„Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” I cykl naboru

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” realizuje  projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej:

 „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – YEI”

Aktualnie prowadzimy rekrutację do ww. projektu, którego głównym celem jest poprawa sytuacji osób młodych w wieku 18-24 lata z grupy NEET poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektów.

Adresatami będą osoby, które:

 • ukończyły 18. rok życia i jednocześnie nie ukończyły 25. roku życia,
 • nie pracują lub są bierne zawodowo,
 • nie uczestniczą w żadnej formie kształcenia/szkolenia,
 • nie posiadają w ogóle kwalifikacji zawodowych, posiadają niskie kwalifikacje zawodowe lub posiadają kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy.

Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu mają osoby spełniające powyższe kryteria naboru oraz:

 • posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • żyjące w gospodarstwach domowych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Rekrutację prowadzi Komisja Rekrutacyjna w CKiW OHP w Gołdapi

Proces rekrutacyjny składa się z dwóch etapów:
etap I – weryfikacja deklaracji zgłoszeniowych pod kątem formalnym (zgodność z wymaganiami wobec grupy docelowej),
etap II – rozmowy indywidualne z kandydatami.

    Na terenie Gołdapi i okolic ze wsparcia w ramach projektu      będzie mogło skorzystać 20 osób. Zostanie utworzona również lista rezerwowa.

 

Wsparcie zostało zróżnicowane w zależności od indywidualnej sytuacji potencjalnego uczestnika projektu.

Zaplanowane formy wsparcia:

 • wsparcie opiekuńczo-wychowawcze,
 • grupowe treningi i warsztaty z psychologiem,
 • indywidualne wsparcie psychologiczne,
 • zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży,
 • indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym,
 • grupowe zajęcia z doradcą zawodowym,
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • kursy zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym i refundacją kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną – kursy w kierunkach wskazywanych jako zawody deficytowe, wobec których istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy,
 • kursy językowe,
 • kurs ECDL lub równoważny,
 • zajęcia z obsługi programów komputerowych,
 • kurs prawa jazdy kat. B,
 • warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się,
 • pośrednictwo pracy oraz pośrednictwo w zakresie organizacji staży zawodowych
 • kreowanie wizerunku uczestników projektu – metamorfoza (połączone z usługą stylisty i zakupem stroju)
 • trzymiesięczne staże zawodowe u pracodawców ze stypendium stażowym i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną.

Ukończenie różnego rodzaju warsztatów, szkoleń i kursów ma umożliwić uczestnikom projektów nabycie nowych umiejętności oraz start w dorosłe życie. Projekt zakłada objęcie wsparciem 2800 osób z terenu całego kraju, które pozostają bez zatrudnienia, nie uczą się i nie szkolą w wieku 18-24 lat (w tym 1680 kobiet i 1120 mężczyzn).

WSPARCIE MŁODZIEŻY W RAMACH PROJEKTU JEST BEZPŁATNE.

Miejsce realizacji projektu

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi. Projekt realizowany jest również w innych jednostkach organizacyjnych OHP na terenie całego kraju.

Termin trwania projektu:

wrzesień 2017 r.  – sierpień 2018r.

Termin realizacji zajęć w ramach projektu:

listopad 2017r. – sierpień 2018 r.

Dofinansowanie projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”: 37 700 322,00 zł


Do pobrania:

Harmonogram udzielania wsparcia

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia styczeń

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia luty

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia marzec

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia kwiecień


Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.