Uroczyste podsumowanie staży zagranicznych

     7 czerwca 2017 r. w Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi odbyło się spotkanie podsumowujące staże zagraniczne młodzieży w ramach projektu „Europejskie rzemiosło”. W roku szkolnym 2016/2017 32 uczniów, w dwóch grupach 16-osobowych uczestniczyło w stażach zagranicznych w Niemczech (Fankfurt nad Odrą). Podczas dwutygodniowych praktyk w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, kucharz i stolarz młodzież zdobywała doświadczenie oraz poszerzała swoje kompetencje zawodowe.

     Na zaproszenie dyrektor CKiW OHP w Gołdapi Urszuli Jankowskiej w spotkaniu wzięli udział liczni goście, w tym dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi Mirosława Równa, dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gołdapi Adam Kurek oraz młodzież.

      Dyrektor Centrum powitała gości, a następnie przekazała głos koordynator projektu Małgorzacie Kwiatkowskiej, która przybliżyła założenia projektu oraz podsumowała jego realizację. Opowiedziała o przygotowaniach do wyjazdu: młodzież uczestniczyła w kursie języka niemieckiego, poznała kulturę niemiecką oraz różnice kulturowe między Polakami i Niemcami. W ramach realizacji projektu zostały zakupione ubrania i buty robocze, wykonano Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, zapewniono ubezpieczenie dodatkowe (polisy) na czas podróży oraz okres pobytu w Niemczech. Koordynator podkreśliła, iż niemieccy instruktorzy byli zadowoleni z pracy młodych Polaków, chwalili ich podejście do zajęć, pracowitość i czynione postępy. Uczestnicy projektu wrócili do Polski bardzo zadowoleni, pełni wrażeń, wzbogaceni o nowe doświadczenia.

      Następnie wszyscy obejrzeli prezentacje, które przybliżyły pobyt i praktyki w Niemczech. Zdobyte przez młodzież doświadczenia zostały przedstawione przez uczestników stażu i ich opiekunów: Anetę Drożdżal, Franciszka Koncewicza, Eugeniusza Groblewskiego. Relacje przeplatane były anegdotami i zabawnymi sytuacjami, jakie spotkały naszą młodzież zagranicą.

     Podczas uroczystości dyrektor Centrum Urszula Jankowska i zastępca Joanna Dobrzyńska wręczyły uczestnikom projektu listy gratulacyjne, wyrażając przekonanie, że nowa wiedza oraz umiejętności praktyczne zostaną dobrze wykorzystane podczas dalszego kształcenia i późniejszej pracy zawodowej.

      Projekt spełnił swoje zadania i dzięki niemu młodzież zdobyła liczne kompetencje zawodowe, językowe, organizacyjne i społeczne, które zostały potwierdzone dokumentem Europass Mobilność, a także certyfikatami wystawionymi przez zagranicznego Partnera projektu.

     Projekt „Europejskie rzemiosło” dał młodzieży szansę na otwarcie się na międzynarodowy rynek pracy. Zdobyte w Niemczech doświadczenia z pewnością będą miały wpływ na przyszłe losy uczestników projektu, gdyż podniesienie kwalifikacji zawodowych daje im lepszą perspektywę zatrudnienia na polskim i europejskim rynku pracy. Młodzież zapewniła, że z chęcią poleci udział w tego typu stażach wszystkim swoim kolegom i koleżankom.

   Podczas konferencji goście skorzystali z poczęstunku przygotowanego przez grupę kucharzy uczestniczącą w zagranicznym stażu. Konferencja była też doskonałą okazją do dyskusji na temat korzyści, jakie daje udział w projektach finansowanych z UE (Erasmus+, POWER). Rozmówcy podkreślali, że staże zagraniczne są znakomitym uzupełnieniem obowiązkowego kształcenia zawodowego, możliwością sprawdzenia i pogłębienia umiejętności zawodowych i językowych, zdobycia nowej wiedzy, co z pewnością zaprocentuje w przyszłości.

   Realizatorzy projektu dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w jego realizację. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi Mirosławy Równej za przychylność i umożliwienie uczniom ZSZ udziału w stażu zagranicznym.

     Projekt „Europejskie rzemiosło” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach Programu Erasmus+. Wartość projektu 55 820,00 euro.

Do wglądu niżej przedstawiamy prezentacje medialne ze staży zagranicznych: