Bezpieczeństwo młodzieży

W CKiW OHP w Gołdapi trwa cykl zajęć profilaktycznych z młodzieżą poświęconych szeroko pojmowanemu bezpieczeństwu naszych uczestników zarówno w placówce, w domu czy też na ulicy. Zajęcia w formie dyskusji i pogadanek przeprowadziła kadra pedagogiczna oraz funkcjonariusze Policji Komendy Powiatowej w Gołdapi.

Wstępem do zajęć było przedstawienie i omówienie piramidy Maslova, teorii sformułowanej przez amerykańskiego psychologa, w myśl której potrzeby człowieka układają się w pewną hierarchię. Oczywiście, im piętro piramidy jest niższe, tym jest ono ważniejsze dla funkcjonowania jednostki. Zgodnie z założeniami piramidy Maslowa – nie jest możliwe spełnienie kolejnej potrzeby (czyli wyższego rzędu) bez zaspokojenia wcześniejszej, czyli bardziej podstawowej. Jak wynika z piramidy, potrzeby bezpieczeństwa leżą niemal u podstaw potrzeb każdego człowieka – znajdują się tuż za potrzebami fizjologicznymi.

Bezpieczeństwo naszych uczestników, bezpieczeństwo młodzieży i ochrona jej przed krzywdzeniem jest też nadrzędnym priorytetem w działalności Ochotniczych Hufców Pracy. Podczas zajęć szczegółowo omówiono temat bezpieczeństwa w aspekcie fizycznym i emocjonalnym nie tylko w środowisku rówieśniczym; poruszono temat hejtu i niebezpieczeństw w cyberprzestrzeni. Po raz kolejny poinformowano, że w każdej chwili i z każdym problemem uczestnicy mogą i powinni zgłosić się do kadry pedagogicznej, w tym wychowawców, gdy będą potrzebowali pomocy w trudnej sytuacji. Funkcjonariusze Policji dodatkowo przeprowadzili też pogadankę na temat czynów karalnych i odpowiedzialności karnej nieletnich.

kadra pedagogiczna