OHP Logo OCHOTNICZE HUFCE PRACY
Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi

 
obrazek
ul. Boczna 1, 19-500 Gołdap Tel./Fax: 087 615 03 53, e-mail: gospomkg4@ohp.pl

 


Ogłoszenie o zamówieniu

   Usługi

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

 I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi

ul. Boczna 1

Osoba do kontaktów: Bogusława Mieczkowska

19-500 Gołdap

POLSKA

Tel.: +48 876150353

E-mail: gospomkg4@ohp.pl

Faks: +48 876150353

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej:

http://www.ckiw-goldap.ohp.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy punkt kontaktowy

 

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazy kat. B z egzaminami dla 6 uczestników projektu Równi na rynku pracy – YEI.

  

Krótki opis zamówienia lub zakupu :

 Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazy kat. B z egzaminami dla 6 uczestników projektu „Równi na rynku pracy - YEI” wdrażanego w ramach „Gwarancje dla Młodzieży”- Operacji wspierania w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

1. Kurs prawa jazdy kat. B skierowany jest do 6 osób w wieku 18-24 lat.

2. Kurs zostanie zrealizowany w wymiarze 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych na osobę wraz z państwowym egzaminem zewnętrznym teoretycznym i państwowym egzaminem zewnętrznym praktycznym z jazdy, przeprowadzanym przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego i ewentualnymi dwoma egzaminami poprawkowymi (teoretycznymi i/lub praktycznymi).

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

09.01.2015 godzina 09:00,

miejsce: Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania 19-500 Gołdap ul. Boczna 1. Sekretariat pokój 101.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego,

tj.: 19-500 Gołdap, ul. Boczna 1

w dniu 9 stycznia 2015 r. o godz. 9.30.

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami


 

Gołdap dn. 10.12.2014r.

 

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyprawki edukacyjnej  do warsztatów  wyrównawczych dla 10 osób w ramach projektu „Pomysł na siebie - YEI” realizowanego w ramach „Gwarancji dla Młodzieży”- Operacji wspierania w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Oznaczenie sprawy:  PNS/4/1/2014                                                       

Informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania na dostawę wyprawki edukacyjnej  do warsztatów  wyrównawczych dla 10 osób w ramach projektu „Pomysł na siebie - YEI” realizowanego w ramach Gwarancji dla Młodzieży - Operacji wspierania w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wybrano ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo „DOM KSIĄŻKI”

Spółka z o.o. w Białymstoku

KSIĘGARNIA Nr 23

ul. Plac Zwycięstwa 15

19-500 Gołdap.

Wybrana oferta uzyskała 100 punktów w kryterium: CENA.

 

Pozostali Oferenci, którzy złożyli oferty oraz ilość uzyskanych punktów w kryterium Cena:

1. Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe  „VIKA”

Renata Musielska – 91,51 pkt.

98-235 Błaszki, Lubanów 28 B.

 

Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana w terminie określonym w ustawie Pzp.

 

Dyrektor

CKiW OHP w Gołdapi

Sylwester Graczyk


 

Gołdap dn. 08.12.2014r.

 

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:

 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie indywidualnych warsztatów wyrównawczych z przedmiotów szkolnych stanowiących element realizacji projektu „Pomysł na siebie - YEI”, realizowanego w ramach Gwarancje dla Młodzieży - Operacji wspierania w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. PNS/3/2014

 

Informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania na  przeprowadzenie indywidualnych warsztatów wyrównawczych z przedmiotów szkolnych stanowiących element realizacji projektu „Pomysł na siebie - YEI”, realizowanego w ramach Gwarancje dla Młodzieży,  Komisja przetargowa CKiW OHP w Gołdapi stwierdza iż wszystkie złożone w niniejszym postępowaniu oferty są kompletne i spełniają warunki określone w SIWZ. Spośród złożonych ofert najlepszą ocenę w poszczególnych częściach uzyskały oferty złożone przez:

 

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

 

Wykonawca

 

Ilość uzyskanych punktów

 

w kryterium: cena

1.

 

 

Część I.

warsztaty wyrównawcze z języka polskiego

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Gołdapi

19-500 Gołdap ul. Mazurska 25

 

 

100

2

 

 

Część II.

warsztaty wyrównawcze z matematyki

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Gołdapi

19-500 Gołdap ul. Mazurska 25

 

 

100

3

 

 

Część III.

warsztaty wyrównawcze z fizyki

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Gołdapi

19-500 Gołdap ul. Mazurska 25

 

 

100

4

 

 

Część IV.

warsztaty wyrównawcze z chemii

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Gołdapi

19-500 Gołdap ul. Mazurska 25

 

 

100

5

 

 

Część V.

warsztaty wyrównawcze z języka niemieckiego

Joanna Pulkowska

19-500 Gołdap

ul. Plac Zwycięstwa 11/16

 

 

100

 
Pozostali Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu oraz ilość uzyskanych punktów w kryterium cena:

 

 

 

Lp.

 

 

Wyszczególnienie

 

 

Wykonawca

 

 

 

Ilość uzyskanych punktów w kryterium: cena

 

1.

 

 

Część I.

warsztaty wyrównawcze z języka polskiego

1. Małgorzata Sojko

19-500 Gołdap ul. Matejki 2/2

 

 

 

68,6

2

 

 

Część II.

warsztaty wyrównawcze z matematyki

1. Izabela Wojtas

19-500 Gołdap  Juchnajcie 9

 

 

73,8

3

 

 

Część III.

warsztaty wyrównawcze z fizyki

1. Halina Jasińska

19-500 Gołdap ul. Partyzantów 6/6

 

 

68,6

4

 

 

Część IV.

warsztaty wyrównawcze z chemii

1. Anna Elżbieta Gawza

19-500 Gołdap ul. Oś. Młodych 1/45

 

2. Bożena Kalinowska

19-500 Gołdap ul. Paderewskiego 22//10

  80,0

 

 

 

 

 

68,6

5

 

 

Część V.

warsztaty wyrównawcze z języka niemieckiego

 

 

-

-

  

Dyrektor

CKiW OHP w Gołdapi

Sylwester Graczyk

 Ogłoszenie o zamówieniu

   Usługi

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

 I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi

ul. Boczna 1

Osoba do kontaktów: Bogusława Mieczkowska

19-500 Gołdap

POLSKA

Tel.: +48 876150353

E-mail: gospomkg4@ohp.pl

Faks: +48 876150353

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej:

http://www.ckiw-goldap.ohp.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy punkt kontaktowy

 

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :

Wyprawka edukacyjna

  

Krótki opis zamówienia lub zakupu :

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyprawki edukacyjnej do warsztatów wyrównawczych dla 10 osób w ramach projektu Pomysł na siebie - YEI realizowanego w ramach Gwarancji dla Młodzieży- Operacji wspierania w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

10.12.2014 godzina 09:00,

miejsce: Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania 19-500 Gołdap ul. Boczna 1. Sekretariat pokój 101.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego,

tj.: 19-500 Gołdap, ul. Boczna 1

w dniu 10 grudnia 2014 r. o godz. 9.30.

 

Pliki do pobrania:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami


Gołdap, 03.12.2014r.

 

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

BEZ UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  Zamawiający: 

Ochotnicze Hufce Pracy  Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi

19-500 Gołdap

ul. Boczna 1

tel/faks 87 6150353

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

przetarg nieograniczony na dostawę wyprawki edukacyjnej  do warsztatów  wyrównawczych dla 10 osób

znak sprawy: PNS/4/2014        

                                              

Uzasadnienie  zakończenia postępowania bez udzielenie zamówienia:

W związku z tym iż Wykonawca, którego ofertę wybrano w dniu   19.11.2014r.  jako najkorzystniejszą odstąpił od  zawarcia umowy, a oferta Wykonawcy była jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu, wobec czego nie ma możliwości dokonania wyboru kolejnej oferty najkorzystniejszej o którym mowa w art. 94 ust.3 ustawy pzp. 

 

 

Dyrektor

CKiW OHP w Gołdapi

Sylwester Graczyk

 


 

Gołdap dn. 02.12.2014r.

 

 Sprostowanie do Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Oznaczenie sprawy:  PNS/RNRP/2/2014

Oferta złożona przez Ośrodek Nauczania Języków Obcych „Języki Świata” Katarzyna Anna Kowalczuk 15-002 Białystok, ul. Sienkiewicza 49, którą uznano za najkorzystniejszą w przetargu na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego /znak sprawy: PNS/RNRP/2/2014 nie mogła być dopuszczona do udziału w prowadzonym postępowaniu ponieważ nie była zabezpieczona wymaganym wadium.

Wobec zaistniałej sytuacji Zamawiający wprowadza sprostowanie do ogłoszenia  o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia  21.11.2014r. i spośród ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu wybiera kolejną ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium cena.

Dyrektor

CKiW OHP w Gołdapi

Sylwester Graczyk

  


 

Gołdap dn. 21.11.2014r.

 

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie grupowych i indywidualnych  zajęć z prawnikiem dla 15 uczestników projektu „Równi na rynku pracy-YEI” wdrażanego  w ramach Gwarancji dla Młodzieży - Operacji wspierania w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Oznaczenie sprawy:  RNRP/5/2014

Informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania na przeprowadzenie i indywidualnych  zajęć z prawnikiem dla 15 uczestników projektu „Równi na rynku pracy - YEI” wdrażanego  w ramach Gwarancji dla Młodzieży - Operacji wspierania w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wybrano ofertę złożoną przez:

Barbara Woźniak

19-500 Gołdap ul. Partyzantów 28/5

Wybrana oferta uzyskała 100 punktów w kryterium: CENA.Pozostali Oferenci, którzy złożyli oferty oraz ilość uzyskanych punktów w kryterium Cena:

1. PRO – EURO Consulting Dominik Karmazyn –
97,91 pkt.

ul. Armii Krajowej 59/17 96-100 Skierniewice. 


Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana w terminie określonym w ustawie Pzp.

Dyrektor

CKiW OHP w Gołdapi

Sylwester GraczykOgłoszenie o zamówieniu

   Usługi

Numer ogłoszenia: 234183 - 2014

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

 I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi

ul. Boczna 1

Osoba do kontaktów: Bogusława Mieczkowska

19-500 Gołdap

POLSKA

Tel.: +48 876150353

E-mail: gospomkg4@ohp.pl

Faks: +48 876150353

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej:

http://www.ckiw-goldap.ohp.pl

 Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy punkt kontaktowy

 

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursów zawodowych dla 30 uczestników projektu „Równi na rynku pracy/YEI” wdrażanego w ramach Gwarancji dla młodzieży – Operacji wspierania w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

   

Krótki opis zamówienia lub zakupu :

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy/YEI” w wieku 18-24 lat realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przeprowadzenie kursów zawodowych w podziale na cztery zadania częściowe:

CZĘŚĆ 1. – Kurs zawodowy – Operator koparko – ładowarki – klasa III wszystkie typy. Kurs skierowany jest do 19 osób w wieku 18-24 lata.

CZĘŚĆ 2. – Kurs zawodowy – Kasjer - sprzedawca – Kurs skierowany jest do 7 osób w wieku 18-24 lata.

CZĘŚĆ 3. – Kurs zawodowy - Kucharz – kelner z obsługą kasy fiskalnej. Kurs skierowany jest do 2 osób w wieku 18-24 lata.

CZĘŚĆ 4. – Kurs zawodowy - Magazynier z obsługą wózka widłowego. Kurs skierowany jest do 2 osób w wieku 18-24 lata.

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.12.2014 godzina 09:00, miejsce: Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania 19-500 Gołdap ul. Boczna 1. Sekretariat pokój 101.

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załączniki 1 - 7

4. Wykaz usług - załącznik nr 8

5. Wzór umowy - załącznik nr 9

 


 

Gołdap dn. 21.11.2014r.

 

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego  dla  10 uczestników projektu „Pomysł na siebie-YEI” oraz 6 uczestników projektu „Równi na rynku pracy-YEI”, wdrażanych w ramach Gwarancji dla Młodzieży - Operacji wspierania w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Oznaczenie sprawy:  PNS/RNRP/2/2014

Informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania na  zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego  dla  10 uczestników projektu „Pomysł na siebie-YEI” oraz 6 uczestników projektu „Równi na rynku pracy-YEI”, wdrażanych w ramach Gwarancji dla Młodzieży - Operacji wspierania w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wybrano ofertę złożoną przez:

„Języki Świata” Katarzyna Anna Kowalczuk

15-002 Białystok ul. Sienkiewicza 49

Ośrodek Nauczania Języków Obcych

Wybrana oferta uzyskała 100 punktów w kryterium: CENA.

 

Pozostali Oferenci, którzy złożyli oferty oraz ilość uzyskanych punktów w kryterium Cena:

1. The Challenge Group A. J. Molscy sp.j  -  93,7 pkt.

ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa   


2. PRO – EURO Consulting Dominik Karmazyn - 90,7 pkt.

ul. Armii Krajowej 59/17 96-100 Skierniewice.  

 

3. Queens School Szkoła Języków Obcych -  79,2 pkt.

Karolina Osińska ul. Szczytna 9, 87-100 Toruń                                                    


Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana w terminie określonym w ustawie Pzp.

Dyrektor

CKiW OHP w Gołdapi

Sylwester Graczyk

 


 

Gołdap dn. 21.11.2014r.

 

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie treningów umiejętności społecznych, stanowiących element realizacji projektu „Równi na rynku pracy/YEI”, realizowanego w ramach „Gwarancji dla Młodzieży”- Operacji wspierania w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.   Oznaczenie sprawy:  RNRP/4/2014 

Informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania na przeprowadzenie treningów umiejętności społecznych, stanowiących element realizacji projektu „Równi na rynku pracy/YEI”, realizowanego w ramach „Gwarancji dla Młodzieży”- Operacji wspierania w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  wybrano ofertę złożoną przez:

Piotr Jankowski ul. Lwowska 2/25 19-500 Gołdap

 

Wybrana oferta uzyskała 100 punktów w kryterium: CENA.

Była to jedyna oferta złożona w niniejszym postępowaniu.

Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana w terminie określonym w ustawie Pzp.

Dyrektor

CKiW OHP w Gołdapi

Sylwester Graczyk

 


 

Gołdap dn. 19.11.2014r.

 

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu na dostawę wyprawki edukacyjnej  do warsztatów  wyrównawczych dla 10 osób w ramach projektu „Pomysł na siebie - YEI” realizowanego w ramach „Gwarancji dla Młodzieży”- Operacji wspierania w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Znak sprawy: PNS/4/2014

Informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania na dostawę wyprawki edukacyjnej  do warsztatów  wyrównawczych dla 10 osób w ramach projektu „Pomysł na siebie - YEI” realizowanego w ramach „Gwarancji dla Młodzieży”- Operacji wspierania w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, wybrano ofertę złożoną przez:

Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Vika” – Renata Musielska  98-235 Błaszki, Lubanów 28 B

Wybrana oferta uzyskała 100 punktów w kryterium: CENA.

Była to jedyna złożona oferta w niniejszym postępowaniu.

Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana w terminie określonym w ustawie Pzp.

 

Dyrektor

CKiW OHP w Gołdapi

Sylwester Graczyk

 

 


 

Gołdap dn. 17.11.2014r.

 

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie  kursu o standardzie ECDL (European Computer Driving Licence) START lub kursu równoważnego dla 6 uczestników projektu „Równi na rynku pracy/YEI” wdrażanego w ramach „Gwarancje dla Młodzieży”- Operacja wspierania w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  Oznaczenie sprawy:  RNRP/3/2014

Informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania na zorganizowanie i przeprowadzenie  kursu o standardzie ECDL (European Computer Driving Licence) START lub kursu równoważnego dla 6 uczestników projektu „Równi na rynku pracy/YEI” wdrażanego w ramach „Gwarancje dla Młodzieży”- Operacja wspierania w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wybrano ofertę złożoną przez:


Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Gołdapi 19-500 Gołdap ul. Mazurska 25

Wybrana oferta uzyskała 100 punktów w kryterium: CENA.

 

Pozostali Oferenci, którzy złożyli oferty oraz ilość uzyskanych punktów:

edu-project  Radosław Krokocki

96-100 Skierniewice ul. Jana III Sobieskiego 47/51 m. 30.   – 99,45 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana w terminie określonym w ustawie Pzp.

Dyrektor

CKiW OHP w Gołdapi

Sylwester Graczyk

 

 


 

Gołdap dn. 17.11.2014r.

 

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie podstawowego kursu komputerowego dla uczestników projektów: „Pomysł na siebie/YEI” i „Równi na rynku pracy/YEI”, wdrażanych w ramach „Gwarancje dla Młodzieży”- Operacja wspierania w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Oznaczenie sprawy:  PNS/RNRP/1/2014

 

 Informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania na zorganizowanie i przeprowadzenie podstawowego kursu komputerowego dla uczestników projektów: „Pomysł na siebie/YEI” i „Równi na rynku pracy/YEI”, wdrażanych w ramach „Gwarancje dla Młodzieży”- Operacja wspierania w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, wybrano ofertę złożoną przez:

PRO – EURO Consulting Dominik Karmazyn ul. Armii Krajowej 59/17 96-100 Skierniewice.

Wybrana oferta uzyskała 100 punktów w kryterium: CENA.

 

Pozostali Oferenci, którzy złożyli oferty oraz ilość uzyskanych punktów:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Gołdapi 19-500 Gołdap ul. Mazurska 25 – 71,58 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana w terminie określonym w ustawie Pzp.

 

Dyrektor

CKiW OHP w Gołdapi

Sylwester Graczyk

 

 Ogłoszenie o zamówieniu

   Usługi

Numer ogłoszenia: 234183 - 2014

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

 I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi

ul. Boczna 1

Osoba do kontaktów: Bogusława Mieczkowska

19-500 Gołdap

POLSKA

Tel.: +48 876150353

E-mail: gospomkg4@ohp.pl

Faks: +48 876150353

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej:

http://www.ckiw-goldap.ohp.pl

 Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy punkt kontaktowy

 

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :

Wyprawka edukacyjna

  

Krótki opis zamówienia lub zakupu :

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyprawki edukacyjnej do warsztatów wyrównawczych dla 10 osób w ramach projektu Pomysł na siebie - YEI realizowanego w ramach Gwarancji dla Młodzieży- Operacji wspierania w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.11.2014 godzina 09:00, miejsce: Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania 19-500 Gołdap ul. Boczna 1. Sekretariat pokój 101.

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami

 


 

Gołdap dn. 06.11.2014r.

 

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie i dostarczenia wyżywienia dla 30 uczestników projektu, wraz z odbiorem odpadów pokonsumpcyjnych, stanowiące element realizacji projektu „Równi na rynku pracy/YEI”, realizowanego w ramach projektu „Gwarancje dla Młodzieży” – Operacja wspierania w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  Oznaczenie sprawy:  RNRP/2/2014

 

Informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania na przygotowanie i dostarczenia wyżywienia dla 30 uczestników projektu, wraz z odbiorem odpadów pokonsumpcyjnych, stanowiące element realizacji projektu „Równi na rynku pracy/YEI”, realizowanego w ramach projektu „Gwarancje dla Młodzieży”  wybrano ofertę złożoną przez:

   „INSPIRATION”  Jacek Bogdan ul. Plac Zwycięstwa 21 19-500 Gołdap.

 

Wybrana oferta uzyskała 100 punktów w kryterium: CENA.

Pozostali Oferenci, którzy złożyli oferty oraz ilość uzyskanych punktów:

Kompleks Turystyczny „U Jawora” s.c. Gawrych Ruda 40 16-402 Suwałki – 76 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana w terminie określonym w ustawie Pzp.

 

Dyrektor

CKiW OHP w Gołdapi

Sylwester Graczyk


Gołdap dn. 06.11.2014r.

  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie grupowego wsparcia psychologicznego – treningi i warsztaty oraz indywidualnych konsultacji  psychologicznych stanowiących element realizacji projektu „Równi na rynku pracy/YEI”, realizowanego w ramach Gwarancje dla Młodzieży – Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.    Oznaczenie sprawy:  RNRP/1/2014

 

Informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania na przeprowadzenie grupowego wsparcia psychologicznego – treningi i warsztaty oraz indywidualnych konsultacji  psychologicznych stanowiących element realizacji projektu „Równi na rynku pracy/YEI”, realizowanego w ramach Gwarancje dla Młodzieży  wybrano ofertę złożoną przez:

PRO-EURO Consulting Dominik Karmazyn ul. Armii Krajowej 59/17 96-100 Skierniewice.

 

Wybrana oferta uzyskała 100 punktów w kryterium: CENA.

Pozostali oferenci biorący udział w postępowaniu oraz ilość uzyskanych punktów:

 

 

Nazwa Wykonawcy

 

 

Liczba punktów w kryterium  cena

Piotr Jankowski ul. Lwowska 2/25 19-500 Gołdap

 

66

 Centrum Rozwoju Prestige 

Alicja Kraska Radzie 21A 11-510 Wydminy

72

Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana w terminie określonym w ustawie Pzp.

 

Dyrektor

CKiW OHP w Gołdapi

 Sylwester Graczyk

 


Gołdap dn. 06.11.2014r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie i dostarczenie wyżywienia dla 10 uczestników projektu  wraz z odbiorem odpadów pokonsumpcyjnych, stanowiące element realizacji projektu „Pomysł na siebie/YEI”, realizowanego w ramach projektu „Gwarancje dla Młodzieży” – Operacja wspierania w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.      Oznaczenie sprawy:  PNS/2/2014

 

Informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania na przygotowanie i dostarczenie wyżywienia dla 10 uczestników  wraz z odbiorem odpadów pokonsumpcyjnych, stanowiące element realizacji projektu „Pomysł na siebie/YEI”, realizowanego w ramach projektu „Gwarancje dla Młodzieży”  wybrano ofertę złożoną przez:

 

 „INSPIRATION”  Jacek Bogdan ul. Plac Zwycięstwa 21 19-500 Gołdap.

 

Wybrana oferta uzyskała 100 punktów w kryterium: CENA.

Była to jedyna oferta złożona w przedmiotowym postępowaniu.

Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana w terminie określonym w ustawie Pzp.

 

 

Dyrektor

CKiW OHP w Gołdapi

Sylwester Graczyk


Gołdap dn. 06.11.2014r.

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy:

 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  przeprowadzenie grupowego wsparcia psychologicznego – treningi i warsztaty oraz indywidualnego wsparcia psychologicznego stanowiącego element realizacji projektu „Pomysł na siebie/YEI”, realizowanego w ramach Gwarancje dla Młodzieży – Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Oznaczenie sprawy:  PNS/1/2014

Informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania na  przeprowadzenie grupowego wsparcia psychologicznego – treningi i warsztaty oraz indywidualnego wsparcia psychologicznego stanowiącego element realizacji projektu „Pomysł na siebie/YEI”, realizowanego w ramach Gwarancje dla Młodzieży,  wybrano ofertę złożoną przez:

 PRO-EURO Consulting Dominik Karmazyn ul. Armii Krajowej 59/17 96-100 Skierniewice.

Wybrana oferta uzyskała 100 punktów w kryterium: CENA.

Pozostali oferenci biorący udział w postępowaniu oraz ilość uzyskanych punktów:

 

 

Nazwa Wykonawcy

 

 

Liczba punktów w kryterium  cena

Piotr Jankowski ul. Lwowska 2/25 19-500 Gołdap

 

62

 

 

Centrum Rozwoju Prestige 

Alicja Kraska Radzie 21A 11-510 Wydminy

68

 

Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana w terminie określonym w ustawie Pzp.

 

Dyrektor

CKiW OHP w Gołdapi

Sylwester GraczykOgłoszenie o zamówieniu

   Usługi

 Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

 I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi

ul. Boczna 1

Osoba do kontaktów: Bogusława Mieczkowska

19-500 Gołdap

POLSKA

Tel.: +48 876150353

E-mail: gospomkg4@ohp.pl

Faks: +48 876150353

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej:

http://www.ckiw-goldap.ohp.pl

 Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy punkt kontaktowy

 

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia indywidualnych warsztatów wyrównawczych z przedmiotów szkolnych dla uczestników projektu „Pomysł na siebie- YEI” wdrażanego w ramach Gwarancji dla Młodzieży - Operacji wspierania w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  

Krótki opis zamówienia lub zakupu :

Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia indywidualnych warsztatów wyrównawczych z przedmiotów szkolnych dla uczestników projektu „Pomysł na siebie- YEI” w wieku 15-16 lat realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Liczba osób objętych wsparciem: 10 osób

Liczba godzin wsparcia: średnio 40 godz./os. , maksymalnie 400 godzin dla wszystkich przedmiotów (matematyka, fizyka, chemia, język polski, język niemiecki)

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 30.05.2015r.

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami Sprostowanie

 

Niniejszym informuję, iż w niżej wyszczególnionych postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego uległy wydłużeniu terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Zmiana terminów składania ofert wynika z art. 43 ust 2 pkt. 1  Upzp określającego minimalne terminy na przygotowanie i złożenie oferty. W przypadku poniższych postępowań terminy te nie były zachowane.

 

Pliki do pobrania:

1.Sprostowanie psycholog

2.Sprostowanie żywienie - PNS

3.Sprostowanie - żywienie - RNRP

4.Sprostowanie kurs komputerowy

5.Sprostowanie kurs językowy

6.Sprostowanie psycholog

7.Sprostowanie kurs ECDL

8.Sprostowanie trening umiejętności

  Ogłoszenie o zamówieniu

   Usługi

 Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

 I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi

ul. Boczna 1

Osoba do kontaktów: Bogusława Mieczkowska

19-500 Gołdap

POLSKA

Tel.: +48 876150353

E-mail: gospomkg4@ohp.pl

Faks: +48 876150353

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej:

http://www.ckiw-goldap.ohp.pl

 Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy punkt kontaktowy

 

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :

 Usługa przeprowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć z prawnikiem dla 15 uczestników projektu „Równi na rynku pracy -YEI” wdrażanego w ramach Gwarancji dla Młodzieży - Operacji wspierania w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Krótki opis zamówienia lub zakupu :

 

1. Zajęcia grupowe będą realizowane w jednej grupie 15 osobowej, w wymiarze 5 godzin dydaktycznych + przerwy.

2. Zajęcia indywidualne zostaną przeprowadzone dla 15 uczestników projektu w wymiarze średnio 2 godzin/ osobę, maksymalnie 30 godzin dydaktycznych.

8. Zakres tematyczny:

a. Grupowe zajęcia z prawnikiem – zajęcia mają na celu wprowadzenie uczestników w tematykę obejmującą swym zakresem zagadnienia z prawa rodzinnego i opiekuńczego, a także prawa pracy.

b. Indywidualne zajęcia z prawnikiem – jako uzupełnienie grupowych zajęć z prawnikiem, zajęcia te dostosowane zostaną do indywidualnych potrzeb beneficjentów projektu (np. pomoc prawna dla ofiar przemocy, porady prawne z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy). Zajęcia będą miały formę konsultacji.

3. Zajęcia skierowane są do młodzieży w wieku 18-24 lat nieuczącej się i niepracującej, której ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pacy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy.

4. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2014r.

5. Zajęcia muszą odbywać się w terminach zgodnych z Harmonogramem realizowanych zajęć w ramach projektu „Równi na rynku pracy” uzgodnionym z koordynatorem projektu. Zmiana harmonogramu może nastąpić za zgodą koordynatora projektu.

6. Z przyczyn od siebie niezależnych, Zamawiający może dokonać zmiany terminu zakończenia realizacji zamówienia.

7. Wykonawca gwarantuje ciągłość nauki.

8. Zajęcia będą przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca nie ponosi kosztów związanych z wynajmem sal.

9. Wykonawca przedstawi niezwłocznie (przed rozpoczęciem zajęć) harmonogram oraz konspekty zajęć grupowych – do zatwierdzenia przez koordynatora projektu.

10. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dziennika zajęć, potwierdzania obecności uczestników na listach.

11. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć.

12. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania koordynatora projektu o powtarzających się nieobecnościach każdego z uczestników.

13. Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania logo wszystkich dokumentów sporządzonych w ramach projektu wg wzoru szczegółowych zasad opisywania i oznaczania projektów. Dopuszczalne jest stosowanie zarówno kolorowych logotypów, jak i logotypów czarno-białych.

14. Usługa będąca przedmiotem zamówienia winna być wykonana i dokumentowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

15. Wykonawca nie będzie mógł powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.

16. Zapłata za wykonanie usługi nastąpi przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę, w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury (rachunku) oraz „Protokołu odbioru usługi.

17. Z przyczyn od siebie niezależnych Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia terminu zapłaty należności za wykonanie usługi w przypadku opóźnienia przekazania środków finansowych z Rezerwy Celowej.

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych oraz inne nośniki informacji które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub pisemnie informacji dotyczących wykonania zadania.

19. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania koordynatorowi projektu następującej dokumentacji:

- harmonogram oraz konspekty zajęć,

- oryginał dziennika zajęć,

- oryginały imiennych list obecności, potwierdzonych własnoręcznym podpisem uczestników projektu,

- dokumentacji zdjęciowej z przebiegu zajęć na płycie CD oraz w wersji papierowej (max 5 opisanych zdjęć).

20. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją usługi do dnia 31 grudnia 2026 rok

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Przedmiot zamówienia - załącznik nr 1

4. Oferta - załącznik nr 2

5. Formularz Cenowy - załacznik nr 3

6. Oświadczenie - załącznik nr 4

7. Wykaz usług - załącznik nr 5

8. Wykaz osób - załacznik nr 6

9. Wzór umowy - załącznik nr 7

 Ogłoszenie o zamówieniu

   Usługi

 Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

 I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi

ul. Boczna 1

Osoba do kontaktów: Bogusława Mieczkowska

19-500 Gołdap

POLSKA

Tel.: +48 876150353

E-mail: gospomkg4@ohp.pl

Faks: +48 876150353

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej:

http://www.ckiw-goldap.ohp.pl

 Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy punkt kontaktowy

 

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu języka angielskiego dla uczestników projektów: „Pomysł na siebie-YEI” i „Równi na rynku pracy-YEI” wdrażanych w ramach „Gwarancje dla Młodzieży”- Operacji wspierania w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

 
Krótki opis zamówienia lub zakupu :

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu języka angielskiego dla 10 uczestników projektu „Pomysł na siebie-YEI” oraz 6 uczestników projektu „Równi na rynku pracy-YEI” , wdrażanych w ramach „Gwarancji dla Młodzieży”- Operacji wspierania w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

2. Kursy języka angielskiego zostaną przeprowadzone minimum w dwóch grupach w wymiarze 120 godzin na osobę (1 godz. = 45 min zajęć + 10 min przerwy).

3. Wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy do 31.05.2015 roku.

4. Wsparcie skierowane jest do młodzieży w wieku 15-16 lat (10 osób), która posiada słabe wyniki w nauce i wykazuje dużą absencję na zajęciach szkolnych oraz jest zagrożona wykluczeniem społecznym oraz młodzieży w wieku 18-24 lat (6 osób) nieuczącej się i niepracującej, której ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pacy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat

skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy.

5. Poziom zajęć powinien zostać dostosowany do poziomu zaawansowania poszczególnych uczestników. Istotą szkoleń językowych powinno być dostarczenie młodzieży umiejętności komunikowania się w języku obcym, w tym np. odpowiedniego słownictwa ułatwiającego poszukiwanie zatrudnienia.

6. Osoby objęte wsparciem powinny uzyskać poświadczenie ukończenia kursu języka obcego, określające poziom nabytych kompetencji na poziomie co najmniej podstawowym (A1), ustalonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

7. Kursy językowe będą przeprowadzone w salach zapewnionych przez Zamawiającego, zgodnie ze szczegółowym harmonogram zajęć ustalonym przed rozpoczęciem kursu. Wykonawca nie ponosi kosztów związanych z wynajmem sal.

8. Wykonawca na własny koszt zapewni sprzęt do odtwarzania plików audio na potrzeby przeprowadzenia kursów języka angielskiego.

10. Wykonawca zapewnienia materiały i pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć.

11. Wykonawca na własny koszt zapewni nieodpłatnie na własność każdemu uczestnikowi kursu materiały dydaktyczne i pomoce:

- podręcznik, ćwiczenia, słownik zawierający minimum 66500 słów i wyrażeń,

- zestaw piśmienniczy (długopis, ołówek, gumkę);

- zeszyt (notatnik).

28. Wykonawca zobowiązuje się do wydania uczestnikom projektu zaświadczeń o nabyciu kompetencji co najmniej na poziomie podstawowym (A1) zgodnych z obowiązującym rozporządzeniem MEN oraz certyfikatów ukończenia kursu co najmniej na poziomie podstawowym (A1), oznaczonych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Przedmiot zamówienia - załącznik nr 1

4. Oferta - załącznik nr 2

5. Oświadczenie - załącznik nr 3

6. Oświadczenie - załącznik nr 4

7. Wykaz usług - załącznik nr 5

8. Wykaz osób - załącznik nr 6

9 Wzór umowy - załącznik nr 7

10. Oświadczenie - załącznik nr 8

 


 


Ogłoszenie o zamówieniu

   Usługi

 Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

 I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi

ul. Boczna 1

Osoba do kontaktów: Bogusława Mieczkowska

19-500 Gołdap

POLSKA

Tel.: +48 876150353

E-mail: gospomkg4@ohp.pl

Faks: +48 876150353

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej:

http://www.ckiw-goldap.ohp.pl

 Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy punkt kontaktowy

 

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :

Usługa przeprowadzenia treningów umiejętności społecznych dla 9 uczestników projektu „Równi na rynku pracy/YEI” wdrażanego w ramach Gwarancji dla młodzieży - Operacja wspierania w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 


Krótki opis zamówienia lub zakupu :

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia treningów umiejętności społecznych dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy/YEI” w wieku 18-24 lat realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Liczba godzin:
- Trening umiejętności społecznych – 9 os. x 20h/gr. (ogółem 20 godzin dydaktycznych),
- termin realizacji: listopad 2014r. – grudzień 2014r.
Miejscowość wykonania zamówienia: Gołdap
Celem treningu jest podwyższenie umiejętności społecznych w obszarze komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji, a także poziomu funkcjonowania społecznego uczestników, obniżenie lęku społecznego oraz szeroko pojęta praca nad sobą, panowanie nad emocjami praz prawidłowe ich wdrażanie. Młodzież nabędzie umiejętności budowania pozytywnych relacji interpersonalnych (nawiązywanie kontaktu i prowadzenie rozmowy), pogłębienia poziomu empatii i dostrzegania potrzeb innych osób, asertywnego odmawiania itp.

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia

3. Przedmiot zamówienia - załącznik nr 1

4. Oferta - załącznik nr 2

5. Formularz cenowy - załącznik nr 3

6. Oświadczenie - załącznik nr 4

7. Wykaz usług - załącznik nr 5

8. Wykaz osób - załącznik nr 6

9. Wzór umowy - załącznik nr 7


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


drukuj

CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA
ul. Boczna 1, 19-500 Gołdap
Tel./Fax: 087 615 03 53
e-mail: gospomkg4@ohp.pl
BIP
MCK   DMP   OBP  
Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

INICJATYWA MŁODZIEŻOWA