Centrum

CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

ul. Boczna 5

19-500 Gołdap

NIP: 847-14-43-876

REGON: 511283608

nr tel. (fax) 087 615 03 53

e-mail gospomkg4@ohp.pl

Dyrektor Centrum: Urszula Jankowska

INFORMACJE O CENTRUM

Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi jest ponadwojewódzką jednostką opiekuńczo-wychowawczą Ochotniczych Hufców Pracy kompleksowo realizującą zadania OHP w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej wychowania, kształcenia oraz doskonalenia zawodowego.

Centrum Kształcenia i Wychowania mając na uwadze nowe potrzeby rozwijającej się społeczności lokalnej jest jednostką otwartą, tzn. realizującą zadania na rzecz środowiska i miejscowej społeczności przy współpracy z  partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi  w ramach podpisanych porozumień.

CKiW w Gołdapi jest jednostką zapewniającą swoim uczestnikom bezpłatną, całodobową opiekę i wyżywienie.

Celem działalności centrum  jest stworzenie młodzieży zaniedbanej środowiskowo równych szans na drodze do pełnej integracji społeczno-zawodowej, eliminowanie barier wynikających z dotychczasowej sytuacji rodzinnej, edukacyjnej i środowiskowej  poprzez wychowanie oraz profilaktykę. Wśród tych celów priorytetem jest wyrównanie dotychczasowych deficytów edukacyjnych, kształtowanie postaw prospołecznych, udzielanie wsparcia  psychologicznego, stworzenie warunków do osobistego rozwoju i samorealizacji.

W procesie wychowania kadra pedagogiczna jednostki wszechstronnie i kompleksowo udziela pomocy uczestnikom, prowadzi zajęcia wyrównawcze, wpływa na kształtowanie ich osobowości, hierarchię wartości i aktywną postawę społeczną. W ciągu roku szkolnego realizowane są programy autorskie  dotyczące profilaktyki uzależnień.

Dzięki dobrze zorganizowanej i rozbudowanej bazie lokalowej możliwe jest prowadzenie programowych zajęć edukacyjnych oraz rozwijanie zainteresowań sportowych, technicznych, kulinarnych oraz kulturalno-oświatowych.

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi prowadzi naukę zawodu w ramach Szkoły Branżowej I stopnia w następujących zawodach:
– kucharz,
– mechanik pojazdów samochodowych,
– ślusarz,
– stolarz,
– fryzjer.