Oferta Programowa

Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi jest jednostką organizacyjną Ochotniczych Hufców Pracy  realizującą zadania państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie kształcenia i wychowania. Poprzez swoją działalność umożliwia uczestnikom zdobycie wykształcenia na poziomie szkoły branżowej I stopnia. Uczestnicy centrum mają możliwość rozwoju swoich zdolności, umiejętności i zainteresowań a także mogą brać udział w zajęciach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez kadrę pedagogiczną placówki.


Centrum posiada budynek dydaktyczny z salą gimnastyczną, stołówkę, internat oraz warsztaty szkoleniowo – produkcyjne.


Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi współpracuje z gołdapskim Zespołem Szkół Zawodowych. W swojej ofercie proponujemy następujące kierunki kształcenia:
-mechanik pojazdów samochodowych,
-kucharz,
-fryzjer,
-ślusarz,
-stolarz.

Od roku szkolnego 2023/2024 jednostka planuje kształcenie w zawodzie: pracownik obsługi hotelowej.


WARSZTATY SZKOLENIOWO – PRODUKCYJNE
Praktyczna nauka zawodu uczestników odbywa się w oparciu o warsztaty szkoleniowo-produkcyjne prowadzone przez Centrum Kształcenia i Wychowania OHP. Kształcenie zawodowe realizowane jest na podstawie programów nauczania obowiązujących w szkole branżowej I stopnia. W ostatnim roku uczestnicy przystępują do egzaminów zawodowych i po ich pomyślnym zaliczeniu otrzymują potwierdzenie uzyskania kwalifikacji zawodowych. W okresie nauki zawodu uczestnicy posiadają status pracownika młodocianego.