

73-110 Stargard

 

 

 

Oferta wykluczona na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp.

3.

Queen’s School

Szkoła Języków Obcych

Karolina Osińska

Ul. Szczytna 9

87-100 Toruń

 

 

 

Oferta wykluczona na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp.

 Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana w terminie określonym w ustawie Pzp.

 

Dyrektor

CKiW OHP w Gołdapi

Sylwester Graczyk

 


Gołdap: Przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne dla uczestników projektu Europejskie rzemiosło.

Numer ogłoszenia: 17351 - 2016; data zamieszczenia: 19.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania , ul. Boczna 1, 19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-87 615-03-53, faks 0-87 615-03-53.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka administracyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne dla uczestników projektu Europejskie rzemiosło..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego dla uczestników projektu Europejskie rzemiosło, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego..

 

Plik do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Załącznik nr 1

4. Załącznik nr 2

5. Załącznik nr 3

6. Załącznik nr 4

7. Załącznik nr 5

8. Załącznik nr 6

9. Załącznik nr 7

10. Załącznik nr 8

 

 


Gołdap dn.22.01.2016r.

Informacja o wyborze oferty

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dn, 29 styczeń 2004r., Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907) informuję, że  Centrum Kształcenia i Wychowania OHP  w Gołdapi jako Zamawiający,  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dwukrotne w ciągu dnia dowożenie posiłków  z siedziby Zamawiającego do: Domu Pomocy Społecznej w Golubiach oraz Przedszkola „Bajka” w Olecku, dokonało wyboru najkorzystniejszej oferty tj: oferty złożonej przez: 

Usługi Transportowe Emilian Przemysław Graczyk 19-500 Gołdap ul. Żeromskiego 13/8.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Złozona oferta spełniają warunki udziału w postępowaniu i jest zgodna z treścią SIWZ. Jest to jedyna oferta złożona w niniejszym postępowaniu a jej wartość wg kryterium „cena” mieści się w kwocie jaką zamawiający przeznaczył na realizacje tego zamówienia. Wybrana oferta otrzymała maksymalną ilość punktów w kryteriach:  cena oraz termin płatności.

Andrzej Nierwiński

 


Gołdap dn.22.01.2016r.

Informacja o wyborze oferty

Znak sprawy: ZP-01/01/2016.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dn, 29 styczeń 2004r., Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907) informuję, że  Centrum Kształcenia i Wychowania OHP  w Gołdapi jako Zamawiający,  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę opałowego w ilości ok. 100  000 litrów dla potrzeb Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi, dokonało wyboru najkorzystniejszej oferty tj: oferty  złożonej przez  PHU Pal – Gaz   Łukasz Biłyk 11-612 Kruklanki ul. Wodna 9 B.

Przedmiotową decyzję zamawiający uzasadnia tym, iż oferta w/w Wykonawcy otrzymała najwyższą (maksymalną) liczbę punktów w wyniku oceny ofert, przeprowadzonej na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu (cena 95%, termin płatności 5%).  Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została uznana jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty. Wykaz i porównanie złożonych ofert przedstawia się następująco.

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium  cena

Liczba punktów w kryterium

termin płatności

Razem

oferta nr1

Auto-Myjnia Hurtowa i Detaliczna

Sprzedaż Paliw Płynnych i Gazowych

Adam Kozłowski 19-400 Olecko

ul. Aleje Lipowe 10D

92,45

5

97,45

oferta nr2

PHU Pal – Gaz Łukasz Biłyk

11-612 Kruklanki ul. Wodna 9 B

95

5

100

oferta nr3

Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe „tracom” spółka

z o.o. 11-700 Mrągowo

ul. Przemysłowa 11

91,22

5

96,22

oferta nr4

Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe Budownictwa Transbud Ełk sp. z o.o. 19-300 Ełk

ul. Łukaszewicza 1

88,87

5

93,87

 

Umowa z wykonawcą zostanie podpisana zgodnie z art. 94 ust 2 ustawy Pzp.

 

Andrzej Nierwiński


Gołdap, 21.01.2016r.

 

Ochotnicze Hufce Pracy                         

Centrum Kształcenia i Wychowania

19-500 Gołdap ul. Boczna 1

Informacja o wyborze ofert

Znak sprawy: PN – 01/12/2015r

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:  dostawę artykułów żywnościowych.

CKiW OHP w Gołdapi zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych, wybrano następujące oferty:

 

 

Lp.

Nazwa części

Wykonawca

Ilość punktów w kryterium cena

Ilość punktów w kryterium termin płatności

Ilość punktów w postępowaniu

1.

Część I Dostawa warzyw surowych, warzyw kiszonych i owoców

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HORTUS Marek Chilicki

19-500 Gołdap ul. Suwalska 16

95

3

98

2.

Część II Dostawa artykułów mleczarskich.

„Mona Kontra” spółka z o.o.

ul. Majora Hubala  6     16-400 Suwałki

95

5

100

3.

Część III Dostawa mięsa, drobiu

i wyrobów wędliniarskich

„Mona Kontra” spółka z o.o.

ul. Majora Hubala  6     16-400 Suwałki

94,26

5

99,26

4.

Część IV Dostawa ryb, przetworów rybnych i mrożonek

IL-Kas Ilnicki Kasperek Spółka jawna 11-700 Mrągowoul. Przemysłowa 8c oddział Giżycko ul. Moniuszki 13

95

3

98

5.

Część V Dostawa pieczywa

Produkcja Handel Usługi Karol Kobza Nadbrzeż 96a 05-480 Nadbrzeż

95

0

95

6.

Część VI Dostawa produktów spożywczych suchych

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Miland Sp.z o.o. 15-111 Białystok Al. 100-lecia PP 4.

95

0

95

7.

Część VII Dostawa jaj kurzych

Robert Bernard Buczyński Handel Hurtowy i Detaliczny Artykułami Spożywczymi 19-500 Gołdap ul. Paderewskiego 17/3

92,21

5

97,21

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wszystkie wybrane oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu i są zgodne z treścią SIWZ. Wybrane oferty zawierają najkorzystniejsze propozycje w kryterium wyboru ofert tj. cena 95% oraz termin płatności 5%.   Spośród złożonych ofert wybrano oferty, które uzyskały maksymalne ilości punktów w  poszczególnych częściach postępowania.

Pozostałe oferty i Wykonawcy, którzy wzięli udział w postępowaniu oraz ilość uzyskanych punktów.

 

Lp.

Nazwa części

Wykonawca

Ilość punktów w kryterium                           cena

Ilość punktów w kryterium  termin płatności                        

Ilość punktów w postępowaniu                        

 

Część II Dostawa artykułów mleczarskich.

IL-Kas Ilnicki Kasperek Spółka jawna 11-700 Mrągowoul. Przemysłowa 8c oddział Giżycko ul. Moniuszki 13

 

 

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust 1, pkt. 6

 

Część III Dostawa mięsa, drobiu

i wyrobów wędliniarskich

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Mięsnego „KBS” Sp. z o.o. 19-100 Mońki Potoczyzna 33a

88,16

5

93,16

Franko Dystrybucja Sp. z o.o. 15-111 Białystok Al. 1000-lecia PP 4.

89,81

3

92,81

IL-Kas Ilnicki Kasperek Spółka jawna 11-700 Mrągowoul. Przemysłowa 8c oddział Giżycko ul. Moniuszki 13

95

3

98

 

Część IV Dostawa ryb, przetworów rybnych i mrożonek

„Mona Kontra” spółka z o.o.

ul. Majora Hubala  6     16-400 Suwałki

81,45

5

86,45

 

Część VI Dostawa produktów spożywczych suchych

Pakrom sp.j. D. i J. Romejko 11-500 Giżycko ul. Suwalska 25

84.05

5

89,05

 

Część VII Dostawa jaj kurzych

Emilex Jan Krzysztof Anuszkiewicz 19-500 Gołdap ul. Oś Młodych 2/20

-

-

Oferta wykluczona

Umowy o realizacje zadania zostanie zawarta w terminie zgodnym z art. 94 ust.1 pkt 2

Andrzej Nierwiński 

 


Ochotnicze Hufce Pracy

Centrum Kształcenia i Wychowania 19- 500 Gołdap ul. Boczna 1


OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na: CODZIENNE DOWOŻENIE  POSIŁKÓW DO DOMU POMOCY w GOLUBIACH oraz  PRZEDSZKOLA „BAJKA” w OLECKU.


1. Przedmiotem zamówienia jest dwukrotne w ciągu dnia dowożenie posiłków  z siedziby Zamawiającego tj. Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi ul. Boczna 1 oraz ul. Stadionowa 7 do: Domu Pomocy Społecznej w Golubiach oraz Przedszkola „Bajka” w Olecku w okresie od podpisania umowy do 31.12.2016 roku. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 55520000-1 Usługi dowożenia posiłków.

2.Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej ani ofert częściowych.

3.Termin realizacji zamówienia (wymagany): od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2016 roku.

4.W przedmiotowym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1.    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2.    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia,
3.    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia,
4.    nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm. ).
Spełnienie wymaganych od wykonawców warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na podstawie kompletności oraz poprawności dokumentów wchodzących w skład oferty.

5. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
 - Cena – 95%
 -  Termin płatności -5%

6. Oferty należy złożyć w sekretariacie Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi 19- 500 Gołdap ul. Boczna 1, tel. fax, 87 6150353 pokój 101
Termin składania ofert upływa w dniu 22.01.2016r. o godzinie10:00. Otwarcie ofert nastąpi w Siedzibie Zamawiającego pokój nr 101 w dniu 22.01.2016r. o godzinie 10:10.

7.Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia wadium.

8.Wykonawcy są związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

10.Specyfikację istotnych warunków zamówienia/nieodpłatnie/ można odebrać w: sekretariacie Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi
19 - 500 Gołdap ul. Boczna 1 pokój 101 lub pobrać ze strony internetowej: 
www.ckiw-goldap.ohp.pl

11.Upoważniony do kontaktów z Wykonawcami: Emil Wojtukiewicz tel. 87 615 03 53 w. 212 od poniedziałku do piątku w godz. 8-14:00.

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Formularz ofertowy - załącznik nr 1

4. Oświadczenie - załącznik nr 2

5. Wzór umowy - załącznik nr 3

 


Gołdap dnia  12. 01.2016r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DLA POTRZEB OCHOTNICZE HUFCE PRACY  CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA  W GOŁDAPI

Znak Postępowania: ZP-01/01/2016.

I. NAZWA  I ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa:
Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania.                                                      

REGON 511283608   NIP 8471443876
Adres pocztowy:
ul. Boczna  1
19-500 Gołdap
Województwo: Warmińsko-Mazurskie
tel/fax.   (87) 6150353

Osoba upoważniona do kontaktów:
Sylwester Graczyk
tel/fax  (87) 6150353
e-mail  gospomkg4@ohp.pl

II. OKREŚLENIE  TRYBU  ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie:
www.ckiw-goldap.ohp.pl

IV. OKREŚLENIE SPOSOBU UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi  ul. Boczna 1 w godz.  8:00  do 14:00 od poniedziałku do piątku lub pobrać ze strony Zamawiającego: www.ckiw-goldap.ohp.pl.


V. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA, Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.
1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego w ilości ok. 100  000 litrów dla potrzeb Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi o następujących wymaganiach minimalnych:
-    gęstość w temperaturze 15oC nie większa niż 0,860 g/ml,
-    temperatura zapłonu nie mniejsza niż 60oC,
-    temperatura płynięcia nie większa niż -20oC,
-    zawartość siarki 0,110 - 0,125 % m/m,
-    zawartość wody nie większa niż 160 mg/kg,
-    wartość opałowa nie mniejsza niż 42 MJ/kg
-    temperatura wytrącania się parafiny nie wyższa niż - 15oC
Olej należy dostarczyć na koszt wykonawcy w dostawach cyklicznych w sezonie opałowym 2014 do budynku  kotłowni przy ul. Boczna 1 i Stadionowa 10 w Gołdapi.

Wspólny słownik zamówień CPV: 09135100-5

2.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


VI. INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w okresie od dnia podpisania umowy do
31.12. 2016 roku.
VIII.  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą wyłącznie Wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniają wszystkie wymagane przez ustawę prawo zamówień publicznych warunki tj.:
1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP
2. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP tj:                                                                            

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,                                                                                                  

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,                                 

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.                                                               

3. Przedłożą aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.                                                                                                                              

4.  Zapewnią sukcesywną dostawę oleju opałowego w terminie 2 dni od dnia otrzymania zamówienia.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty z załącznikami w wyznaczonym terminie oraz spełnienie warunków i innych wymogów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów, oświadczeń i zaświadczeń wymaganych postanowieniami specyfikacji.

IX. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM
Wadium nie obowiązuje.

X. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
Kryterium oceny ofert        

- Cena – 95%

-  Termin płatności -5%


XI. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej w Sekretariacie Ochotnicze Hufce Pracy  Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi ul. Boczna 1, 19-500 Gołdap
2.    Termin składania ofert -  do dnia 21.01. 2016 rok do godz. 09:00
3.    Termin otwarcia ofert –   21.01. 2016 rok godz. 09:10 Gołdap, ul. Boczna 1, gabinet dyrektora.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 

XIII. INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIV.  INFORMACJE O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

XV. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Oferta

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

4. Załączniczki nr 1,2,4,5

5. Załącznik nr 3 - Wzór umowy  

 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Zamawiający:

Ochotnicze Hufce Pracy  Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi

Postępowanie o udzielenie zamówienie publicznego:

Zakup, dostawa i montaż, fabrycznie nowego wyposażenia warsztatu samochodowego w postaci podnośnika dwukolumnowego dla potrzeb warsztatów szkoleniowych Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi

 

Tryb postępowania

Zapytanie o cenę

Liczba nadesłanych ofert

1

Oferta najkorzystniejsza została złożona przez:

Sosnowski Sp. z  o.o. Sp. k.

80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 55E

 

Poniżej w tabeli przedstawione zostały informacje określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

Nr  oferty

Nazwa (firma) siedziba i adres wykonawcy

Cena zaoferowana przez wykonawcę w (złotych brutto)

Liczba pkt w  kryterium „Cena”

Łączna liczba punktów

1.

Sosnowski Sp.z o.o. Sp.k.

80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 55E

 

14.083,50

100

 

100

 

 

 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Zamawiający:

Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kszałcenia i Wychowania w Gołdapi

Postępowanie o udzielenie zamówienie publicznego:

Zakup i dostawa wraz z podłączeniem szafy mroźniczej, szafy chłodniczej, pieca konwekcyjnego, maszynki do mięsa dla CKiW OHP w Gołdapi

 

Tryb postępowania

Zapytanie o cenę

Oferta najkorzystniejsza została złożona przez:

cz. 1 szafa mroźnicza

Przemko

Przeds. Produkcyjno Handlowo Usługowe  Przemysław Biedrzycki, ul. Spokojna 9C, Łomża

cz. 2 szafa chłodnicza

Przemko

Przeds. Produkcyjno Handlowo Usługowe  Przemysław Biedrzycki, ul. Spokojna 9C, Łomża

cz 3. piec konwekcyjno-parowy wraz z podstawą i zmiękczaczem  do wody

G@stro-net

Ul. Lutosławskiego 68A

05-080 Klaudyn

 

cz 4 . maszynka do mielenia mięsa typu „Wilk”

unieważniono

Poniżej w tabeli przedstawione zostały informacje określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

Nr  oferty

Nazwa (firma) siedziba i adres wykonawcy

Nazwa sprzętu

Cena zaoferowana przez wykonawcę w (złotych brutto)

Liczba pkt

w  kryterium „Cena”

Łączna liczba punktów

1.

Firma Handlowa

WARMIA

Teresa Wiwatowska

Ul. Towarowa 17, 10-416 Olsztyn17

 

Szafa mroźnicza

 

6691,20

86,40

86,40

Szafa chłodnicza

 

5115,57

99,97

99,97

Piec konwekcyjno -parowy

10809,24

88,19

88,19

2.

PHU ZIPex Przemysław Zimnowłodzki

Ul. Złota 14/19

10-698 Olsztyn

Szafa mroźnicza

 

6074,97

95,16

95,16

Szafa chłodnicza

 

5242,26

97,55

97,55

Piec konwekcyjno -parowy

17833,77

53,45

53,45

3.

FP PROSPER Justyna Rymkiewicz-Łaba

Ul. Wczasowa 58/9

80-209 Tuchom

Szafa mroźnicza

 

6196,74

93,29

93,29

Szafa chłodnicza

 

5439,06

94,02

94,02

Piec konwekcyjno -parowy

14523,84

65,63

65,63

4.

MIG Import-Eksport Głowacki Sp.j.

Ul. Elewatorska 29A

Oddział Ełk

Szafa mroźnicza

 

7003,62

82,54

82,54

Szafa chłodnicza

 

5355,42

95,49

95,49

Piec konwekcyjno -parowy

9931,20

95,99

95,99

5.

XXL Gastro Sp. Z o.o.

Warszawa

Szafa mroźnicza

 

8988,22

64,32

64,32

Szafa chłodnicza

 

8177,41

92,54

92,54

Piec konwekcyjno -parowy

6902,28

Nie zgodny z SIWZ

Nie zgodny z SIWZ

6.

Przemko

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe  Przemysław Biedrzycki, ul. Spokojna 9C, Łomża

Szafa mroźnicza

 

 

5781,00

100

100

Szafa chłodnicza

 

5114,00

100

100

Piec konwekcyjno -parowy

10165,45

93,78

93,78

7.

M&M Gastro

Ul. Ociepki 8A

40-413 Katowice

Szafa mroźnicza

 

7109,00

81,32

81,32

Szafa chłodnicza

 

5436,00

94,08

94,08

Piec konwekcyjno -parowy

9711,00

98,16

98,16

8.

G@stroNet

Ul. W. Lutosławskiego 68A

05-080 Klaudyn

Szafa mroźnicza

 

5882,75

98,27

98,27

Szafa chłodnicza

 

5163,05

99,05

99,05

Piec konwekcyjno -parowy

9532,66

100

100

9.

Gama Plago & Zawisza

Ul. Szczecińska 25A

75-122 Koszalin

Szafa mroźnicza

 

9409,50

61,44

61,44

Szafa chłodnicza

 

7626,00

67,06

67,06

Piec konwekcyjno -parowy

17220,00

55,36

55,36

 

 

 

 


Gołdap dn. 15.12.2015r.

 

 

Zapytanie ofertowe

dotyczące realizacji zamówienia na zakup i dostawę fabrycznie nowego wyposażenia kuchni w postaci  maszyny wieloczynnościowej wraz z przystawką do mielenia mięsa i stojakiem dla potrzeb Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi.

 

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423)

Podstawa – niniejsze postępowanie w sprawie zamówienia o szacunkowej wartości niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych jest prowadzone zgodnie z wytycznymi Prawa Zamówień Publicznych oraz wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego – zarządzeniem Dyrektora Zamawiającego.

I. Zamawiający

Ochotnicze Hufce Pracy  

Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi

19-500 Gołdap ul. Boczna 1 woj. Warmińsko –Mazurskie

 

REGON 511283608, 

 

 

 

 

NIP 8471443876, 

 

 

 

tel/fax .(87) 6150353, 

e-mail: gospomkg4@ohp.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego wyposażenia kuchni w postaci  maszyny wieloczynnościowej wraz z przystawką do mielenia mięsa i stojakiem dla potrzeb Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi.

Urządzenie musi spełniać następujące minimalne wymagania:

1. maszyna wieloczynnościowa wraz z przystawką do mielenia mięsa surowego i stojakiem przesuwnym

2. możliwość połączenia z przystawkami do mielenia mięsa, rozdrabniania warzyw, krojenia wędlin i chleba, tarcia sera, krojenia flaków, nacinania kotletów, mielenia kawy i przypraw, obierania ziemniaków i warzyw twardych, do puree,  do ubijania piany i ciast lekkich oraz ostrzenia narzędzi.

3. Moc: min. 1.1 Kw

4. napięcie: 400 V

5. przystawka do mielenia mięsa: stal nierdzewna, wydajność min. 300kg/h

III. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej: 

    1) osobiście w siedzibie zamawiającego tj. Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia

i  Wychowania 19-500 Gołdap ul. Boczna 1   sekretariat pokój 101  lub przesłać pocztą na

adres zamawiającego z dopiskiem na kopercie „Oferta – maszyna wieloczynnosciowa”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.12.2015r. do godz. 11:00.

lub:

2)      ofertę przesłać faksem na nr 87 6150353 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.12.2015r. do godz. 11:00.

3)      ofertę przesłać drogą elektroniczną na adres:

gospomkg4@ohp.pl

 

 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.12.2015r. do godz. 11:00.

 

 

 

 

Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1)      formularz oferty zawierający cenę usługi,

2)      specyfikację techniczną oferowanego urządzenia zawierającą jej pełną nazwę katalogową producenta oraz  wszelkie  informacje niezbędne do oceny spełniania parametrów technicznych wymienionych w opisie zamówienia .

 

IV. Termin realizacji zamówienia.

Zamówienie należy zrealizować do dnia 30.12.2015r.

 

V. Kryteria i sposób oceny ofert:

 

Jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena.

1.      Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę  i którego oferta spełnia wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

2.      Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej nie będzie możliwy z uwagi na fakt, iż dwóch lub więcej Wykonawców złożyło oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym przez niego terminie.

 

7. Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub dzwoniąc na numerem telefonu 87 6150353 w godzinach od 08:00 do 15:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania rozeznania cenowego bez podania przyczyny.

 

Pliki do pobrnia: 

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1

 

 


OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

1. Oficjalna nazwa i adres zamawiającego:

 Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi

 19-500 Gołdap ul. Boczna  1          

  tel. fax (87) 6150353

 2. Osoba do kontaktów:

w sprawie przedmiotu zamówienia: Paweł Perko, tel.(87) 6150353 w.206  

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ: www.ckiw-goldap.ohp.pl

3. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienie jest dostawa artykułów spożywczych

Wspólny słownik zamówień (CPV): 15300000-1, 15500000-3, 15131100-6, 15100000-9, 03000000-1, 15612500-6, 15800000-6, 03142500-3

5. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

SIWZ można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego tj. ul. Boczna 1, 19-500 Gołdap  lub za zaliczeniem pocztowym.

SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej zamawiającego:  www.ckiw-goldap.ohp.pl

6.  Zamawiający  dopuszcza złożenie ofert częściowych 

7.  Zamawiający nie dopuszcza złożenie ofert wariantowych

8. Termin wykonania zamówienia:

9.  Od chwili podpisania umowy do 31.12.2016r.

10.    Wykonawcy nie są zobowiązani do wpłacania wadium.

11.    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1

2. Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” w oparciu                 o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

12.    Kryteria oceny ofert ich znaczenie:

Nazwa kryterium:

Cena – 95%

Termin płatności -5%

13.    Miejsce i termin składania ofert:

Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi 

19-500 Gołdap ul. Boczna  1   sekretariat pokój 101

Termin składnia ofert upływa dnia: 19.01.2016 r.  godz. 09:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.01.2016r. o godz. 09:10  w siedzibie zamawiającego.

Termin związania ofertą: 30 dni.

13. Umowa ramowa: nie

14. Dynamiczny system zakupów: nie

15. Aukcja elektroniczna: nie

 

Gołdap, dn.14.12.2015 r.

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Umowa - warzywa

4. Umowa - art. mleczarskie

5. Umowa - mięso, drób, wyroby wędliniarskie

6.Umowa - ryby, przetwory rybne, mrożonki

7. Umowa - dostawa pieczywa

8. Umowa - dostawa produktów suchych

9. Umowa - dostawa jaj kurzych

 

 


Gołdap, dnia 08.12.2015r.

Zaproszenie do składania ofert

w postępowaniu o zapytanie o cenę na zakup, dostawę oraz montaż, fabrycznie nowego wyposażenia warsztatu samochodowego w postaci podnośnika dwukolumnowego dla  potrzeb warsztatów szkoleniowych Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi.

Podstawa prawna:

art. 69 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.)

1. Zamawiający: Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi

19-500 Gołdap ul. Boczna 1 

REGON: 511283608 NIP: 8471443876

TELEFON: 87 6150353

FAX: 87 6150353     

e-mail: gospomkg4@ohp.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż, fabrycznie nowego wyposażenia warsztatu samochodowego w postaci podnośnika dwukolumnowego dla potrzeb warsztatów szkoleniowych Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi.

3. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej:

1) osobiście w siedzibie zamawiającego tj. Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i  Wychowania 19-500 Gołdap ul. Boczna 1   sekretariat pokój 101  lub przesłać pocztą na adres zamawiającego z dopiskiem na kopercie „Ofertadostawa podnośnika dwukolumnowego dla CKiW OHP w Gołdapi””, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.12.2015r. do godz. 10:00.

lub:

2) ofertę przesłać faksem na nr 87 6150353 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.12.2015r. do godz. 10:00.

 

Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1)      formularz oferty zawierający cenę usługi,

2)      zaakceptowany wzór umowy,

3)      oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Termin realizacji zamówienia.

Zamówienie należy zrealizować do dnia 30.12.2015r.

5. Informuję, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę i oferta spełniać będzie wymogi określone przez Zamawiającego w  SIWZ załączonej do zaproszenia do składania ofert.

6. Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub dzwoniąc na numerem telefonu 87 6150353 w godzinach od 08:00 do 15:00.

Pliki do pobrania:

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Formularz ofertowy - załącznik nr 1

4. Oświadczenie - załacznik nr 2

5. Wzór umowy - załącznik nr 3

 

 


Gołdap dn. 08.12.2015r.

Zaproszenie do składania ofert

 w postępowaniu o zapytanie o cenę na zakup, dostawa i podłączenie  fabrycznie nowego wyposażenia kuchni w postaci szafy mroźniczej dwudrzwiowej, szafy chłodniczej dwudrzwiowej, pieca konwekcyjno-parowego wraz z podstawą i zmiękczaczem wody,  maszyny do mielenia mięsa typu „Wilk” dla potrzeb Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi.


Podstawa prawna:

art. 69 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.)

 

1. Zamawiający: Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi

19-500 Gołdap ul. Boczna 1 

REGON: 511283608 NIP: 8471443876

TELEFON: 87 6150353

FAX: 87 6150353     

e-mail: gospomkg4@ohp.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i podłączenie  fabrycznie nowego wyposażenia kuchni w postaci szafy mroźniczej dwudrzwiowej, szafy chłodniczej dwudrzwiowej, pieca konwekcyjno-parowego wraz z podstawą i zmiękczaczem wody,  maszyny do mielenia mięsa typu „Wilk”. dla potrzeb Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi.

 

3. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej: 

1) osobiście w siedzibie zamawiającego tj. Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i  Wychowania 19-500 Gołdap ul. Boczna 1   sekretariat pokój 101  lub przesłać pocztą na adres zamawiającego z dopiskiem na kopercie „Oferta - wyposażenie kuchni”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.12.2015r. do godz. 10:00

lub:

2) ofertę przesłać faksem na nr 87 6150353 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.12.2015r. do godz. 10:00.

 

Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1)      formularz oferty zawierający cenę usługi,

2)      zaakceptowany wzór umowy,

3)      oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

4. Termin realizacji zamówienia.

Zamówienie należy zrealizować do dnia 30.12.2015r.

 

5. Informuję, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę i oferta spełniać będzie wymogi określone przez Zamawiającego w  SIWZ załączonej do zaproszenia do składania ofert.

 

6. Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub dzwoniąc na numerem telefonu 87 6150353 w godzinach od 08:00 do 15:00.

 

Pliki do pobrania:

1.Zaproszenie do składania ofert

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Formularz ofertowy - załącznik nr 1

4. Oświadczenie - załącznik nr 2

5. Wzór umowy - załącznik nr 3

 

 


Gołdap, 27.08.2015r.


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przeprowadzenie treningów umiejętności społecznych dla 6 uczestników projektu, „Równi na rynku pracy/YEI”, realizowanego w ramach „Gwarancji dla Młodzieży”- Operacji wspierania w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  

  Oznaczenie sprawy:  RNRP/2/2015

 Informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania na usługę przeprowadzenie treningów umiejętności społecznych dla 6 uczestników projektu, „Równi na rynku pracy/YEI”, realizowanego w ramach „Gwarancji dla Młodzieży”- Operacji wspierania w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  wybrano ofertę złożoną przez:

 Piotr Jankowski ul. Lwowska 2/25 19-500 Gołdap

 

Wybrana oferta uzyskała łącznie100 punktów w kryteriach: cena oraz doświadczenie.

Pozostali wykonawcy biorący udział w postępowaniu oraz ilość uzyskanych punktów:

Lp.

Nazwa

Ilość punktów doświadczenie

Cena / ilość punktów

Ilośćpkt. ogółem

1

T-Matic Grupa Komputer Plus Sp. z o.o. ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok

20

39,58

59,58

2

Piotr Jankowski ul. Lwowska 2/25 19-500 Gołdap

20

80

100 

3

Pro-Euro Consulting Dominik Karmazyn ul. Armii krajowej 59/17 96-100 Skierniewice

20

78,13

98,13

4

Szkolenia i Doradztwo Marek Troc ul. Kazimierzowska 10 lok. 3 17-100 Bielsk Podlaski

20

59,07

79,07

5

Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR o/ Biała Podlaska ul. Narutowicza 66 21-500 Biała Podlaska

15

76,8

91,8

6

Europejska Grupa Konsultingowa ul. Żwirki 1c/4 90-448 Łódź

20

58,47

78,47

7

Alfa Edukacja Centrum Szkolenia w Elblągu 82-300 Elbląg ul. Armii krajowej 7-8

5

48

53

8

Centrum Rozwoju Engram Joanna Miller siedziba: ul. Wańkowicza 30, 12-200 Pisz biuro: ul. Ratuszowa 5, 12-200 Pisz

 

 

Wykonawca wykluczony     Art. 24 ust.2 pkt 2 u Pzp.

Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana w terminie określonym w ustawie Pzp.

Dyrektor

CKiW OHP w Gołdapi

Sylwester Graczyk

 

 


Znak sprawy: RNRP/2/2015


OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na usługę przeprowadzenia zajęć z zapobiegania agresji i przemocy dla 10 uczestników projektu „Równi na rynku pracy -  YEI” wdrażanego w ramach Gwarancji dla młodzieży –  Operacji wspieranej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Wspólny Słownik Zamówień :  CPV 85121270


Sekcja I : Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Ochotnicze Hufce Pracy Centrum

Kształcenia i Wychowania w Gołdapi

Adres pocztowy: ul. Boczna 1

Miejscowość: Gołdap Kod pocztowy: 19-500 Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: Tel.: +48 876150353

Osoba do kontaktów: Bogusława Mieczkowska

E-mail: gospomkg4@ohp.pl Faks: +48 876150353

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.ckiw-goldap.ohp.pl

 

Sekcja II : Przedmiot zamówienia

Opis :

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :

usługa przeprowadzenia treningów umiejętności społecznych dla 6 uczestników projektu „Równi na rynku
pracy-YEI”, realizowanego w ramach „Gwarancji dla Młodzieży”

 

Krótki opis zamówienia lub zakupu :

1. Treningi umiejętności społecznych zostaną przeprowadzone w jednej grupie sześcioosobowej, w wymiarze 20 godzin dydaktycznych (45min. + przerwy).

2. Celem treningu jest podwyższenie umiejętności społecznych w obszarze komunikacji interpersonalnej i
autoprezentacji, a także poziomu funkcjonowania społecznego uczestników, obniżanie lęku społecznego oraz szeroko pojęta praca nad sobą, panowanie nad emocjami oraz prawidłowe ich wyrażanie. Ponadto młodzież nabędzie umiejętność budowania pozytywnych relacji interpersonalnych (nawiązywanie kontaktu i prowadzenie rozmowy), pogłębiania poziomu empatii i dostrzegania potrzeb innych osób, asertywnego odmawiania itp.

3. Wsparcie skierowane jest do młodzieży w wieku 18-24 lat nieuczącej się i niepracującej, której ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pacy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy.

4. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 27.11.2015 r.

 

Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

1. Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy)

Obowiązuje wadium 200zł

 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 26/08/2015 Godzina: 09:00

 

Warunki otwarcia ofert:

Data: 26/08/2015 Godzina: 09:30

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Przedmiot zamówienia - załącznik nr 1

4. Oferta - załącznik nr 2

5. Formularz cenowy - załącznik nr 3

6. Oświedczenie - załącznik nr 4

7. Wykaz usług - załącznik nr 5

8. Wykaz osób - załącznik nr 6

9. Umowa - załącznik nr 7

 


Gołdap dn. 27.04.2015r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  przeprowadzenie zajęć z zakresu wychowania do życia w rodzinie dla 10 uczestników projektu „Pomysł na siebie -  YEI” wdrażanego w ramach Gwarancji dla młodzieży –  Operacji wspieranej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Oznaczenie sprawy:  PNS/2/2015

Informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania na przeprowadzenie zajęć z zakresu wychowania do życia w rodzinie dla 10 uczestników projektu „Pomysł na siebie -  YEI” wdrażanego w ramach Gwarancji dla młodzieży”, wybrano ofertę złożoną przez:

Zajkowska Beata Agnieszka 19-500 Gołdap ul. Paderewskiego 32.

Wybrana oferta uzyskała maksymalną ilość punktów w kryterium cena – 80 pkt. oraz 5 pkt w kryterium doświadczenie. Łącznie 85pkt/100.

Była to jedyna oferta złożona w niniejszym postępowaniu.

Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana w terminie określonym w ustawie Pzp.

 

Dyrektor

CKiW OHP w Gołdapi

Sylwester Graczyk

 

 


Gołdap, 13.04.2015r.

Znak sprawy: PNS/2/2015


OGŁOSZENIE

 

Wspólny Słownik Zamówień :  CPV 80000000-0


Instytucja zamawiająca

Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Ochotnicze Hufce Pracy Centrum

Kształcenia i Wychowania w Gołdapi

Adres pocztowy: ul. Boczna 1

Miejscowość: Gołdap Kod pocztowy: 19-500 Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: Tel.: +48 876150353

Osoba do kontaktów: Ewelina Nierwińska - Szoka

E-mail: gospomkg4@ohp.pl Faks: +48 876150353

http://www.ckiw-goldap.ohp.pl

 

Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :

zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z zakresu wychowania do życia w rodzinie

 

Krótki opis zamówienia lub zakupu :

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z zakresu wychowania do życia w rodzinie dla 10 uczestników projektu „Pomysł na siebie -  YEI” wdrażanego w ramach Gwarancji dla młodzieży –  Operacji wspieranej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 21/04/2015 Godzina: 09:00

 

Warunki otwarcia ofert:

Data : 21/04/2015 Godzina 09:30

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Przedmiot zamówienia - załącznik nr 1

4. Formularz ofertowy załącznik nr 2

5. Oświadczenie - załącznik nr 3

6. Wykaz usług - załącznik nr 4

7. Wykaz osoób - załącznik nr 5

8. Oświadczenie kadry - załącznik nr 6

9. Umowa - załącznik nr 7

 


Gołdap dn. 02.04.2015r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  przeprowadzenie zajęć z zapobiegania agresji i przemocy dla 10 uczestników projektu „Pomysł na siebie/YEI”, realizowanego w ramach Gwarancji dla Młodzieży – Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Oznaczenie sprawy:  PNS/1/2/2015

Informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania na przeprowadzenie zajęć z zapobiegania agresji i przemocy dla 10 uczestników projektu „Pomysł na siebie/YEI”, wybrano ofertę złożoną przez:

Piotr Jankowski ul. Lwowska 2/25 19-500 Gołdap

Wybrana oferta uzyskała maksymalną ilość punktów w kryterium cena – 80 pkt. oraz 10 pkt w kryterium doświadczenie. Łącznie 90pkt/100.

Była to jedyna oferta złożona w niniejszym postępowaniu.

Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana w terminie określonym w ustawie Pzp.

 

Dyrektor

CKiW OHP w Gołdapi

Sylwester Graczyk

 


Gołdap dn. 02.04.2015r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na  zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości dla 5 uczestników projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”. oznaczenie sprawy: GZ/3/2015

Informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania na  zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości dla 5 uczestników projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”, wybrano ofertę złożoną przez:

Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości Robert Staluszka

Zielona 8 88-430 Janowiec Wielkopolski.

Wybrana oferta uzyskała maksymalną ilość punktów w kryterium cena - 80 pkt. oraz maksymalną ilość punktów w kryterium doświadczenie w realizacji zajęć  – 20 pkt.

Łącznie 100 pkt.

 

Pozostali Wykonawcy biorący udział w postępowaniu oraz ilość uzyskanych punktów:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Ilość punktów w kryterium: cena

Ilość punktów w kryterium: doświadczenie

Łączna ilość punktów

1

Platforma Aktywności Spółdzielnia Socjalna ul. Montażowa 18/23 20-214 Lublin

37,75

10

40,75

2

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek  Kształcenia  Zawodowego w Gołdapi 19-500 Gołdap ul. Mazurska 25

64,51

15

79,51

3

Centrum Kształcenia Kadr Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Ostrudzie 14-100 Ostruda ul. Pionierska 1a

40

10

50

4

Promyk Consulto Paweł Pogorzelski 16-075 Zawady ul. Akacjowa 24

58

15

73

5

Ośrodek  Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr „Kursor” Oddział w Białej Podlaskiej 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 66

44

20

64

Wszystkie oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu  spełniają warunki udziału w postępowaniu Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana w terminie określonym w ustawie Pzp.

 

Dyrektor

CKiW OHP w Gołdapi

Sylwester Graczyk

 

 


Gołdap dn. 31.03.2015r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości dla 2 uczestników projektu „Pomysł na siebie-YEI”  oraz  6 uczestników projektu  „Równi na rynku pracy-YEI”, wdrażanych w ramach Gwarancje dla Młodzieży. Oznaczenie sprawy: PNS/RNRP/1/2/2015.

Informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania na  na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości dla 2 uczestników projektu „Pomysł na siebie-YEI”  oraz  6 uczestników projektu  „Równi na rynku pracy-YEI”, wdrażanych w ramach Gwarancje dla Młodzieży, wybrano ofertę złożoną przez:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek  Kształcenia  Zawodowego w Gołdapi 19-500 Gołdap ul. Mazurska 25.

Wybrana oferta uzyskała maksymalną ilość punktów w kryterium cena - 80 pkt. oraz 15 pkt. w kryterium doświadczenie w realizacji zajęć  – łącznie 95 pkt.

Pozostali Wykonawcy biorący udział w postępowaniu oraz ilość uzyskanych punktów:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Ilość punktów w kryterium: cena

Ilość punktów w kryterium: doświadczenie

Łączna ilość punktów

1

Platforma Aktywności Spółdzielnia Socjalna ul. Montażowa 18/23 20-214 Lublin

40,7

10

50,7

2

Ośrodek  Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr „Kursor” Oddział w Białej Podlaskiej 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 66

63,5

20

83,5

Wszystkie oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu  spełniają warunki udziału w postępowaniu. Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana w terminie określonym w ustawie Pzp.

Dyrektor

CKiW OHP w Gołdapi

Sylwester Graczyk

 

 


Gołdap dn. 24.03.2015r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na  przygotowanie i dostarczenie wyżywienia wraz z odbiorem odpadów pokonsumpcyjnych dla 5 uczestników projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”.

Informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania na  przygotowanie i dostarczenie wyżywienia wraz z odbiorem odpadów pokonsumpcyjnych dla 5 uczestników projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”, wybrano ofertę złożoną przez:

„INSPIRATION”  Jacek Bogdan ul. Plac Zwycięstwa 21 19-500 Gołdap.

Wybrana oferta uzyskała maksymalną ilość punktów w kryterium cena - 80 pkt. oraz maksymalną ilość punktów w kryterium doświadczenie w realizacji usług  – 5 pkt.

Łącznie 85 pkt.

Była to jedyna złożona oferta w niniejszym postępowaniu.

Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana w terminie określonym w ustawie Pzp.

 
Dyrektor

CKiW OHP w Gołdapi

Sylwester Graczyk

 

 


Gołdap dn. 24.03.2015r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursu  zawodowego kowal dla 5 uczestników projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania na usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursu  zawodowego kowal dla 5 uczestników projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wybrano ofertę złożoną przez:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek  Kształcenia  Zawodowego w Gołdapi 19-500 Gołdap ul. Mazurska 25

Wybrana oferta uzyskała maksymalną ilość punktów w kryterium cena - 80 pkt. oraz maksymalną ilość punktów w kryterium doświadczenie – 20 pkt.

Łącznie 100 pkt.

Była to jedyna złożona oferta w niniejszym postępowaniu.

Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana w terminie określonym w ustawie Pzp.

 

Dyrektor

CKiW OHP w Gołdapi

Sylwester Graczyk 


Gołdap dn. 14.03.2015r.

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowania i przeprowadzenia kursu przedsiębiorczości dla 2 uczestników projektu „Pomysł na siebie-YEI”  oraz  6 uczestników projektu  „Równi na rynku pracy-YEI”, wdrażanych w ramach Gwarancje dla Młodzieży - Operacji wspieranej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Działając na podstawie Art. 93 ust.1 pkt. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1232), informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  oznaczenie sprawy: PNS/RNRP/1/2015, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowania i przeprowadzenia kursu przedsiębiorczości dla 2 uczestników projektu „Pomysł na siebie-YEI”  oraz  6 uczestników projektu  „Równi na rynku pracy-YEI”, wdrażanych w ramach Gwarancje dla Młodzieży

Uzasadnienie :

 W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Wpłynęła jedna oferta zawierająca cenę budząca wątpliwość zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi przez zamawiającego. Na podstawie art. 90. ust. 1, Zamawiający zwrócił się o udzielenie w naznaczonym terminie wyjaśnień,  w tym przedstawienia dowodów dotyczących elementów złożonej oferty mających wpływ na wysokość ceny w przetargu. Zamawiający nie uzyskał wyjaśnień wobec czego ofertę odrzucił. 

 Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1232), zamawiający unieważnia postępowanie.

 

Dyrektor

CKiW OHP w Gołdapi

Sylwester Graczyk

 

 


Znak sprawy: RNRP/1/2/2015


OGŁOSZENIE

 

Wspólny Słownik Zamówień :  CPV 80411200


Instytucja zamawiająca

Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Ochotnicze Hufce Pracy Centrum

Kształcenia i Wychowania w Gołdapi

Adres pocztowy: ul. Boczna 1

Miejscowość: Gołdap Kod pocztowy: 19-500 Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: Tel.: +48 876150353

Osoba do kontaktów: Bogusława Mieczkowska

E-mail: gospomkg4@ohp.pl Faks: +48 876150353

http://www.ckiw-goldap.ohp.pl

 

Przedmiot zamówienia

Opis :

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :

kurs prawa jazdy

 

Krótki opis zamówienia lub zakupu :

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazy kat. B z egzaminami dla 6 uczestników projektu Równi na rynku pracy - YEI, wdrażanego w ramach Gwarancje dla Młodzieży - Operacji wspieranej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 17/03/2015 Godzina: 09:00

 

Warunki otwarcia ofert:

Data : 17/03/2015 (dd/mm/rrrr) Godzina09:50

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

 


 

Gołdap dn. 03.03.2015r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przeprowadzenia zajęć z zapobiegania agresji i przemocy dla 10 uczestników projektu „Pomysł na siebie -  YEI” wdrażanego w ramach Gwarancji dla młodzieży –  Operacji wspierania w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oznaczenie sprawy:  PNS/1/2015

 

Działając na podstawie Art. 93 ust.1 pkt. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1232), informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przeprowadzenia zajęć z zapobiegania agresji i przemocy dla 10 uczestników projektu „Pomysł na siebie -  YEI” wdrażanego w ramach Gwarancji dla młodzieży.

Uzasadnienie :

W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1232), zamawiający unieważnia postępowanie.

 

Dyrektor

CKiW OHP w Gołdapi

Sylwester Graczyk

 


Gołdap dn. 06.03.2015r.

 

 
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazy kat. B  z egzaminami  dla  6 uczestników projektu „Równi na rynku pracy - YEI” wdrażanego w ramach Gwarancje dla Młodzieży - Operacji wspierania w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oznaczenie sprawy:  RNRP/1/2015

 

Działając na podstawie Art. 93 ust.1 pkt. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1232), informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazy kat. B  z egzaminami  dla  6 uczestników projektu „Równi na rynku pracy - YEI” wdrażanego w ramach Gwarancje dla Młodzieży.

Uzasadnienie :

W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1232), zamawiający unieważnia postępowanie.

 

Dyrektor

CKiW OHP w Gołdapi

Sylwester Graczyk

 


Gołdap, 27.02.2015r.

 

Odpowiedz na zapytanie.

Zapytanie do PNS/1/2015 – przetargu nieograniczonego na usługę przeprowadzenia zajęć z zapobiegania agresji i przemocy dla 10 uczestników projektu „Pomysł na siebie -  YEI” wdrażanego w ramach Gwarancji dla młodzieży.

Treść zapytania:

1. Proszę o udzielenie informacji dot. ogłoszonego przez Państwa przetargu dot. przeprowadzenia zajęć zapobiegania agresji i przemocy dla 10 uczestników:

Dlaczego podany jest psycholog do przeprowadzenia zajęć dla uczestników i w ten sposób zamykacie Państwo innym osobom do wzięcia udziału w przetargu, którzy mają do tego kwalifikacje?

I na jakiej podstawie prawnej został wymieniony tylko psycholog, że może wziąć w nim udział?

 

Odpowiedz Zamawiającego:

Zatwierdzony do realizacji wniosek dotyczący projektu  „Pomysł na siebie -  YEI” wdrażany w ramach Gwarancji dla młodzieży,  zawiera zapis określający kwalifikacje kadry realizującej poszczególne zajęcia.
Zgodnie z zapisem zatwierdzonego do realizacji wniosku, zajęcia  z zapobiegania agresji i przemocy prowadzić będzie wykwalifikowany psycholog. Wobec powyższego,  kwalifikacje kadry określone zostały na podstawie zapisu wniosku.

 

Z poważaniem

Andrzej Nierwiński. 


Znak sprawy: PNS/1/2015


OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na usługę przeprowadzenia zajęć z zapobiegania agresji i przemocy dla 10 uczestników projektu „Pomysł na siebie -  YEI” wdrażanego w ramach Gwarancji dla młodzieży –  Operacji wspieranej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Wspólny Słownik Zamówień :  CPV 80570000


Sekcja I : Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Ochotnicze Hufce Pracy Centrum

Kształcenia i Wychowania w Gołdapi

Adres pocztowy: ul. Boczna 1

Miejscowość: Gołdap Kod pocztowy: 19-500 Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: Tel.: +48 876150353

Osoba do kontaktów: Bogusława Mieczkowska

E-mail: gospomkg4@ohp.pl Faks: +48 876150353

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.ckiw-goldap.ohp.pl

 

Sekcja II : Przedmiot zamówienia

Opis :

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :

zapobieganie agresji i przemocy

 

Krótki opis zamówienia lub zakupu :

1. Zajęcia z zapobiegania agresji zostaną przeprowadzone w 10 osobowej grupie, w wymiarze 8 godzin

dydaktycznych.

2. Wsparcie skierowane jest do młodzieży w wieku 15-16 lat, która posiada słabe wyniki w nauce i wykazuje dużą absencję na zajęciach szkolnych oraz jest zagrożona wykluczeniem społecznym.

3. Zakres tematyczny:

W ramach szkolenia przewiduje się realizację treści związanych z zapobieganiem i kontrolowaniem agresji, radzenia sobie ze stresem oraz nauki właściwego reagowania w sytuacjach konfliktowych. Zajęcia warsztatowe powinny wskazywać uczestnikom pozytywne sposoby i techniki hamowania i rozładowywania agresji. Mają one również na celu rozwinięcie umiejętności interpersonalnych:

komunikowania się z ludźmi, podejmowania decyzji, chronienia siebie w sytuacji nacisku grupowego, budowania właściwego wizerunku własnej osoby, a także otwartości i empatii.

 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 02/03/2015 Godzina: 09:00

 

Warunki otwarcia ofert:

Data : 02/03/2015 (dd/mm/rrrr) Godzina09:30

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Przedmiot zamówienia - załącznik nr1

4. Formularz ofertowy - załącznik nr 2

5. Oświadczenie - załacznik nr 3

6. Wykaz usług - załącznik nr 4

7. Wykaz osób - załącznik nr 5

8. Oświadczenie kadry - załącznik nr 6

9. Umowa - załącznik nr 7

 

 


 

Gołdap, 12. 02.2015r. 

Znak sprawy: PNS/RNRP/1/2015


OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na zorganizowania i przeprowadzenia kursu przedsiębiorczości dla 2 uczestników projektu „Pomysł na siebie -YEI”  oraz  6 uczestników projektu  „Równi na rynku pracy -YEI”.

Wspólny Słownik Zamówień :  CPV 80000000-4.

I. Nazwa i adres Zamawiającego.

Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania.                                                      

REGON 511283608   NIP 8471443876

Adres pocztowy:

ul. Boczna  1

19-500 Gołdap

Województwo: Warmińsko-Mazurskie

tel/fax.   (87) 6150353

 

Osoba upoważniona do kontaktów:

Bogusława Mieczkowska

tel/fax  (87) 6150353

e-mail  gospomkg4@ohp.pl

 

II. Określenie trybu zamówienia.

Przetarg nieograniczony


III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie:

www.ckiw-goldap.ohp.pl

  

IV. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie OHP Centrum Kształcenia i Wychowania 19-500 Gołdap  ul. Boczna 1,  w godz.  8:00  do 14:00 od poniedziałku do piątku lub pobrać ze strony Zamawiającego: www.ckiw-goldap.ohp.pl

 

V. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

Kursy przedsiębiorczości zostaną przeprowadzone w dwóch grupach w wymiarze 20 godzin dydaktycznych na grupę.

Jedna godzina lekcyjna trwa 45 minut zegarowych + przerwa.

Wsparcie skierowane jest do młodzieży w wieku 15-16 lat (2 osoby), która posiada słabe wyniki w nauce i wykazuje dużą absencję na zajęciach szkolnych oraz jest zagrożona wykluczeniem społecznym oraz młodzieży w wieku 18-24 lat (6 osób) nieuczącej się i niepracującej, której ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt  niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pacy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy.


VI. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

VII. Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy do:

   -  31.03.2015 roku w projekcie Równi na rynku pracy-YEI,

   -  30.05.2015 roku w projekcie Pomysł na siebie-YEI.   

 

VIII.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

-  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.: posiadają uprawnienia do prowadzenia szkoleń i wydawania powszechnie honorowanych zaświadczeń;

- posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 2 usługi polegające na przeprowadzeniu kursu przedsiębiorczości dla min. 10 osób w wymiarze min. 15 godzin;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj: dysponują osobami posiadającymi odpowiednie wykształcenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia oraz posiadającymi minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj: znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6 SIWZ, dołączonych do oferty zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.

Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy.


IX. Informacja na temat wadium.

Wadium obowiązuje.

 

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, według kryterium: Cena - 80 %, Doświadczenie 20%

XI. Miejsce, termin składania i termin otwarcia ofert.

1.   Oferta powinna być złożona w formie pisemnej w sekretariacie Ochotnicze Hufce Pracy  Centrum Kształcenia i Wychowania 19-500  Gołdap ul. Boczna 1,

2.    Termin składania ofert -   do dnia 03.03.2015r.  do godz. 09:00.

3.    Termin otwarcia ofert -  03.03.2015r. godz. 09:30 :, Gołdap, ul. Boczna 1, gabinet dyrektora.

 

XII. Termin związania ofertą.

Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

XIV.  Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty  z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1

4. Formularz ofertowy - załącznik nr 2

5. Oświadczenie - załącznik nr 3

6, Wykaz usług - załącznik nr 4

7. Wykaz osób - załacznik nr 5

8. Oświadczenie kadry - załącznik nr 6

9. Umowa - załacznik nr 7

 

 


Gołdap dn. 12.02.2015r.

  

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przeprowadzenia zajęć z zapobiegania agresji i przemocy dla 10 uczestników projektu „Pomysł na siebie -  YEI” wdrażanego w ramach Gwarancji dla młodzieży –  Operacji wspierania w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Oznaczenie sprawy:  PNS/5/2014

Działając na podstawie Art. 93 ust.1 pkt. 7  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1232), informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przeprowadzenia zajęć z zapobiegania agresji i przemocy dla 10 uczestników projektu „Pomysł na siebie -  YEI” wdrażanego w ramach Gwarancji dla młodzieży.


Uzasadnienie :

Zamawiający dokonał czynności z naruszeniem art. 91 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1232), poprzez zastosowanie jednego kryterium oceny ofert. 

Przepis art. 91 ust. 2a, ma na celu ograniczenie stosowania przez zamawiającego ceny jako jedynego kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty tylko do tych zamówień, których przedmiot jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe. W przypadku pozostałych zamówień zamawiający jest obowiązany zastosować obok ceny jeszcze co najmniej jedno kryterium oceny ofert spośród wymienionych w art. 91 ust. 2 ustawy Pzp lub inne, związane z przedmiotem zamówienia.

Dyrektor

CKiW OHP w Gołdapi

Sylwester Graczyk

 



Gołdap dn. 12.02.2015r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazy kat. B  z egzaminami  dla  6 uczestników projektu „Równi na rynku pracy - YEI” wdrażanego w ramach Gwarancje dla Młodzieży - Operacji wspierania w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Oznaczenie sprawy:  RNRP/7/2014

Działając na podstawie Art. 93 ust.1 pkt. 4  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1232), informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazy kat. B  z egzaminami  dla  6 uczestników projektu „Równi na rynku pracy - YEI” wdrażanego w ramach Gwarancje dla Młodzieży.

Uzasadnienie :

Cena zaproponowanej oferty znacznie przewyższa  kwotę jaka zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dyrektor

CKiW OHP w Gołdapi

Sylwester Graczyk

 

 


Gołdap dn.30.01.2015r

  

Informacja o wyborze oferty

  

Znak sprawy: ZP-02/01/2015.

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dn, 29 styczeń 2004r., Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907) informuję, że  Centrum Kształcenia i Wychowania OHP  w Gołdapi jako Zamawiający,  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę opałowego w ilości ok. 100  000 litrów dla potrzeb Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi, dokonało wyboru najkorzystniejszej oferty tj: oferty  złożonej przez  PHU Pal – Gaz   Łukasz Biłyk 11-612 Kruklanki ul. Wodna 9 B.

Przedmiotową decyzję zamawiający uzasadnia tym, iż oferta w/w Wykonawcy otrzymała najwyższą (maksymalną) liczbę punktów w wyniku oceny ofert, przeprowadzonej na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu.  Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została uznana jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty. Wykaz i porównanie złożonych ofert przedstawia się następująco.

 

 

 

 

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

 

Liczba punktów w kryterium  cena

oferta nr1

PHU Pal – Gaz Łukasz Biłyk 11-612 Kruklanki ul. Wodna 9 B

100

oferta nr2

Seton Spółka Jawna K. Cichocki R. Matusiewicz 19-300 Ełk Nowa Wieś Ełcka ul. Ełcka 9 B

93,40

oferta nr3

Auto-Myjnia Hurtowa i Detaliczna

Sprzedaż Paliw Płynnych i Gazowych

Adam Kozłowski 19-400 Olecko

ul. Aleje Lipowe 1D0

99,00

oferta nr4

Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe Budownictwa Transbud Ełk sp. z o.o. 19-300 Ełk ul. Łukaszewicza 1

92,60

 

Andrzej Nierwiński


drukuj

CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA
ul. Boczna 1, 19-500 Gołdap
Tel./Fax: 087 615 03 53
e-mail: gospomkg4@ohp.pl
BIP
MCK   DMP   OBP  
Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

















INICJATYWA MŁODZIEŻOWA