Cykl warsztatów dla uczestników OHP

Młodzież Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi uczestniczyła w cyklu  edukacyjnych warsztatów  poświęconych profilaktyce  uzależnień. Materiał został opracowany i przedstawiony w pięciu blokach tematycznych stanowiących jedną całość. Część 1:Uzależnienie, część 2: Pole minowe, część 3: Trawa, część 4:.Amfetamina, część 5: Pozytywne przekierunkowanie.

Zajęcia przeprowadził Instruktor Terapii Uzależnień z wieloletnim doświadczeniem Pan Leszek Korzeniecki.

Zajęcia charakteryzowały się dużym zainteresowaniem wśród uczestników, przyczyniły się z do wzrostu ich świadomości na temat szkodliwego działania środków psychoaktywnych a w konsekwencji wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa młodzieży     w placówce i poza nią.

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia został sfinansowany z  „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2018”.

Kadra pedagogiczna